dr Anna Głusiuk

Katedra Historii Średniowiecznej

Adres e-mail:
a.glusiuk@uksw.edu.pl

USOS

ORCID 0000-0003-2030-7803

→ POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

 

Życiorys:

2004-2011: Pontificium Institutum Altioris Latinitatis – Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie

2000-2003: Uniwersytet Gdański Wydział Nauk Społecznych. Specjalizacja: Polityka publiczna (magisterium).

1997-2000: Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Specjalizacja: Ekonomika Europejska (licencjat).

Doskonalenie zawodowe:

-, od 4 kwietnia do 31 maja 2011 r. staż w Instituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario w Rzymie.

-, 4-8 czerwiec 2012 r. udział w IV settimana della Scuola di Studi Agiografici a Rieti

Doświadczenie zawodowe: Od 2012 – adiunkt w Instytucie Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Udział w konferencjach:
Międzynarodowa konferencja: Polis e Civitas Christiana. Modelli di cittadinanza ed esercizio del potere. Organizator Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche presso Università Pontificia Salesiana w Rzymie (14 kwiecień 2013 r.), referat: Donne eremite, pellegrine e di potere nei primi secoli dei cristianesimo.
Ogólnopolska konferencja naukowa: Choroba i zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia w aspektach: historycznym, kulturowym i medycznym. Organizator Instytut Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (9 marzec 2017 r.) referat: Choroby kobiet i sposoby ich leczenie na podstawie traktatu „O chorobach kobiet” Metrodory.
Konferencja naukowa: „Medicina antiqua, mediaevalia et moderna. Historia-Filozofia-Religia”. Organizator Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (29-30 maja 2018 r.), referat: Ciąża, poród i powikłania po porodzie w traktacie „O chorobach kobiet” Metrodory z Bizancjum.
Konferencja naukowa: „Medicina antiqua, mediaevalia et moderna. Historia-Filozofia-Religia”. Organizator Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (8-9 czerwiec 2021 r.), referat: Ciąża, poród, opieka nad matką i noworodkiem na podstawie traktatu Michele Savonarola Ad mulieres Ferrarienses de regimine pregnantium et noviter natorum usque ad septennium.
Międzynarodowa konferencja naukowa: Bellarmino e Gesuiti a Montepulciano 1621-2021, IV centenario della morte di san Roberto, Montepulciano 16-17 settembre 2021 (Włochy). Wystąpienie: Manlio Sodi, Anna Głusiuk, Il Bellarmino, predicatore e catecheta.
Konferencja naukowa: „Medicina antiqua, mediaevalia et moderna. Historia-Filozofia-Religia”. Organizator Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (7-8 czerwiec 2022 r.), referat: „Jak powinna dbać o siebie kobieta w czasie ciąży, aby łatwiej urodzić” – wskazówki Aldobrandina ze Sieny w traktacie Régime du corps.
VII Kongres Mediewistów Polskich, Katowice 21-23 września 2022r. Wystąpienie: „W bólach będziesz rodziła”- Taddeo Alderotti, Aldobrandino ze Sieny, Michele Savonarola i inni o ciąży i porodzie w średniowieczu.
Międzynarodowa konferencja naukowa: Christianity, Identity and Memory. Croatian and Polish perspective 21.02.2023r. Organizator Instytut Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wystąpienie The woman in the sermons of Saint Bernardino of Siena.

Zainteresowania naukowe:

Edukacja, sytuacja i rola kobiet w społeczeństwie średniowiecznej Europie (szczeglnie Italii), medycyna, szczególnie ginekologia i położnictwo w średniowieczu, hagiografia.

Publikacje (ostatnich 10 lat):

Monografie:
A. Głusiuk, Vita di Cristina di Markyate. Edizione critica e traduzione (ms. sec. XIV), LAS, Roma 2013.
Żywot Krystyny z Markyate, wstęp i przekład z języka łacińskiego Anna Głusiuk, Warszawa 2016.
J. Krajewska, A. Głusiuk, Epidemie. Księgi I i III Hipokratesa oraz w greckiej i rzymskiej historiografii od starożytności do wczesnego średniowiecza, Warszawa 2016.
M. Sodi, A. Głusiuk, C. Cardinali, M. Gronchi, Bernardino da Siena. Un predicatore per ogni tempo, Torrita di Siena 2022, pp. 109.

Redakcje książek:
Roberto Bellarmino, Il catechismo. Breve Dottrina Cristiana e Dichiarazione più copiosa, ed. M. Sodi, A. Głusiuk, G. Mignoni. Presentazione di Papa Francesco, Brescia 2021, pp. 169.
Bellarmino e i Gesuiti a Montepulciano. Studi in occasione del IV centenario della morte di San Roberto (1621-2021) a cura di M. Sodi e A. Głusiuk, Firenze 2022, pp. 290.

