DR HAB. ARTUR GÓRAK, PROF. UCZ.

Katedra Historii XIX i XX wieku

Adres e-mail:
a.gorak@uksw.edu.pl

USOS

ORCID 0000-0002-1964-9008

→ POLSKA BIBLIOPGRAFIA NAUKOWA

Życiorys:

1995 r. – ukończenie studiów na kierunku historia, specjalność archiwistyczna i nauczycielska, obrona pracy magisterskiej p.t. Heraldyka i sfragistyka miejsca Ziemi Chełmskiej, napisanej pod kierunkiem prof. Józefa Szymańskiego,

1996 r. – zatrudnienie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, asystent w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa,
2004 r. – stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii nowożytnej i archiwistyki, rozprawa doktorska p.t. Kancelaria zarządu gubernialnego lubelskiego (1867-1918), promotor: prof. Krzysztof Skupieński,
2005 r. – adiunkt w Zakładzie Archiwistyki UMCS,
2016 r. – stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, Efektywność rosyjskiego systemu biurokratycznego w Królestwie Polskim (1867-1918),
2019 r. – adiunkt w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii UMCS,
Od 1 X 2023 r. profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dorobek organizacyjny:
Prezes Towarzystwa Nauki i Kultury „Libra” prowadzącego wydawnictwo naukowe i wydającego m.in. trzy czasopisma wysokopunktowane – http://www.tonik-libra.pl/

Członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.

Organizator kilkunastu konferencji w tym serii „sympozjów dziejów biurokracji” – http://tonik-libra.pl/dzieje-biurokracji/

Redaktor naczelny „Wschodniego Rocznika Humanistycznego” – http://wrh.edu.pl/

Uczestnictwo w badaniach naukowych

 1. Wykonawca projektu p.t. Administracja celna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914. Kompetencje-struktury-ludzie. Grant NCN nr 2015/19/B/HS3/01132, kierownik projektu dr hab. Krzysztof Latawiec.
 2. Kierownik zespołu badawczego “Heraldyka miejska Królestwa Polskiego”.
 3. Koordynator i współautor grantu na finansowanie mobilności zagranicznych Erasmus+ „mobilność z krajami partnerskimi” KA107: a) na rok 2019/20, we współpracy z: V. N. Karazin Kharkiv National University, Russian State University for the Humanities in Moscow, Ural Federal University in Ekaterinburg, Higher School of Economics National Research University in Saint Petersburg, b) na rok 2023/24 we współpracy z: V. N. Karazin Kharkiv National University.
 4. Kierownik projektu: „Wschodni Rocznik Humanistyczny”. Grant MNiSW w ramach programu „Wsparcie dla Czasopism Naukowych”. 2019-2020.
 5. Wykonawca projektu nr 424018 „Res Historica”, Grant MNiSW w ramach programu „Wsparcie dla Czasopism Naukowych”. 2019-2020.
 6. Kierownik projektu „Wschodni Rocznik Humanistyczny” Grant MNiSW w ramach programu „Rozwój Czasopism Naukowych”, 2022-2024.

Nagrody i wyróżnienia

 1. Nagroda zespołowa V stopnia za czterotomowy cykl publikacji pt. naczelnicy rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim, 2021 r.,
 2. Nagroda rektora za wysokopunktowany artykuł naukowy, 2022 r.,
 3. Nagroda zespołowa IV stopnia za działalność organizacyjną na rzecz III kryterium ewaluacji „Dowody wpływu na optymalizację działań administracji publicznej w postępowaniu z dokumentami i kształtowaniu symboli samorządu terytorialnego w Polsce i za granicą, 2022 r.,
 4. List gratulacyjny Rektora Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego,
 5. Dyplom. Podziękowanie za wioeloletnią i twórczą współpracę z wydziałem historycznym Charkowskiego Uniwersytetu narodowego im. W.N. Karazina
 6. Złoty medal im W. N. Karazina za zasługi dla Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego, „Cognoscere. Docere. Erudire”, 10 VI 2021 r.
 7. Nagroda zespołowa V stopnia za trzytomowy cykl monografii poświęcony rosyjskim naczelnikom administracji celnej w Królestwie Polskim, 2023 r.

