Ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk – Dziekan Wydziału Nauk Historycznych

Kierownik Katedry Historii Średniowiecznej

Adres e-mail:
w.graczyk@uksw.edu.pl

USOS

ORCID 0000-0002-8057-8368

→ POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Życiorys:

Zatrudnienie w UKSW od 2001 r.

Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia 2005 r.

Tytuł profesora nauk humanistycznych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego  2011 r.

Członkostwo w radach i stowarzyszeniach naukowych

 1. Członek Zespołu do Badań nad Kulturą i Sztuką Cystersów w Polsce przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu – od 2000 roku
 2. Członek Komisji Historii i Architektury Sakralnej Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej rady Ochrony Zabytków przy UNESCO (ICOMOS) – od 2008 roku
 3. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział w Katowicach – od 2009 roku.
 4. Członek Polskiego Towarzystwa Edukacji i Wychowania. Oddział w Poznaniu – od 2020 r.
 5. Członek Zespołu Historycznego Instytutu de Republica przy KPRM – od 2021 r.
 6. Redaktor naczelny czasopisma „Saeculum Christianum” od 2012 r.
 7. Członek Międzynarodowej Rady Naukowej pisma The Person and the Challenges: The journal of theology, education, canon law and social studies inspired by Pope John Paul I I– od 2011 roku.

Zainteresowania badawcze:

 1. Rola episkopatu mazowieckiego na tle polityki mazowieckiej i polskiej
 2. Diecezja płocka, jej struktura i instytucje
 3. Zagadnienia dotyczące klasztorów różnych reguł zakonnych z terenu Mazowsza i Małopolski
 4. Kultura książki  oraz księgozbiory historyczne
 5. Monastycyzm
 6. Prozopografia zakonna

Nagrody i odznaczenia:

 1. Nagroda Rektora UKSW przyznana za rok 2002 za osiągnięcia naukowo – dydaktyczne i zasługi organizacyjne dla Uniwersytetu
 2. Medal Komisji Edukacji Narodowej (2012)
 3. Złoty Krzyż Zasługi (2017)

Książki (autorskie, współautorskie, redagowane)

2013 -2023

 1. W. Graczyk, J.M. Marszalska, Klasztor karmelitów bosych w Czernej od pierwszej połowy XVII do końca XIX wieku. Dzieje – kultura – ludzie, Kraków 2014, ss. 526.
 • Życie zakonne w Królestwie Polskim w latach 1832-1864. Polityka caratu, kasaty, represje, red. W. Graczyk, Jolanta M. Marszalska, Kraków 2015.
 1. Erazm Józef Filek, Katakumby XX wieku. Wileńszczyzna – Kazachstan – Wileńszczyzna. Przeżycia karmelity bosego i duszpasterza z lat 1939-1958, oprac. i  red.  J.M. Marszalska, W. Graczyk, Kraków – Czerna 2016, ss. 341.
 • Kościół, kultura, polityka w państwie pierwszych Piastów, red. Waldemar Graczyk, Jolanta M. Marszalska, Wojciech Fałkowski, Leszek Zygner, Warszawa-Ciechanów 2016, ss. 272.
 • Mazowsze w retrospektywie badawczej. Dynastia, instytucje, społeczeństwo, red. Waldemar Graczyk, Jolanta M. Marszalska, Bartłomiej Dźwigała, Kraków 2016, ss. 152.
 • Jolanta M. Marszalska, Waldemar Graczyk, Zespoły proweniencyjne zasobu inkunabułów i starych druków Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Właściciele, użytkownicy, bibliofile, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017 (ss. 295+16 stron ilustracji)
 • Urząd prymasa w Polsce. Geneza, oddziaływanie, znaczenie, red. Waldemar Graczyk, Jolanta M. Marszalska, Leszek Zygner, Warszawa-Ciechanów 2018, ss. 174.
 • Waldemar Graczyk, Obawy i Nadzieje. Klasztor karmelitów bosych w Czernej w latach 1945-2000, Wydawnictwo DiG Warszawa 2020, ss. 236.
 1. Testamenty i układy majątkowe książąt Lubartowiczów-Sanguszków. Wybór tekstów źródłowych z lat 1750-1901. Editio nova,wstęp i opracowanie: Jolanta M. Marszalska, Waldemar Graczyk, Wydawnictwo Chronicon, Wrocław 2022 ss. 231.
 1. Jolanta M. Marszalska, Waldemar Graczyk,  The Lost Collection of Incunabula of the Seminary Library in Płock, Wydawnictwo Biblioteki Narodowej 2023, ss. 351.

