GENEALOGIA. TEORIA I PRAKTYKA

Genealogia. Teoria i praktyka


KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Magdalena Satora, prof. ucz.

SEKRETARZ: mgr Ada Szmulik 

e-mail: a.szmulik@uksw.edu.pl


Studia adresowane są głównie do osób, które zawodowo trudnią się szeroko pojętymi badaniami genealogicznymi, tj. pracowników firm, organizacji i towarzystw zajmujących się komercyjnym świadczeniem usług genealogicznych, ale także do pracowników instytucji kultury, muzeów, izb pamięci i bibliotek, członków i animatorów organizacji i towarzystw regionalnych, historyków oraz pasjonatów, którzy z pietyzmem badają najczęściej niewielkie społeczności lokalne. Studia są przygotowane z myślą o tych, którzy poszukują interesujących ofert rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności wykorzystywanych w badaniach genealogiczno-regionalnych.


Cel studiów: Głównym celem proponowanych studiów podyplomowych jest umożliwienie pogłębienia wiedzy i doskonalenia warsztatu genealoga zarówno osobom z wykształceniem historycznym, jak i pasjonatom genealogii i regionalistyki, którzy nie ukończyli studiów historycznych, zaś chcą mieć do czynienia z genealogią na gruncie zawodowym lub amatorskim. Studia mają przede wszystkim charakter praktyczny, aby umożliwić zdobycie lub pogłębienie wiedzy oraz uzyskanie umiejętności związanych z genealogią, regionalistyką i historią społeczną. Mają również na celu zapoznanie studentów z metodologią i metodyką prowadzenia samodzielnych poszukiwań i badań, w tym również przygotowania różnorodnych prac o charakterze genealogicznym.


Kwalifikacje: Absolwent studiów uzupełnia lub zdobywa wiedzę oraz zyskuje umiejętności i kompetencje w szczególności w zakresie: samodzielnego i profesjonalnego przygotowania wywodów genealogicznych, monografii i zarysów monograficznych konkretnych postaci, rodzin i rodów, biogramów i biografii, opracowań, prac analitycznych; znajomości terminologii, podstawowej literatury i najważniejszych źródeł, metodologii i metodyki prowadzenia badań i poszukiwań genealogicznych, najnowszych dokonań genealogii i niektórych innych nauk pomocniczych historii; samodzielnego docierania i rozpoznawania kluczowych źródeł wiedzy genealogicznej, w tym przekazów pisanych przechowywanych w archiwach zarówno świeckich, jak i kościelnych oraz kolekcjach bibliotecznych wraz z umiejętnością krytycznej analizy owych przekazów; znajomości historii społecznej Polski od średniowiecza do XX wieku, w tym o najważniejszych tendencjach i zjawiskach, procesach i przemianach; wykorzystania nowoczesnych technologii w badaniach historycznych i genealogicznych; prowadzenia popularyzacji wiedzy historycznej, w tym również tradycji lokalnej lub regionalnej przy użyciu atrakcyjniejszych form przekazu; umiejętności inicjowania oraz prowadzenia badań i poszukiwań historyczno-genealogicznych jako drogi prowadzącej do lepszego poznania przeszłości i dziedzictwa lokalnego.
Słuchacz ma zrealizować 220 godzin zajęć dydaktycznych w trakcie dwusemestralnego toku studiowania, na które składa się 21 przedmiotów. Osią programu studiów są wykłady związane z funkcjonowaniem społeczeństwa od średniowiecza do XX wieku i konwersatoria poświęcone źródłom do badań genealogicznych w poszczególnych epokach historycznych. W ofercie dydaktycznej studiów znajdują się również translatoria z języków łacińskiego, rosyjskiego i niemieckiego, genealogia genetyczna, heraldyka, prawne aspekty badań genealogicznych, Internet w badaniach genealogicznych demografia historyczna, pochodzenie nazwisk i inne, zaś całość wieńczy seminarium przygotowujące słuchaczy do egzaminu końcowego.


Zapisy
od 01.06.2023 do 03.09.2023 r.

STRONA REKRUTACJI


Limit miejsc
30


Język wykładowy
polski


Zasady kwalifikacji
Kandydaci na studia podyplomowe muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich wszelkich kierunków i przyjmowani są na studia w trybie postępowania rekrutacyjnego ustalonego przez Wydział Nauk Historycznych (UKSW) i decyduje kolejność zgłoszeń.


Wysokość czesnego

Opłata za jeden semestr: 2100 zł (4200 zł za dwa semestry)

 

Zobacz > Plan na semestr letni 2023-2024

Zobacz > PLAN NA SEMESTR ZIMOWY 2023/2024

 

Skip to content