Zainteresowania naukowe:

 • historia Polski i Rosji w XIX wieku a szczególnie dziejów biurokracji, administracji i kancelarii;
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentami od XVIII do XXI wieku;
 • nauki pomocnicze historii: dyplomatyka, heraldyka, prozopografia, paleografia cyrylicka.
 • https://scholar.google.com/citations?user=dw-E8fcAAAAJ&hl=pl

Dorobek naukowy:
Autor bądź współautor 15 monografii i ponad 150 artykułów naukowych, redaktor 16 prac zbiorowych

Publikacje:

Monografie:

 1. Kancelaria Gubernatora i Rząd Gubernialny Lubelski (1867 – 1918). Studium administracyjne i prozopograficzne, „Libra”, Lublin – Radzyń Podlaski 2006, 342 pp.,
 2. Rosyjska kancelaria akt spraw w urzędach lubelskiej gubernialnej administracji ogólnej w latach 1867–1918, „Wydawnictwo UMCS”, Lublin 2008, 422 pp.,
 3. [współautor Krzysztof Latawiec], Kancelaria organów władzy w Galicji. Wybór źródeł, „Wydawnictwo UMCS”, Lublin 2012, 238 pp.,
 4. [współautorzy Krzysztof Latawiec i Jan Kozłowski], Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918), „Wydawnictwo UMCS”, Lublin 2014, 432 pp.,
 5. [współautor Krzysztof Latawiec], Rosyjska administracja specjalna w Królestwie Polskim, 1839-1918, “Wydawnictwo UMCS”, Lublin 2014, 211 pp.,
 6. [współautorzy Krzysztof Latawiec i Jan Kozłowski], Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918), [second edition, revised and enlarged], “Wydawnictwo UMCS”, Lublin 2015, 543 pp.,
 7. [współautorzy: Krzysztof Latawiec, Jacek Legieć Stanislav Bogdanov], Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918, Tom I: Ministerstwo Oświecenia Publicznego, “Wydawnictwo UMCS”, Lublin 2015, 316 pp.
 8. [współautorzy: Krzysztof Latawiec, Jacek Legieć Stanislav Bogdanov], Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918, Tom II: Ministerstwo finansów, “Wydawnictwo UMCS”, Lublin 2016, 382 pp.
 9. [współautor Krzysztof Latawiec], Russian Governors in Kingdom of Poland, translation J. Krajka, “Libra”, Lublin 2016, 288 pp.,
 10. [współautorzy; Krzysztof Latawiec, Jacek Legieć Stanislav Bogdanov], Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918, Tom III: Zarząd skarbem, finansami, przemysłem i handlem, “Wydawnictwo UMCS”, Lublin 2018, 585 pp.
 11. [współautorzy: Krzysztof Latawiec, Jacek Legieć Stanislav Bogdanov], Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918, Tom IV: Resorty komunikacji, poczt i telegrafów, dworu oraz spraw wewnętrznych, “Wydawnictwo UMCS”, Lublin 2020, 440 ss.
 12. Oddzielić katolicyzm od polonizmu. Tajne memorandum Aleksandra Muchanowa, 1871 rok, “ToNiK Libra”, Lublin 2022, 171 ss.
 13. [współautorzy Jarosław Krajka i Krzysztof Latawiec], Naczelnicy okręgów celnych i inspektorzy rewirów celnych w Królestwie Polskim w latach 1851–1914 (1918), Lublin 2023, 284 ss., DOI: 10.36121/LGK_custom.01.2023.09
 14. [współautorzy Jarosław Krajka i Krzysztof Latawiec], Dyrektorzy komór celnych w Królestwie Polskim w latach 1851–1914 (1918), “ToNiK Libra”, Lublin 2023, 785 ss., DOI: 10.36121/LGK_custom.02.2023.09
 15. [współautorzy Jarosław Krajka i Krzysztof Latawiec], Naczelnicy niższych organów administracji celnej w Królestwie Polskim w latach 1851–1914 (1918), “ToNiK Libra”, Lublin 2023, 786 ss., DOI: 10.36121/LGK_custom.03.2023.09