Artykuły (autorskie i współautorskie)

2013

 1. Biskupi płoccy na przełomie XII i XIII wieku, w: Lux ex Silesia. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Mandziukowi w 70. rocznicę urodzin, red. W. Gliński, Wyd. UKSW, Warszawa 2013, s. 275-282.
 2. Synod czy zjazd biskupów polskich w Mstowie w 1212 roku, w: Mstów, miasto, klasztor, parafia na przestrzeni wieków, red. K. Łatak, Łomianki 2013, s. 425-431.
 3. Słupia, w: Encyklopedia Katolicka, t. 18, Lublin 2013, kol. 419-420.
 4. Strzygi, w: Encyklopedia Katolicka, t. 18, Lublin 2013, kol. 1075-1076.
 5. Stupsk, w: Encyklopedia Katolicka, t. 18, Lublin 2013, kol. 1094-1095.
 6. Sudragi, w: Encyklopedia Katolicka, t. 18, Lublin 2013, kol. 1164.
 7. Szreńsk, w: Encyklopedia Katolicka, t. 19, Lublin 2013, kol. 128.
 8. Świedziebnia, w: Encyklopedia Katolicka, t. 19, Lublin 2013, kol. 368.
 9. Tłuchowo, w: Encyklopedia Katolicka, t. 19, Lublin 2013, kol. 813.
 10. Tolibowski Ludwik, bp pomocniczy płocki, w: Encyklopedia Katolicka, t. 19, Lublin 2013, kol. 836.
 11. Tomasz, bp płocki, w: Encyklopedia Katolicka, t. 19, Lublin 2013, kol. 866.
 12. Troszyn, w: Encyklopedia Katolicka, t. 19, Lublin 2013, kol. 1045-1046.
 13. Tum, w: Encyklopedia Katolicka, t. 19, Lublin 2013, kol. 1138.
 14. Tod der Płocker Bischöfe im Soldauer Konzentrationslager Death of the Płock bishops in the Nazi camp in Działdowo, „The Person and the Challenges: The journal of theology, education, canon law and social studies inspired by Pope John Paul I I”, Volume 3 (2013) Number 2, p.113–121.
 15. Zakupy antykwaryczne i legaty testamentowe jako źródła powiększania zasobu starych druków Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku po 1945 roku, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, t. 44 (2013), s. 289-302.
 16. Duchowni ze stopniami akademickimi w otoczeniu biskupa płockiego Pawła Giżyckiego (1439-1463), „Saeculum Christianum” R. 2013, s. 53-60.
 17. Recenzja książki pt. Powstanie styczniowe na Północnym Mazowszu. Tom studiów wydany z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, pod red. Leszka Zygnera, Ciechanów 2013, ss. 209, zamieszczona w roczniku „Ziemia Zawkrzeńska”, 17/2013, s. 385-387.

