Dr Katarzyna Paduch

Katedra Historii Książki, Bibliotek i Archiwów

Kierownik kierunku Historia

Adres e-mail:
k.paduch@uksw.edu.pl

USOS

ORCID 0000-0002-5262-5577

→ POLSKA BIBLIOPGRAFIA NAUKOWA

Życiorys:

2007 – 2010                       Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – studia licencjackie, kierunek historia

2010 – 2012                       Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – studia magisterskie, kierunek historia

2012- 2017                        Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – studia doktoranckie

Doświadczenie zawodowe:

Od  2016 r.                 Instytut Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zainteresowania naukowe:

historia książki i bibliotek w XIX-XX w.,

towarzystwa i instytucje kultury na Mazowszu w XIX i XX w.

dzieje kultury na Mazowszu w XIX i XX w.

Publikacje (ostatnich 10 lat):

Monografie:

K. Paduch, Biblioteka rodowa Rzewuskich h. Krzywda w Podhorcach od I połowy XVIII wieku do 1865 roku, Warszawa 2018.

Artykuły:

K. Paduch, Jan Feliks Tarnowski i jego dzikowska biblioteka na przełomie XVIII i XIX wieku, „Saeculum Christianum”, R. 20/2013, s. 131-148.

K. Paduch, Z przekonania. Roman Stanisław Sanguszko (zesłaniec z 1831 roku) w świetle pamiętnika matki – Klementyny z Czartoryskich Sanguszkowej, w: Sybir- doświadczenia –pamięć, red. A. Głogowski, Białystok 2015, s. 265-274.

K. Paduch,Księga autografów zwiedzających zamek w Podhorcach w latach 1887-1935, w: Materiały z międzynarodowej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej III Lubelska Jesień Historyczna 24-26. 10. 2014, red. M. Dolecka, K. Jakimowicz, A. Sykała, Lublin 2015, s. 91-105.

K. Paduch, Księga autografów zwiedzających zamek w Podhorcach w latach 1923 – 1930, „Saeculum Christianum”, R. 22/2015, s. 241-252.

K. Paduch, Pałac w Podhorcach w latach 1865 –1939. Stan badań i postulaty badawcze, „Saeculum Christianum”, R. 23 /2016, s. 223-231.

K. Paduch, Wytyczne hetmana Wacława Rzewuskiego (1706-1779) dla służby pałacowej. Przyczynek do funkcjonowania rezydencji podhoreckiej w połowie XVIII wieku, „Saeculum Christianum”, R. 25/2018, s. 249-262.

K. Paduch, Inspiracje dla działalności bibliofilskiej Jana Feliksa Tarnowskiego (1777-1842), w: „Studia nad społeczeństwem nowożytnej Europy, t.2,  red. Ł. Baranowski, E. Dzieszuta, Białystok 2019,  s. 77-90.

K. Paduch, Stan badań nad reformacją na Mazowszu – zarys problematyki i postulatów badawczych, „Saeculum Christianum”, t. 27,  nr 1/2020, s. 249-263.

K. Paduch, „Obowiązki i zadania zarządcy rezydencji magnackiej w świetle instrukcji murgrabiego pałacu podhoreckiego Ignacego Różyckiego z 1813 roku, „Almanach Historyczny”, t. 22/2020, s. 93–115.

K. Paduch, Rewindykacje warszawskich zbiorów bibliotecznych na łamach dziennika „Życie Warszawy” w latach 1945-1947Saeculum Christianum”, t. 28, nr 1/2021, s. 189-207.

K. Paduch, Wizerunek staropolskiego magnata Stanisława Mateusza Rzewuskiego (1662-1728) w świetle jego zapisów testamentowych” „Historia Slavorum Occidentis”, nr 2(29)/2021, s. 59-78.

K. Paduch, Muzeum Społeczne w Warszawie (1921-1939) w świetle zachowanych  dokumentów archiwalnych ze zbiorów Archiwum Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy”, „Światy Archiwalne”, nr 2/2023, s. 101-116.

K. Paduch, Posthumer Katalog von Büchern der medizinischen Bibliothek des Warschauer Arztes Jan Roch Raum (1854–1918), Saeculum Christianum”, t. 29, nr 2/2022, s. 229-240.

Materiał źródłowy z opracowaniem:

K. Paduch, Umowa w sprawie druku dzieła ks. Franciszka Michała Leśniewskiego przez Tomasza Pillera z 1790 roku, „Almanach Historyczny”, t.19/2017, s. 254-261.

Skip to content