Artykuły w czasopismach (ostatnie 5 lat):

2018

 1. Nauki pomocnicze historii jako nauki pomocnicze archiwistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XV (2018), № 2, s. 29-38,
  Влияние научной деятельности на образ царского бюрократыПавел Николаевич Рыбников на западных окраинах Империи, „Харкiвський iсторiографiчний збiрник” t. 17 (2018), с. 38-53.
 2. Государство и мобилизация общественных сил: борьба с чумой рогатого скота в Российской империи в XIX — начале XX в., „Уральский исторический вестник” № 4 (2018), ISSN 1728-9718, с. 30-37, doi: 10.30759/1728-9718-2018-4(61)-30-37.
 3. Modernizacja poprzez kolonizację i wynarodowienie. Uwagi o pracy Malte Rolfa pt. Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim. Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie, przekł. Wojciech Włoskowicz, Warszawa 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 505, „Res Historica” t. 46, s. 421-432.
 4. [współautor Krzysztof Latawiec], Zwierzchnicy rosyjskiej administracji górniczej w Królestwie Polskim, „Studia Archiwalne” t. IV (2018), s. 69-93,
 5. [współautor Elena Kravtsova], Проблемы ухода за ранеными в период крымской войны как фактор формирования военно-полевой хирургии в России (по письмам Николая Ивановича Пирогова), „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XV (2018), № 1, s. 51-59.

2019

 • System heraldyczny Bernharda von Koehne w zastosowaniu do miast Królestwa Polskiego, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” nowej serii t. XVIII (XXIX), s. 237-256, doi: 10.36693/RPTHer.2019.16
 • Ochrona granic Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego : służba graniczno-celna Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, „Mówią Wieki: magazyn historyczny”, nr spec., 2017, nr 2, s. 9-12.
 • Model wcielony – biurokracja elektroniczna, „Dzieje biurokracji” t. X (2019), ISSN 2544-9761s. 119-130.
 • Rosyjski herb Tomaszowa Lubelskiego, „Rocznik Tomaszowski” t. 8 (2019), s. 57-66.

2021

 1. Rosyjskie projekty herbów miast powiatu radzyńskiego w drugiej połowie XIX wieku, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 19 (2021), publikacja cyfrowa: 1.09.2021, doi: 10.36121/RRH.GORAK.19.2021
 2. Забытая российская администрация – Правление Российских таможенных и торговых дел в Варшаве 1818-1823, „Res Historica” t. 51 (2021), doi:10.17951/rh.2021.51.339-371, s. 339-371.
 3. Секс, ложь и карьера. Пикантные мотивы жизни российских сановников, „Вестник СПбУ”, серия: История, т. 66, вып. 3 (Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta, Istoriya), doi: 10.21638/11701/spbu02.2021.305, с. 755-770.
 4. O potrzebie dyplomatyki elektronicznej dla archiwistyki, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. XVIII (2021), № 1, s. 41-80, doi: 10.36121/agorak.18.2021.1.045

2022

 1. [współautor Krzysztof Latawiec], Российские бюрократические элиты Царства Польского (1839–1918), „Уральский исторический вестник” 2022, № 2 (75), с. 37–47, doi: 10.30759/1728-9718-2022-2(75)-37-47
 2. [współautor Krzysztof Latawiec], The Evacuation of the Customs Administration from the Kingdom of Poland to Russia in 1914, „Quaestio Rossica” v. 10 (2022), № 2, p. 423- 439, doi 10.15826/qr.2022.2.679
 3. Oberhollabruński (ułamkowy) system kancelaryjny na ziemiach polskich, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. XIX (2022) № 3, s. 115-134, doi: 10.36121/agorak.19.2022.3.115

2023

 1. Kancelaria administracji zbiurokratyzowanej. Przedmiot – zakres – model badawczy, “Res Historica” No 55 (2023), s. 335-350.
 2. Kierunki akulturacji w warunkach modernizacji społeczeństwa Królestwa Polskiego pod presją rusyfikacyjną, „Rocznik IEŚW”, R. 21 (2023), nr 3.