2014

 1. Węgrzynowo, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, kol. 424.
 2. Wilków, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, kol. 630-631. 
 3.  Winnica, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, kol. 670.
 4.  Wiskitki, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, kol. 689-690.
 5. Wit z Chotela, bp płocki, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, kol. 700.
 6. Witonia, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, kol. 716-717.
 7.  Wolski-Dunin Piotr bp płocki, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, kol. 904.
 8.  Wosiński Jan, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, kol. 927-928.
 9. Wyszogród, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, kol. 1092-1093.
 10.  Zakroczym, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, kol. 1198-1199.
 11.  Zakrzewo, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, kol. 1201.
 12.  Zakrzewski Tadeusz Paweł, bp płocki, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, kol. 1202.
 13.  Żurawski Michał, bp pomocniczy płocki, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, kol.1621.
 14.  Żuromin, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, kol. 1621-1622.
 15.  Żychlin, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, kol. 1623.
 16.  Żyrardów, w: Encyklopedia Katolicka, t. 20, Lublin 2014, kol. 1655.
 17.  Działalność trybunału inkwizycyjnego na Mazowszu Północnym i Ziemi Dobrzyńskiej w połowie XV wieku, w: Wolność i jej ograniczenia w kulturze Europy Środkowej, red.  A. Barciak, Katowice-Zabrze 2014, s. 172-181.
 18.  Francuskie korzenie fundacji cysterskich realizowanych przez Gryfitów w XII i XIII wieku jako przejaw tendencji reformistycznych średniowiecznego Kościoła w Polsce, w: Dziedzictwo kulturowe cystersów, red. E. Łużyniecka, A. Galar, Wrocław 2014, s. 119-124.
 19.  Historyczność pierwszych biskupów płockich na tle opinii o początkach diecezji. „Saeculum Christianum”, 21/2014, s. 73-80.

2015

 • The Political Activity of Mazovian Dukes between the 13 and 15 Century, „The Person and the Challenges: The journal of theology, education, canon law and social studies inspired by Pope John Paul I I,volume 5 (2015), Number 1, pag. 219-230.
 • Stare druki tzw. Karmelitana w zbiorach biblioteki klasztoru w Czernej, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne”, 103/2015, s. 75-86.
 • Rozbudowa struktur administracji terytorialnej w diecezji płockie w połowie XV wiek jako przejaw usprawnienia aktywności duszpasterskiej lokalnego Kościoła, w: Postęp i zacofanie w kulturze Europy Środkowej, red. Antoni Barciak, Katowice-Zabrze 2015, s. 41-51;
 • „Co Bogu a co ludziom”. Ostatni zapis woli siedemnastowiecznego biskupa płockiego Stanisława Łubieńskiego, w: Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej, cykl II Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej, red. A. Jankowski, A. Klonder, Bydgoszcz 2015 (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego), s. 29-37.
 • Okoliczności kasaty klasztoru karmelitów bosych w Warszawie w świetle zachowanej Kroniki, w: Życie zakonne w Królestwie Polskim w latach 1832-1864. Polityka caratu, kasaty, represje, red. W. Graczyk, Jolanta M. Marszalska, Kraków 2015, s.  263-268.
 • Książka XV-wieczna w obecnym zasobie biblioteki WSD w Płocku, „Saeculum Christianum”, 22/2015, s.88-93.

2016

 • Sejmiki mazowieckie wobec spraw Rzeczypospolitej w latach 20. i 30. XVII wieku, w: Systemy reprezentacji i parlamentaryzm w Europie Środkowej w rozwoju historycznym, red. Antoni Barciak, Katowice-Zabrze 2016, s. 321-328;
 • Sacerdotium i imperium, czyli religia i państwo w Polsce. Elementy religii obywatelskich w polskich sporach od XIII do XV wieku, w: Religia obywatelska w Polsce. Między początkami państwowości a współczesnością, red. Janusz Węgrzecki. Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016.
 •  Biskupi płoccy i ich działalność polityczna, religijna i kulturowa do końca XVI wieku, w: Mazowsze w retrospektywie badawczej. Dynastia, instytucje, społeczeństwo, red.   Waldemar Graczyk, Jolanta M. Marszalska, Bartłomiej Dźwigała, Kraków 2016, s. 47-58.
 • Druki XV – wieczne w zbiorach biblioteki klasztoru karmelitów w Czernej, „Saeculum Christianum”,  23/2016, s. 125-130.

