mgr Jan Jeż

Katedra Historii Średniowiecznej

Adres e-mail:
j.jez@uksw.edu.pl

USOS

ORCID 

→ POLSKA BIBLIOPGRAFIA NAUKOWA

 

Życiorys

Jestem absolwentem kierunku historia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, studia magisterskie ukończyłem z wyróżnieniem w 2019 r. W latach 2019-2023 w ramach Szkoły Doktorskiej w mojej alma mater przygotowywałem rozprawę doktorską o tytule „Działalność polityczna i fundacyjna księżnych mazowieckich od XIII do XVI wieku”, obecnie czekam na recenzje i obronę. Aktywnie uczestniczyłem jako prelegent w 28 konferencjach naukowych, w tym pięciu zagranicznych. Wśród nich można wymienić: International Medieval Congress 2023, University of Leeds (2023), LUMEN conference: Reformation and Everyday Life (2021) czy II International Conference on Byzantine Studies and Eastern Middle Ages (2021).

Od października 2023 r. pracuję jako asystent na Wydziale Nauk Historycznych.

Zainteresowania naukowe:

Księstwo Mazowieckie

Piastowie mazowieccy

księżne mazowieckie

Publikacje:

Władza książęca na Mazowszu za panowania Siemowita III (lata 1341-1381) – wybrane zagadnienia, w: Człowiek a historia. Ludzie i wydarzenia. Praca zbiorowa. TOM IX, red. B. Cecota, P. Jasiński, Wydawnictwo IHiSM, Piotrków Trybunalski 2023, s. 39-56.

Działalność ustawodawcza księżnych mazowieckich, w: Kobieta na przestrzeni dziejów. Tom V, red. M. Bator, J. Bonarek, J. Budziński et al., Wydawnictwo IHiSM, Piotrków Trybunalski 2023, s. 89-104.

La partecipazione dei duchi di Masovia alle spedizioni armate di Ladislao II Jagiellone contro l’Ordine Teutonico come manifestazione dell’adempimento degli obblighi feudali, „Saeculum Christianum, t. 29, z. 2, 2023, s. 77-87.

Marriages of the Mazovian Piasts with Princesses of Ruthenian Lineage in the Thirteenth and Fourteenth Centuries, „Zapiski Historyczne”, t. 86, 2021, z. 3, s. 61–80.

Małżeństwa Piastów mazowieckich z pannami pochodzącymi z możnowładczych polskich rodów, w: Educare necesse est-Rzeczpospolita małych ojczyzn. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych, red. V. Urbaniak, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2021, s. 325-338.

Działalność fundacyjna księżnej mazowieckiej Aleksandry Olgierdówny, w: (Nie)zwyczajne kobiety w dziejach kultury, red. S. M. Polak, P. R. Pilch, M. S. Górska, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2021, s. 33-46.

Kontekst polityczny małżeństw Piastów mazowieckich z księżniczkami pochodzenia śląskiego na wybranych przykładach w XIII wieku, w: Kobieta na przestrzeni dziejów. Tom III, red. B. Cecota, P. Jasiński, A. Sęderecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Piotrków Trybunalski 2021, s. 61-70.

Kontekst polityczny i znaczenie małżeństwa Siemowita IV z Aleksandrą Olgierdówną (luty 1387 roku), „Rocznik Przemyski. Literatura i język”, t. 56, z. 2(24), red. E. Grin-Piszczek, L. Fac, G. Klebowicz et al., 2020, s. 17-28.

Władza książęca na Mazowszu w dobie panowania synów Bolesława IV, „Koło Historii” Czasopismo naukowe studentów historii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, t. 25, red. R. Juściński, P. Gałat, A. Baran et al., Lublin 2020, s. 11-23.

Dei gratia dux Masoviae Anna Radziwiłłówna Konradowa, czyli o wybitnej władczyni mazowieckiej, w: Kobieta na przestrzeni dziejów. Tom II, red. B. Cecota, B. Koblenzer, A. Sęderecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Piotrków Trybunalski 2020, s. 47-56.

Z nieprzyjaciela w wiernego sojusznika, czyli relacje Siemowita IV z Jadwigą Andegaweńską i Władysławem Jagiełłą, „Vade Nobiscum”, red. P. Budzyński, M. Dawczyk, K. Gryglewski et al. t. XX, 2019, s. 61-71.

Władza kobiet w czasach anarchii, czyli rządy regencyjne księżnych wdów w dynastii Piastów mazowieckich na przykładzie Perejasławy, wdowy po Siemowicie I, w: Kobiety i władza, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, red. K. Białas, K. Jóźwik, K. Słaboszewska, Warszawa 2019, s. 13-20.

Wizerunki małżonek pierwszych Piastów w historiografii średniowiecznej. Od wzorca do antywzorca. Stadium przypadku małżeństwa Mieszka II Lamberta i Rychezy, w: Wiedźmy i Anioły. Postrzeganie kobiet w dawnej i współczesnej kulturze, red. K. Białas, K. Jóźwik, K. Słaboszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Piotrków Trybunalski 2017, s. 251-260.

Skip to content