Artykuły w monografiach zbiorowych (ostatnie 5 lat):

2018

 1. Struktury rosyjskiego Banku Państwowego w Królestwie Polskim, [w:] Dzieje biurokracji, t. VII: Biurokracja monarchii, Lublin 2018, wydawca: ToNIK Libra, s. 193-214.
 2. Земледельческо-промышленные выставки в Королевстве Польском во второй половине XIX – начале XX века. К изучению вопроса, [w:] Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVIXIX вв., ред. А. И. Раздорский; редкол. В. Н. Беляева и др., Нижний Новгород 2018, изд. Нижне-Новгородский Государственный Университет, с. 403-409.
 3. Сотрудничество кафедры архивоведения и института информатики в подготовке магистров архивоведения и управления записями информации. Люблинский опыт, [w:] Документ. Архив. Информационное общество, т. III, сост. Е. М. БуроваО. Е. Антонова, Москва 2018, изд. ООО «ТЕРМИКА.РУ», с. 275-284.
 4. Российское управление горною частью в Царстве Польском, [w:] Имена Московской науки, сост. А.А. Александров, Е.Ю. Колетвинова, А.С. Сухова, Москва 2018, изд. Московский городскoй университет управления Правительства Москвы, с. 54-65.
 5. Документы российских таможенных учреждений западной окраины Российской империи (Царства Польского), [w:] Документ. Архив. История. Современность, изд. Издательство Уральского федерального университета, Екатеринбург 2018, с. 154-160.
 6. От Исторического архивоведения до Офисной информатики: область науки и образования на Университете Марии Кюри-Склодовской, [w:] Документация в информационном обществе: актуальные проблемы управления электронными документами, ред. Н.Н. Куняев, Москва 2018, изд. Международный совет архивов (Евразика), Федеральное архивное агентство (Росархив), Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела (ВНИИДАД), Moskwa 2018, с. 143-149.
 7. Прогоны гуртов крупного степного скота в Царство Польское в XIX веке, [w:] VІІ Міждисциплінарні гуманітарні читання, ред. кол.: Г. В. Боряк, А. В. Блануца, В. П. Кононенко, В. В. Сегеда, Ки́їв 2018, вид. Інститут історії України НАН України, с. 64 – 66.

2019

 • Формы удостоверения электронных документов в Польше, [w:] Управление документацией: прошлое, настоящее, будущее, ред. Ю.М. Кукарина, Москва 2019, с. 54-71.

2020

 • Преобразование управления таможенным делом в Царстве Польском в 1850 – 1867 гг., [w:] Документ. Архив. Информационное общество, сост.: Е.М. Бурова, О.Е. Антонова. Москва 2020, изд. ООО «ТЕРМИКА.РУ», с. 116–123.
 • [współautor Tomasz Stępniewski], The PiłsudskiPetlyura Agreement in the context of the struggle for the shape of Central and Eastern Europe, [w:] Sojusz PiłsudskiPetlura w kontekście politycznej i militarnej walki o kształt Europy Środkowej i Wschodniej, red. A. Górak, M. Kruszyński, T. Stępniewski, Lublin-Warszawa 2020, wyd. Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, s. 247-258.
 • Закономерности и предпосылки формирования современной системы электронного делопроизводства, [w:] Документальное наследие и историческая наука, отв. ред. Л. Н. Мазур, изд. УрФУ, Екатеринбург 2020, с. 244-250.