2017

 • Rozrachunek z doczesnością w nadziei niebieskiej chwały. Zapisy ostatniej woli odnotowane w Księdze ławniczej miasta Płocka w latach 1489-1517, w: Niebo. tradycje, przekazy, inspiracje, red. S. Konarska-Zimnicka, P. Tambor, B. Wojciechowska, Kielce 2017, s. 237-245. ISBN 978-83-7971-653-1 (Wydawnictwo Jedność, Copyright by Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Arbitrzy i nie tylko … Duchowni na kartach księgi ławniczej miasta Płocka w latach 1489-1517, „Saeculum Christianum”,  24/2017, s. 100-106.
 • Biskup płocki Andrzej Noskowski (1492-1567) jako opiekun artystów i scholarów, w: Rola arystokracji w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, red. A. Barciak, Katowice-Zabrze 2017, s. 121-127.

2018

 •  Masowien im Blick auf die religiösen Polemiken im 16. Jahrhundert, w: Dysydenci czy decydenci? Protestanci w obu częściach Prus i Koronie w XVI-XVIII wieku, red. W. Zawadzki, Elbląg 2018, s. 119-128. 
 • W. Graczyk, J.M. Marszalska, Kościół katolicki w Łomży od XV do końca XVIII wieku, w: Łomża na przestrzeni dziejów. Monografia opracowana w 600-lecie nadania praw miejskich, red. K. Sychowicz, Łomża 2018, s. 63-88.
 • Z Łubnej do Gniezna – kariera kościelna i polityczna prymasa Macieja Łubieńskiego, w: Urząd prymasa w Polsce. Geneza, oddziaływanie, znaczenie, red. Waldemar Graczyk, Jolanta M. Marszalska, Leszek Zygner, Warszawa-Ciechanów 2018, s. 123-130.
 • Akademicy z Mazowsza na uczelniach europejskich w pierwszej połowie XV wieku, w: Wolność. Wieczne wyzwanie, red. Bartosz Rydliński, Sławomir Sowiński, Radosław Zenderowski, Wydawnictwo Naukowe UKSW 2018, s. 137-146.

2019

 • Księgozbiory kolegiów kanonickich archidiakonatu wojnickiego do 1786 roku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 112/2019, s. 137-150
 • “De heresibus etextirpacione hereticorum in dioecesi plocensi”. Was there an organized Hussite movement in the Mazovian part of the Płock diocese in the mid-15th century? „Saeculum Christianum”, 2/2019, s. 61-70.

2020

 • Listopadowe dni 1918 r. w Płocku w świetle Pamiętnika Płocczanki Marii Macieszyny, w: Kościół wobec niepodległości Polski 1918-1989. Ludzie – miejsca – wydarzenia, red. Krzysztof Sychowicz, Jarosław Wasilewski, Wydawca: IPN Oddział w Białymstoku, Białystok-Warszawa 2020, s. 96-104. 
 • Zabiegi biskupa Stanisława Łubieńskiego około sprowadzenia do diecezji płockiej w latach 20. XVII wieku sióstr katarzynek, w: Kobiety w Prusach Królewskich, red. W. Zawadzki, Wydawnictwo Bernardinum 2020, s. 115-124.
 • Waldemar Graczyk, Jolanta M. Marszalska, Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej w świetle sprawy obiektowej „Wspólnota” (1954–1971), „Pamięć i Sprawiedliwość”, 1/35/2020, s. 465-476.
 • „This is about Poland and about everything”. Senatorial activity of Stanisław Łubieński, Bishop of Płock, in the years 1627-1632, „Saeculum Christianum””, 27/2020, s. 83-93.  
 • „Vivemus, mi Sarbievi, Deo et Patriae”. O rzeczach wzniosłych, codziennych troskach i Rzeczypospolitej w korespondencji Stanisława Łubieńskiego z Maciejem Kazimierzem Sarbiewskim, „Ethos”, nr 1/2020,s. 443-457. 