Artykuły:
A. Głusiuk, Higiena kobiet w jedenastowiecznej Italii na podstawie nauk Trotuli z Salerno, w: Czystość i brud. Higiena w średniowieczu, edd. W. Korpalska, W. Ślusarczyk, Bydgoszcz 2014, pp. 97-109.
A. Głusiuk, L’educazione delle ragazze nel XIV secolo secondo Francesco da Barberino, „Saeculum Christianum” XXIII (2016), s. 93-102/ Education of girls in the 14th century according to Francesco da Barberino, „Saeculum Christianum” XXIII (2016), s. 93-101.
A. Głusiuk, Come doveva comportarsi una donna e quali erano i suoi doveri? Indicazioni suggerite al pubblico femminile in alcune prediche di Gilberto di Tournai, „Saeculum Christianum” XXIV (2017), s. 75-84./ How should a woman behave and what are her duties? Guidelines for women presented in the selected sermons of Gilbert of Tournai, „Saeculum Christianum” XXIV (2017), s. 73-82.
A. Głusiuk, Dbałość o urodę kobiet na podstawie traktatów Metrodory z Bizancjum i Trotuli z Salerno, „Seminare” 1(2018), s. 145-154.
A. Głusiuk, Experimenti de la Excelentissima Signora Caterina da Furlji. Katarzyna Sforza i jej sposoby na podkreślenie urody, „Saeculum Christianum” XXV (2018), s. 172-183.
A. Głusiuk, I doveri della moglie secondo gli insegnamenti di alcuni predicatori e scrittori tardomedievali, „Przegląd Historyczny”, 1(2019), s. 31-45.
A. Głusiuk, Choroby kobiet i sposoby ich leczenia na podstawie traktatu Metrodory z Bizancjum, „Medycyna Nowożytna” 25/1(2019), s. 127-137.
A. Głusiuk, I vizi e gli eccessivi ornamenti delle donne secondo alcune testimonianze medievali, „Echa Przeszłości” 1(2019), s. 91-106.
A. Głusiuk, Ciąża, poród i powikłania po porodzie w traktacie „O chorobach kobiet” Metrodory z Bizancjum, w: Medicina antiqua, mediaevalis et moderna. Historia-filozofia-religia, Kielce 2019, s. 121-134.
A. Głusiuk, Educare le fanciulle al sacramento del matrimonio. Testimonianze di scrittori e predicatori medievali w: SUFFICIT GRATIA MEA. Cristologia-Mariologia-Ecclesiologia-Liturgia-Agiologia-Cultura. Miscellanea di studi offerti a Sua Em. il Card. Angelo Amato in occasione dell’80 genetliaco a cura di M. Sodi, presentazione di Papa Francesco e Benedetto XVI, 2019, s. 343-354.
A. Głusiuk, „Concepto impeditur tam uicio uiri quam mulieris” – kobieca i męska niepłodność na podstawie traktatu Liber de sinthomatibus mulierum, „Medycyna Nowożytna” 2(2020), s. 101-1016.
A. Głusiuk, “Piglia il bastone e battila molto bene… allora battila, non con animo irato, ma per zelo e carità dell’anima sua.” La violenza domestica secondo alcune testimonianze medievali, „Przegląd Historyczny”, 3(2020), s. 473-485.
A. Głusiuk, „Hai la fanciulla grande? Tu non hai maggiore tesoro di quello a guardare”. I doveri della madre nelle omelie di Bernardino da Siena, „Echa Przeszłości” 1(2021), s. 91-104.
A. Głusiuk, De regimine infantis – opieka nad dzieckiem w średniowiecznej Italii na podstawie Ad mulieres Ferrarienses de regimine pregnantium et noviter natorum usque ad septennium Michele Savonaroli, „Medycyna Nowożytna”,1 (2021), s. 63-79.
A. Głusiuk, Ciąża, poród, opieka nad matką i noworodkiem na podstawie traktatu Michała Savanaroli Ad mulieres Ferrarienses de regimine pregnantium et noviter natorum usque ad septennium, „Almanach Historyczny”, t. 23(2021), z.2 (specjalny), Medicina antiqua, medievalis et moderna. Historia-filozofia-religia pod red. Jacka Legiecia, s. 167-184.
A. Głusiuk, „La vera vedova die vivare a Dio, e morire al mondo”. Le aspettative di Bernardino da Siena e Gilberto di Tournai riguardo al comportamento e ai doveri delle vedove, „Przegląd Historyczny”, 3(2021), s. 515-529.
A. Głusiuk, Michał Savonarola o trudnym porodzie, „Ad mulieres Ferrarienses de regimine pregnantium et noviter natorum usque ad septennium”, „Medycyna Nowożytna”, 1/2022, s. 55-71.
A. Głusiuk, W jaki sposób należy opiekować się dzieckiem w pierwszych tygodniach jego życia? Zalecenia autorów wybranych średniowiecznych traktatów medycznych, „Saeculum Christianum” 2(2022), s. 17-30.
M. Sodi, A. Głusiuk, San Roberto Bellarmino “Doctor illustrissimus” predicatore e catechista, w: Bellarmino e i gesuiti a Montepulciano. Studi in occasione del IV centenario della morte di San Roberto (1621-2021) a cura di M. Sodi e A. Głusiuk, Firenze 2022, pp. 247-266.
A. Głusiuk, Vanitas vanitatum et omnia vanitas”. (Eccl 1,2) La parola ai predicatori e moralisti tardomedievali sulla vanità femminile, w: Spes mea unica. Miscellanea offerta a Sua Ecc. Mons. Andrzej W. Suski primo Vescovo della Diocesi di Toruń in occasione del suo 80o genetliaco, presentazione di Sua Ecc. Mons. Enrico dal Covolo, Postfazione di Wojciech Cichosz, a cura di M. Sodi, D. Brzeziński, Roma 2023, pp. 185-197.

Skip to content