2021

 1. Исчезновение традиционных форм и функций документа в электронном мире, [w:] Управление документацией: прошлое, настоящее, будущее, отв. ред. Ю.М. Кукарина, изд. РГГУ, Москва 2021, с. 100-110.
 2. Эволюция советской модели бюрократии в Российской Федерации на примере правовых основ управления документами, [w:] 30 years after the collapse of the USSR: old problems, new challenges, ed. T. Stępniewski, A. Szabaciuk, ed. Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Lublin 2021, p. 213-226.
 3. Управление Ловичского княжества (1825-1915), [w:] История российской государственности. К 100-летию со дня рождения профессора Н. П. Ерошкина, ред. Л.Д. Шаповалова, Москва 2021, с. 157-168.
 4. Петр Петрович Стремоухов в Костроме (31.XII.1912 – 19.I.1915), [w:] Костромской край и сопредельные территории в древности, Средневековье и в Новое время. К 160-летию со дня рождения Н.М. Бекаревича, ред. А. С. Лазарев, И. С. Наградов, В. Л. Щербаков, Кострома 2021, с. 250-264.
 5. Dokumenty sądów i prokuratur Królestwa Polskiego w GARF (Государственный архив Российской Федерации в Москве), [w:] Belliculum Diplomaticum VIII Thorunense ptDokumentacja i materiały archiwalne instytucji wymiaru sprawiedliwości – problemy, wyzwania, perspektywy, red. K. Kopiński, wyd. UMK, Toruń 2021, s. 69-79.
 6. Правовые и налоговые условия пивоварения в Королевстве Польском, [w:] История питейного дела и трезвеннического движения в России с древнейших времен до наших дней, сост. А. И. Раздорский, Санкт-Петербург 2021, с. 116-118.
 7. От архивной дипломатики к дипломатике электронного документа, [w:] Управление документацией: прошлое, настоящее, будущее, ред. Ю.М. Кукарина, изд. РГГУ, Москва 2022, с. 35-47.
 8. [współautor Marcin Kruszyński], Wstęp, [w:] Traktat ryski. Konteksty, red. A. Górak, M. Kruszyński, Warszawa 2022, wyd. Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, s. 7-12.
 9. Podporządkować czy zwalczać? Tajne memorandum A. S. Muchanowa o Kościele katolickim w Królestwie Polskim, [w:] Pomiędzy św. Piotrem i Sankt Petersburgiem. Kościół katolicki na Podlasiu i Lubelszczyźnie, red. J.R. Marczewski, Lublin 2022.

2023

 • Organizacja rosyjskiego aparatu administracyjnego na terytorium Rzeczypospolitej anektowanym w 1772 r., [w:] Po co nam niepodległość? 250. rocznica I rozbioru Rzeczypospolitej, red. J. Kordel, Warszawa 2023.
 • Sądy handlowe w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim: powstanie, rozwój, walka o przetrwanie, [w:] Skok w nowoczesność. Księstwo Warszawskie, red. A. Górak, Warszawa 2023.

Monografie wieloautorskie pod redakcją (ostatnie 5 lat):

 1. Dzieje biurokracji, t. VII: Biurokracja monarchii, red. T. Bykowa, A. Górak, J. Legieć, wyd. ToNIK Libra, ISBN 978-83-648-570-58, Lublin 2018, 350 ss.,
 2. Dzieje biurokracji, t. VIII: Biurokracja państw nowoczesnych, red. T. Bykowa, A. Górak, J. Legieć, wyd. ToNIK Libra, ISBN 978-83-648-570-65, Lublin 2018, 262 ss.,
 3. Dzieje biurokracji, t. IX: Biurokracja monarchii, red. J. Kukarina, A. Górak, J. Legieć, wyd. ToNIK Libra, ISBN 978-83-64857-11-9, Lublin 2019, 274 ss.
 4. Dzieje biurokracji, t. X: Biurokracja republiki, red. J. Kukarina, A. Górak, J. Legieć, wyd. ToNIK Libra, ISBN 978-83-64857-12-6, Lublin 2019, 235 ss.
 5. Sojusz Piłsudski-Petlura w kontekście politycznej i militarnej walki o kształt Europy Środkowej i Wschodniej, red. A. Górak, M. Kruszyński, T. Stępniewski, Lublin-Warszawa 2020, 272 ss.,
 6. Сборник материалов V Международной научно-практической конференции «Управление документацией: прошлое, настоящее, будущее», посвященной памяти профессора Т. В. Кузнецовой, отв. ред. и сост. Ю. М. Кукарина, ред.колл. А. Г. Горак, С. А. Глотова, А. Ю. Конькова, Л. Р. Париева, Москва 2021, 848 с.,
 7. У пошуках обличчя міста: практики саморепрезентації міст України в індустріальну та постіндустріальну добу, ред. Кравченко В., Посохов С., Куліков В., Любавський Р., Рачков Є., Члени редколегії: Артеменко А., Водотика Т., Горак А., Кравченко О., Малинова-Тзиафета О., Мільчев В., Панкєєв О., Стельмах С., Тарасов В., Темірова Н., Удод О., Хмарський В., Шевчук Д., Шредер Ф., Шліхта Н., Яковлєва В., Харків 2021, 564 с.,
 8. Nauki, dyscypliny i metody pomocnicze archiwistyki, red. A. Górak, M. Hlebionek, D. Magier, Lublin 2021, wyd. ToNiK „Libra”, ISBN 978-83-64857-19-5, 202 ss.
 9. Traktat ryski. Konteksty, red. A. Górak, M. Kruszyński, Warszawa 2022, wyd. Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, ISBN 978-83-8229-653-2, 272 ss.
 10. Belliculum Diplomaticum IX Lublinense „Systemy dokumentowania. Od księgi wpisów do zasobów urzędów online”, red. A. Górak, Lublin 2022, wyd. ToNiK „Libra”, ISBN 978-83-64857-22-5, 238 ss.