2021

 •  Leszczyński Rafał herbu Wieniawa (zm. 1527), w: Arcybiskupi i biskupi przemyscy. Słownik biograficzny, red. Adam Szal, Henryk Borcz, Marcin Kapłon, Sławomir Zych, Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej Przemyśl-Rzeszów 2021, s. 52-53;  
 • Biskupi płoccy wobec tendencji zjednoczeniowych na przełomie XIII i XIV wieku, w: Władysław Łokietek – odnowiciel Królestwa Polskiego. Restaurator Regni Poloniae, red. J. Grabowski, W. Graczyk, H. Wajs, Wydawca Archiwum Główne Akt Dawnych Warszawa, UKSW Warszawa, 2021, s. 153-166,   
 • Mazowsze w przepowiadaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego, „Forum Pedagogiczne”, 2/2021, s. 87-94.

2022

 •  Jolanta M. Marszalska, Waldemar Graczyk, Książka rękopiśmienna w środowisku katedry płockiej XII–XV w., „Przegląd Historyczny”, 113/2022, z. 2, s. 199-214.
 • The Ostrog Entail in the ligt of the will of Paweł Karol Sanguszko of 1743, „Saeculum Christianum”, 1/2022, s. 196-206.
 • , “Polish Libraries”, 10/2022, s. 65-83.
 • Jolanta M. Marszalska, Waldemar Graczyk,  Testamenty i układy majątkowe książąt Lubartowiczów Sanguszków. Wybór tekstów źródłowych z lat 1750 -1901. Editio nova. Wstęp i opracowanie Jolanta M. Marszalska, Waldemar Graczyk, wyd. Chronicon, Wrocław 2022, ss. 231.
 • Powstanie i rozwój parafii pw. Wszystkich Świętych w Karniewie na tle dziejów i organizacji kościelnej diecezji płockiej w średniowieczu i nowożytności, w: Człowiek wobec problemów współczesności, red. M. Markocka, Z. Mikołajczyk, P. Walewski, Wydawnictwo Muzeum Niepodległości Warszawa 2022, s. 397-408.

2023

 • Lokacja miasta Warki na tle procesów polityczno-ustrojowych Mazowsza w XIV wieku, „ Res Historica”, 55/2023, s. 39-50.
 •  Migracje ksiąg piętnastowiecznych z Prus na Mazowsze w świetle zapisów proweniencyjnych, w: Książka w Prusach Królewskich, red. W. Zawadzki, Pelplin 2023, s. 101-112.

Wykłady oraz Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych (wybrane)

