KS. DR HAB. TADEUSZ KOŁOSOWSKI, PROF. UCZ.

Katedra Historii Starożytnej

Adres e-mail:
t.kolosowski@uksw.edu.pl

USOS

ORCID 0000-0002-4019-3447

→ POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Życiorys:

Prof. ucz. dr hab. Tadeusz Kołosowski jest długoletnim pracownikiem (od 1988 r.) najpierw ATK, a następnie UKSW. Aktualnie zajmuje stanowisko profesora uczelni w Katedrze Historii Starożytnej. Na jego dorobek naukowy składają się 3 monografie naukowe, 5 monografii redagowanych i ponad 60 artykułów naukowych w większości w wysoko punktowanych czasopismach z listy MNiSW. W ostatnich latach jego działalność naukowa i organizacyjna związana jest szczególnie z rozwojem serii wydawniczej „Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy” (PSP). Od początku pracy w ATK i UKSW włączał się chętnie w prace redakcyjne poszczególnych tomów wydawanych w tej serii, a także opublikował kilka własnych przekładów. Jego szczególne zasługi na rzecz promowania rozwoju serii wydawniczej PSP przypadają na lata 2016-2022, W 2017 r. ukazał się samodzielnie przygotowany przez niego tom 69. tej serii: Hilary z Poitiers, Traktat do Psalmu 118, który zawiera wstęp, przekład dzieła z łaciny na język polski oraz opracowanie naukowe. W październiku 2016 r., ponieważ serii PSP groziło ze względów finansowych znaczne spowolnienie wydawania kolejnych tomów, złożył on do NPRH projekt badawczy: Źródła wczesnochrześcijańskie. Kontynuacja polskiej edycji w ramach serii wydawniczej „Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy” (PSP). Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 600 000 zł. Celem projektu jest kontynuacja i ożywienie prestiżowej serii PSP. Tadeusz Kołosowski jako kierownik powyższego grantu zaprosił do współpracy szerokie grono naukowców (historyków, teologów, filozofów i filologów klasycznych). Łącznie 18 osób z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Zaplanowano wydanie 24 tomów pism autorów wczesnochrześcijańskich w przekładzie z języków oryginalnych na język polski wraz ze wstępem i naukowym opracowaniem. Jest to bardzo duży wkład w rozwój nauki w Polsce, szczególnie historii i teologii, ponieważ udostępnia badaczom tych dyscyplin naukowych ważne starożytne źródła do badań nad dziejami chrześcijaństwa.

Zainteresowania naukowe:

Ogólnie praca naukowo badawcza dotyczy historii Kościoła starożytnego i historii literatury wczesnochrześcijańskiej. W ramach badań historycznych zajmuję się przede wszystkim działalnością chrystianizacyjną Kościoła, szczególnie w okresie wędrówek ludów; historią polityczną i społeczną, w sposób szczególny relacjami pomiędzy Kościołem a Cesarstwem Rzymskim, a także stosunkami narodowościowymi w państwie rzymskim; dziejami chrześcijaństwa w Afryce Rzymskiej w sposób szczególny kwestią koegzystencji pomiędzy wyznawcami Kościoła katolickiego a donatystami po wybuchu schizmy donatystycznej; starożytną historiografią chrześcijańską, dziejami papiestwa w starożytności. W ramach badań z historii literatury wczesnochrześcijańskiej koncentruję natomiast swoją uwagę w sposób szczególny na takich pisarzach wczesnochrześcijańskich jak: Tertulian, Hilary z Poitiers, Augustyn, Leon Wielki, Salwian z Marsylii i Cezary z Arles.

Publikacje:

Wpływ medycyny antycznej na postrzeganie zdrowia i choroby przez św. Hieronima w świetle jego wybranych pism, „Seminare” 43(2022), nr 3, s. 165-178.

Aureliusz Augustyn, Przeciw listom Petyliana, wprowadzenie, przekład z języka łacińskiego i opracowanie naukowe: ks. Tadeusz Kołosowski, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021, Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, t. 78.

Celibat duchownych – normy prawne, jego motywacje i praktyka w Kościele galijskim od połowy IV do połowy VI wieku w świetle kanonów synodalnych, „Vox Patrum”, 75/2020, s. 285–298.

Aureliusz Augustyn, Przeciw listowi Parmeniana, wprowadzenie, przekład z języka łacińskiego i opracowanie naukowe: ks. Tadeusz Kołosowski, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019, Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, t. 70.

Święty Augustyn, Listy 128-129 [Do Marcelina] (Epistulae 128-129, CPL 262), wstęp, przekład z języka łacińskiego i opracowanie naukowe ks. Tadeusz Kołosowski, „Vox Patrum” 72/2019, s. 271-294.

Życie gospodarczo-społeczne w klasztorach północnoafrykańskich w świetle wybranych pism św. Augustyna, „Vox Patrum” 71/2019, s. 327-350.

J 4,16-18 w interpretacji wybranych autorów wczesnochrześcijańskich, w: Omnium artifex docuit  me sapientia (Mdr 7,21)Księga pamiątkowa dla Księdza Doktora Stanisława Jankowskiego SDB w 75. rocznicę urodzin, red. D. Sztuk, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2019, s. 95-109.

Post i zapobieganie jego ewentualnym skutkom zdrowotnym w świetle korespondencji św. Hieronima, „Saeculum Christianum” 26/2019, t. 2, s. 18-27.

Hilary z Poitiers, Traktat do Psalmu 118, wprowadzenie, przekład z języka łacińskiego i redakcja naukowa: ks. Tadeusz Kołosowski SDB, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, t. 69.

Troska o chorych w klasztorach starożytnych w świetle wybranych reguł monastycznych, „Saeculum Christianum” 24/2017, s. 5-16.

„[Mulier] salvabitur per filiorum generationem” (1 Tm 2,15) in the interpretation of selected works of the Latin Church Fathers, „Seminare” 37 (2016), nr 4, s. 151-162.

Porównanie życia chrześcijańskiego do morskiej żeglugi w korespondencji św. Hieronima, w: Mare nostrum. Morze w historii i kulturze krajów śródziemnomorskich, red. ks. Tadeusz Kołosowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015, s. 155-163.

„Vitae aeternae cibus” w interpretacji św. Hilarego z Poitiers, In: Ecce domus mea. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Adamowi Durakowi w 10. rocznicę wejścia na liturgię niebiańską, red. Dariusz Sztuk, s. 184–197. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego.

Sens słów „religio” i „religiosus” w pismach Salwiana z Marsylii, w: W kręgu religii śródziemnomorskich. Wybrane zagadnienia z historii religii w starożytności, red. K. Kochańczyk-Bonińska, L. Misiarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2014, s. 165-173.

Ojciec Profesor Emil Stanula (1935-1999) jako badacz i popularyzator Ojców Kościoła, w: E. Stanula, Eseje patrystyczne, red. I. Salamonowicz Górska, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014, s. 9-19.

Barbarzyńcy według Salwiana z Marsylii, „Seminare” 35(2014), nr 4, s. 165-174.

Święty Józef z Nazaretu w piśmiennictwie Kościoła starożytnego, w: Lux ex Silesia. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Mandziukowi w 70. rocznicę urodzin, red. W. Gliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2013, s. 331-350.

Etyczno-antropologiczne aspekty aborcji w świetle wybranych dzieł antycznej literatury Grecji i Rzymu, „Seminare” 33(2013), s. 251-262.

Skip to content