Czynny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych

 1. VII Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji, 18 – 19 IX 2017 r., miejsce: Kielce, organizatorzy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, referet p.t. Struktury banku Państwowego Imperium Rosyjskiego w Królestwie Polskim (1886-1916),
 2. VIII Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji, 7-9 VI 2019 r., miejsce: Sandomierz, organizatorzy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, referat p.t. Model wcielony – biurokracja elektroniczna,
 3. Belliculum diplomaticum VII Lublinense, 13-14 V 2018 r., miejsce: Lublin, organizatorzy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ref. p.t. Dokumentacja rosyjskiej policji weterynaryjnej w Królestwie Polskim – walka z Tiphus bovum contagiosus
 4. Belliculum diplomaticum VIII Thorunense pt. Dokumentacja i materiały archiwalne instytucji wymiaru sprawiedliwości – problemy, wyzwania, perspektywy, organizator UMK, UMCS, Toruń 22.10-23.10.2020 r., ref. p.t. Dokumenty sądów i prokuratur królestwa polskiego w GARF (Gosudarstvennyi arkhiv rossiiskoi federatsii) w Moskwie,
 5. Belliculum Diplomaticum IX Lublinense „Systemy dokumentowania. Od księgi wpisów do zasobów urzędów online”, UMCS, UMK, Lublin, referat p.t. Oberhollabruński (ułamkowy) system kancelaryjny w administracji ziem polskich (1909-1931)
 6. Aktualne problemy archiwistyki i zarządzania dokumentami, 19 V 2018 roku, miejsce: Lublin, organizatorzy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Narodowy Uniwersytet Charkowski w Charkowie (Ukraina), Archiwum Państwowe w Lublinie, Naukowo-Badawczy Uniwersytet „Wyższa Szkoła Ekonomii” w Sankt Petersburgu (Rosja), Instytut Pamięci Narodowej o/Lublin.
 7. XIV Sympozjum Nauk Dających Poznawać Źródła Historyczne w 100-lecie odzyskania niepodległości „Herb w kulturze”, 25-26 X 2018 r., miejsce: Kazimierz Dolny, organizatorzy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Instytut Pamięci Narodowej o/Lublin,
 8. Управление документацией: прошлое, настоящее, будущее, 21-22 III 2019 r., miejsce: Moskwa, organizatorzy: Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 9. Управление документацией: прошлое, настоящее, будущее, 15-16 IX 2020 r., miejsce: Moskwa, organizatorzy: Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 10. Pomiędzy św. Piotrem i Sankt Petersburgiem. Kościół katolicki na Podlasiu i Lubelszczyźnie na przełomie XIX i XX wieku, KUL, Lublin 2 VI 2022 r., ref. p.t. Podporządkować czy zwalczać? Tajne memorandum A. S. Muchanowa o Kościele katolickim w Królestwie Polskim,
 11. Po co nam niepodległość? Konferencja w związku z 250. rocznicą pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej, Organizator: Instytut De Republica, Miejsce i czas: Warszawa, 22-24 czerwca 2022, ref. p.t. Organizacja rosyjskiego aparatu administracyjnego na terytorium Rzeczypospolitej anektowanych w 1772 r.
 12. Księstwo Warszawskie: skok w nowoczesność. Międzynarodowa konferencja naukowa, Zamek Królewski w Sandomierzu, 17-18 listopada 2022 r. , organizator: Instytut de Republica, ref. p.t. Trybunały handlowe a wolność handlu i przedsiębiorczości