 1. Co Bogu a co ludziom. Ostatni zapis woli XVII – wiecznego biskupa płockiego Stanisława Łubieńskiego. Referat wygłoszony 17 października 2013 roku podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej, zorganizowanej przez Katedrę Historii Kultury Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w dniach 17-18 X 2013 roku w ramach cyklu: Cywilizacja Prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej.
 2. Działalność trybunału inkwizycyjnego na Mazowszu Północnym i ziemi dobrzyńskiej w połowie XV wieku. Referat został wygłoszony 15 listopada 2013 roku podczas międzynarodowej konferencji naukowej pt. Wolność i jej ograniczenia w kulturze Europy Środkowej, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w Katowicach w dniach 14-15 XI 2013 roku.
 3. Francuskie korzenie fundacji cysterskich realizowane przez Gryfitów w XII i XIII wieku, jako przejaw tendencji reformistycznych średniowiecznego Kościoła polskiego. Referat został wygłoszony 24 maja 2014 roku podczas międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w ramach III Forum Scientiae Cisterciense. Europejskie dziedzictwo kulturowe Cystersów, zorganizowanej przez Komisję Historii Architektury Sakralnej KPN ICOMOS, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Kongregację Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy i Gminę Trzebnica w dniach 23-25 maja 2014 roku.
 4. Zagadnienie chrztu w uchwałach synodalnych diecezji płockiej w okresie przedtrydenckim. Referat został wygłoszony 6 czerwca 2014 roku podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w dniach 5-6 czerwca 2014 roku.
 5. Okoliczności kasaty klasztoru karmelitów bosych w Warszawie w świetle zachowanej kroniki. Referat został wygłoszony 13 września 2014 roku podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Nauk Historycznych UKSW w Warszawie oraz WSD w Drohiczynie w dniach 12-13 września 2014 roku.
 6. Proboszczowie winiccy w XX wieku i ich rola społeczno-religijna i patriotyczna. Referat został wygłoszony 18 października 2014 roku podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Nauk Historycznych UKSW i par. pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy.
 7. Rozbudowa struktur administracji terytorialnej w diecezji płockiej w połowie XV wieku jako przejaw usprawnienia aktywności duszpasterskiej lokalnego Kościoła. Referat został wygłoszony 13 listopada 2014 roku podczas międzynarodowej konferencji naukowej pt. Postęp i zacofanie w kulturze Europy Środkowej, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w Katowicach w dniach 13-14 XI 2014 roku.
 8. Rozrachunek z doczesnością w nadziei niebieskiej chwały. Zapisy ostatniej woli odnotowane w księdze ławniczej miasta Płocka w latach 1489-1517. Referat został wygłoszony 19 maja 2015 roku podczas konferencji naukowej pt. Niebo w humanistyce, w przyrodoznawstwie, w teologii, zorganizowanej przez Instytut Historii UJK w Kielcach, Instytut Nauk Historycznych UKSW w Warszawie w dniach 18-20 maja 2015 roku.
 9. Interes kościoła, interes państwa czy interes rodu na przykładzie aktywności biskupa płockiego Stanisława Łubieńskiego (1574-1640). Referat został wygłoszony 10 września 2015 roku podczas konferencji naukowej pt. Honestas et turpitudo. Magnateria w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, zorganizowanej przez Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku.
 10. Organizacja kościelna na Mazowszu do połowy XII wieku. Referat został wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Kościół, kultura, polityka w Państwie pierwszych Piastów, jaka odbyła się w dniach 22-23 X 2015 roku, w UKSW oraz PWSZ Ciechanów.
 1. Sejmiki mazowieckie wobec spraw Rzeczypospolitej w latach 20. i 30. XVII wieku. Referat został wygłoszony 19 listopada 2014 roku podczas międzynarodowej konferencji naukowej w Zabrzu pt. Systemy reprezentacji i parlamentaryzm w Europie Środkowej w rozwoju historycznym, zorganizowanej przez PTH(oddział Katowice), PAN (oddział Katowice), Urząd Miasta w Zabrzu.