 13. Powstanie 1863. Represje i pamięć. Międzynarodowa konferencja naukowa w 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, organizator: Instytut de Republica, 18-19 stycznia 2023 r., Warszawa, Instytut Historii UKSW, ref. p.t. Powstańcy styczniowi w rotach aresztanckich Rosji europejskiej.
 14. VII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich „Archiwistyka bez granic”, Kielce 20-21 IX 2017 r., organizator: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, ref. p.t. Od badań dyplomatycznych do granic i struktury zespołu – zapotrzebowanie archiwistyki na badania kancelarii zbiurokratyzowanej,
 15. VIII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich „Archiwa – zwierciadła czasu, skarbnice pamięci”, Łódź 7-9 IX 2022 r., organizator: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, ref. p.t. Periodyki archiwistyczne w drodze do nowoczesności wydawniczej,
 16. XVII. Documentation in information society: Information technologies and records management in the age of global challenges, VNIIDAD, Moscow, November 5–6, 2020, Gorak Artur Henrikovich, The Polish experience of records management digitalization,
 17. Historia garnizonu Hrubieszów, Hrubieszów, 28 V 2019 r., Hrubieszowski Dom Kultury, Miasto Hrubieszów, ref. A. Górak, 7 Olwiopolski puł ułanów króla Hiszpanii Alfonsa XIII,
 18. III Летняя школа молодых архивистов стран СНГ, Ałmaty, Kazachstan, 10-14 VI 2019 r., Архив Президента Республики Казахстан; Российский государственный гуманитарный университет; Казахский национальный университет им. аль-Фараби, А. Горак, Образование архивистов в Польше: уровни, программы, рынок труда,
 19. III Летняя школа молодых архивистов стран СНГ, Ałmaty, Kazachstan, 10-14 VI 2019 r., Архив Президента Республики Казахстан; Российский государственный гуманитарный университет; Казахский национальный университет им. аль-Фараби, А. Горак, Развитие электронной администрации в Польше,
 20. IV Летняя школа молодых архивистов стран СНГ, Nur-Sułtan, Kazachstan, 21-13 VI 2021 r. Organizatorzy: Архив Президента Республики Казахстан; Российский государственный гуманитарный университет; Казахский национальный университет им. аль-Фараби. A. Gorak, Преимущества цифровой дипломатики в решении проблемы электронного документа,
 21. Zadania Archiwisty w dobie cyfryzacji, Warszawa, 25.10.2019. Organizator: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, prelegent: A. Górak, Stare i nowe nauki pomocnicze archiwistyki.
 22. Historyczno-prawny i polityczno-gospodarczy wymiar wojny w Ukrainie, 19-20 października 2023 r., Zamość, Akademia Zamoyska. A. Górak, Historia XIX wieku w propagandzie rosyjskiej wymierzonej w Ukrainę i jej stosunki z Polską.
 23. A jednak kolej VI: kolejarze na ziemiach polskich w XIX–XX w., Katowice, 15 listopada 2023 r., Biblioteka Śląska. A. Górak, Rosyjska administracja dróg żelaznych w Królestwie Polskim i jej naczelnicy.
 24. Wielka modernizacja – Europa Środkowa od połowy XIX do końca lat trzydziestych XX wieku, Lublin 24 V 2023 r., Instytut Europy Środkowej, UMCS, UMK. A. GórakKierunki akulturacji w warunkach modernizacji społeczeństwa Królestwa Polskiego pod presją rusyfikacyjną.
Skip to content