 1. Wykład w Fundacji im. Macieja Rataja pt. Początki państwa polskiego, wygłoszony 21 IV 2016 roku.
 1. Dlaczego Mieszko I przyjął chrzest? Wykład wygłoszony podczas konferencji popularnonaukowej, zorganizowanej przez V LO im. Ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach dnia 21 IV 2016 roku.
 1. Promocja książki 7 V 2016 r. w Czernej, pt. Katakumby XX wieku. Przeżycia karmelity bosego o. Jakobina od św. Gerarda (Józefa Erazma Filka), wydanej przez prof. Jolantę M. Marszalską i ks. W. Graczyka w 2016 r.(wydawnictwo Instytutu Księży Misjonarzy w Krakowie)
 1. Książka w przestrzeni życia klasztornego na przykładzie biblioteki klasztoru karmelitów bosych w Czernej. Wykład wygłoszony w Instytucie Historii PAN w Zakładzie Źródłoznawstwa, dnia 19 maja 2016 roku.
 1. Biskupi płoccy i ich działalność polityczna, religijna i kulturowa do XVI wieku. Referat został wygłoszony 25 X 2016 r. podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Mazowsze w retrospektywie badawczej. Dynastia, instytucje, społeczeństwo, zorganizowanej przez Katedrę Historii Średniowiecznej UKSW.
 1. Biskup płocki Andrzej Noskowski (1492–1567) jako opiekun artystów i scholarów. Referat został wygłoszony 18 listopada 2016 roku podczas międzynarodowej konferencji naukowej w Zabrzu pt.  Kultura Europy Środkowej. Rola arystokracji w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska, zorganizowanej przez PTH(oddział Katowice), PAN (oddział Katowice), Urząd Miasta w Zabrzu.
 1. Przygotowania w klasztorze czerneńskim do beatyfikacji i kanonizacji o. Rafała Kalinowskiego oraz przebieg uroczystości kanonizacyjnych w świetle kroniki klasztornej. Referat został wygłoszony 3 grudnia 2016 roku podczas konferencji naukowej w Czernej pt. Przez służbę Ojczyźnie i Kościołowi do świętości. Konferencja naukowa z okazji 25 rocznicy kanonizacji o. Rafała Kalinowskiego
 1. Znaczenie chrztu Polski (966 roku).  Wykład wygłoszony 7 XII 2016 roku w Tarnowie. Zorganizowany przez Tarnowskie Towarzystwo Historyczne.
 1. Ambitne plany i polityczny realizm księcia Bolesława IV (1418/20 – 1454). Wykład wygłoszony 15 III 2017 roku w Ciechanowie. Zorganizowany przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej.
 1. Z Łubnej do Gniezna – kariera kościelna i polityczna prymasa Macieja Łubieńskiego. Referat został wygłoszony 30 maja 2017 roku podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej w UKSW w Warszawie pt. Urząd  Prymasa  w  Kościele  Polskim  (od XV  do  XVIII wieku). Geneza – Oddziaływanie – Znaczenie, zorganizowanej przez Instytut Nauk Historycznych UKSW, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie 
 1. Kierunki polityki polskiej w drugiej połowie XI wieku. Referat został wygłoszony 10 października 2017 roku podczas międzynarodowej konferencji naukowej w UKSW w Warszawie pt. Śladami św. Władysława. Współpraca środkowo-europejska: od pierwszej wyprawy krzyżowej po Grupę Wyszehradzką, zorganizowanej przez Instytut Nauk Historycznych UKSW oraz Instytut Historii Uniwersytetu katolickiego w Budapeszcie.
 1. Husytyzm na Mazowszu. Referat został wygłoszony 19 października 2017 roku podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej w Pułtusku pt. Reformacja – kontreformacja – reforma katolicka, zorganizowanej przez Instytut Nauk Historycznych UKSW, Państwową Wyższą Szkołę Zawodowa w Ciechanowie oraz Wydział Historyczny Akademii Humanistycznej w Pułtusku.
 1. Mazowsze wobec polemik religijnych w XVI wieku. Prowincjonalizm czy wierność Rzymowi. Referat został wygłoszony 1 grudnia 2017 roku w Elblągu podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Dysydenci czy decydenci? Protestanci w Prusach Królewskich i w Koronie w XVI do XVIII wieku, zorganizowanej przez Instytut Nauk Historycznych UKSW oraz Diecezję elbląską
 1. Zespoły proweniencyjne zasobu inkunabułów i starych druków Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Właściciele, użytkownicy, bibliofile; Referat wygłoszony dnia 11 stycznia 2018 roku w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk
 1. Listopadowe dni 1918 roku w Płocku w świetle Pamiętnika Płocczanki – Marii Macieszyny. Referat został wygłoszony 22 maja 2018 roku podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Kościół rzymskokatolicki wobec Niepodległej Polski (1918-1939), zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej (IPN) Oddział Białystok. Wigry 22-23 maja 2018.
 1. Mazowsze w przepowiadaniu prymasa Stefana Wyszyńskiego. Referat został wygłoszony 25 maja 2018 roku podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Prymas Wyszyński a Niepodległa. Naród-Patriotyzm-państwo, zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warszawa 25 maja 2018 r.
 1. Ordynacja ostrogska w świetle testamentu Pawła Karola Sanguszki z 1743 roku. Referat został wygłoszony 28 września 2018 roku podczas międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Państwowy Uniwersytet w Ostrogu (Ukraina) w dniach 28-29 września 2018 r. Łącznie wygłoszono 11 referatów (6 w języku ukraińskim i 5 w języku polskim).
 1. Pamięć o przeszłości, wychowawcą przyszłości Narodu w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Referat został wygłoszony 19  października 2018 roku podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Tarnowie oraz Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną.
 1. Prowadzenie konferencji pt. Senat w Niepodległej Rzeczypospolitej. Ogólnopolska konferencja naukowa upamiętniająca 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zorganizowana przez Instytut Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Senat RP. Odbyła się w gmachu Senatu RP 23 października 2018 roku
 1. Źródła pozametrykalne w badaniach genealogicznych na przykładzie archiwów kościelnych. O potrzebie kształcenia współczesnych genealogów. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej konferencji genealogicznej na zamku Piastów Śląskich w Brzegu 20-22 IX 2019 roku.
 1. Lokacja miasta Warki na tle procesów polityczno-ustrojowych Mazowsza w XIV wieku, Referat wygłoszony na konferencji w Warce:” Siedem wieków Warki” 19 – 20 XI 2021 roku, zorganizowanej przez Instytut Nauk Historycznych UKSW oraz Muzeum Regionalne w Warce.
 2. Wpływ biskupa płockiego Stanisława Łubieńskiego (1627-1640) na sejmiki mazowieckie oraz ich udział w polityce lokalnej i państwowej. Referat wygłoszony 25 V 2022 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku. 25-26 V 2022 r.
 3. Biskupi płoccy a jezuici na Mazowszu w epoce nowożytnej. Referat wygłoszony 7 VII 2022 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Jezuici: nauka i nauczanie, sztuka, kultura, duchowość, zorganizowanej przez Instytut Historii UKSW oraz Instytut De Republica.
 4. W interesie swoim czy na chwałę Boga i ku pożytkowi Kościoła. Średniowieczne fundacje klasztorne na Mazowszu w granicach diecezji płockiej. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiego Kongresu Mediewistów w Katowicach 21-22 IX 2022 r.
 5. Proweniencje kapituł – katedralnej płockiej i kolegiackiej w Pułtusku – zaginionego zespołu inkunabułów Biblioteki Seminaryjnej w Płocku. Referat wygłoszony 23 XI 2022 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Narodową oraz Federację Bibliotek Kościelnych „Fides”.
 6. Migracje ksiąg piętnastowiecznych z Prus na Mazowsze w świetle zapisów proweniencyjnych. Referat wygłoszony 24 XI 2022 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii UKSW oraz Diecezję Elbląską.
 7. Represje popowstaniowe wobec duchowieństwa diecezji płockiej. Referat wygłoszony 19 I 2023 r. podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii UKSW oraz Instytut De Republica 18-19 I 2023 w 160 rocznicę wybuchu powstania styczniowego.
 8. Mazowsze w syntezie pierwszych badaczy regionu z przełomu XVI i XVII wieku: Wawrzyńca z Wszerzecza (zm. 1614),  Jędrzeja Święcickiego (zm. ok. 1611) i Stanisława Łubieńskiego (zm. 1640). Referat wygłoszony 11 V 2023 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Nauka i ludzie nauki w Polsce nowożytnej w 550 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, zorganizowanej przez Instytut Historii UKSW 11 V 2023 r.

Skip to content