ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. ucz.

Kierownik Katedry Historii XIX i XX wieku

Adres e-mail:
d.zamiatala@uksw.edu.pl

USOS

ORCID 0000-0002-3814-7441

→ POLSKA BIBLIOPGRAFIA NAUKOWA

Ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. UKSW (ur. 28 lutego 1967 roku w Legnicy)

W latach 1988-1994 studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W latach 1994-1999 odbywałem specjalistyczne studia z historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W październiku 1999 r. obronił pracę doktorską pt.: „Organizacja Caritas po II wojnie światowej i jej likwidacja przez władze komunistyczne w 1950 roku”. 11 stycznia 2010 roku uzyskałem stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii. Wykładowca w Instytucie Historii na Wydziale nauk Historycznych UKSW w Warszawie.

Członek Rady Naukowej Półrocznika „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” od 2001 roku.

Członek Rady Naukowej Półrocznika „Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce” od 2011 r.

Członek Rady naukowej Rocznika „Studia Polonijne”.

Udział w Centralnym Projekcie Badawczym IPN: „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944-1989” (od 2017 r.).

Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji i Nauki od 2021 r.

Zainteresowania naukowe:

Najnowsza historia Polski, ze szczególnym uwzględnieniem PRL, historia krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz dzieje Kościoła w XIX i XX wieku, historia życia zakonnego.

Publikacje:

Zamiatała D., Caritas. Działalność likwidacja organizacji 1945 – 1950, Lublin 2000, ss. 333.

Zamiatała D., Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945-1989. Problematyka organizacyjno-personalna, t. 1, Kielce 2009, ss. 720.

Zamiatała D., Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945-1989. Problematyka organizacyjno-personalna, t. 1, Łomianki 2011, ss. 720.

Zamiatała D., Zakony męskie a episkopat w Polsce w latach 1945-1989, Lublin 2009, ss. 79.

Zamiatała D., Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945-1989. Działalność duszpasterska i społeczna zakonów w latach 1945-1989, t. 2, Warszawa 2012, ss. 376.

Zamiatała D., Łatka R., Mackiewicz B., Kardynał Stefan Wyszyński 1901 – 1981, Warszawa 2019, ss. 558.

Zamiatała D., Łatka R., Mackiewicz B., Prymas Stefan Wyszyński. Biografia, Warszawa 2020, ss. 117.

Stefan Wyszyński. Kazania świętokrzyskie (1974-1976), opr. Zamiatała D., Łatka R., Mackiewicz B., Warszawa 2021, ss. 197.

Wokół Kościoła i władzy. Studia dedykowane ks. prof. dr hab. Zygmuntowi Zielińskiemu w 90 rocznicę urodzin, red. R. Łatka, J. Wołczański, D. Zamiatała, Warszawa 2021 r., ss. 552.

Zamiatała D., Łatka R., Mackiewicz B., Kardinál Stefan Wyszyński. Nekorunovaný král Polska, Praha 2021, ss.166.

Zamiatała D., Łatka R., Mackiewicz B., Stefan Wyszyński. Életrajz, Budapest 2022, ss. 117.

Prymas Stefan Wyszyński i episkopat Polski, red. R. Łatka, D. Zamiatała, Warszawa 2023, s. 352.

Artykuły (z ostatnich 10 lat)

Zamiatała D., Księża w powstaniu, Tygodnik Solidarność, 4(2013), s. 22-24.

Zamiatała D.,Działania operacyjne SB wobec duchowieństwa w województwie poznańskim związku z wizytą ministra spraw zagranicznych PRL Stefana Olszowskiego w Watykanie, w: Lux ex Silesia Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Józefowi Mandziukowi w 70. Rocznicę urodzin, Warszawa 2013, s.753-772.

Zamiatała D., Prowincjałowie z Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Matki Bożej Anielskiej w latach  1948-1984 w orbicie działań władz komunistycznych PRL, w: Non cesso gratias agere Deo et hominibus, Prace ofiarowane Ojcu dr. Anzelmowi Szteinke OFM okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa  i ponad 50-lecia pracy historyczno-pisarskiej, red. W.M. Michalczyk, C.M. Paczkowski, Kraków-Warszawa 2013, s. 951-969.

Zamiatała D., Życie zakonne w Polsce u schyłku XII i na początku XIII wieku, w: Mstów. Miasto-klasztor-parafia na przestrzeni wieków, red. K. Łatak, Łomianki 2013   ,s. 407-424.

Zamiatała D., Polityka władz komunistycznych wobec zakonów męskich w województwie zielonogórskim  w latach 1956-1970, w: Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na  Środkowym Nadodrzu w latach 1956-1970, red. E. Wojcieszyk, Poznań 2013, s. 181-203.

Zamiatała D., Związek Caritas Archidiecezji Warszawskiej w latach 1945-1950, w: Z wyobraźnią miłosierdzia. 25 lat Caritas Archidiecezji Warszawskiej, red. J. Pol, Warszawa 2014, s.101-122.

Zamiatała D., Relacje dominikanów z Episkopatem Polskim w oczach władzy komunistycznej, w: Komunistyczny aparat represji wobec Polskiej Prowincji Dominikanów, red. M. Miławiecki, M. Wenklar, Kraków  2015, s. 44-59.

Zamiatała D., Dorobek historiograficzny polskich historyków Kościoła ostatniego pięćdziesięciolecia (Ośrodek warszawski), w: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, red J. Walkusz, t. 14, Lublin 2015, s. 29-49.

Zamiatała D., Władze komunistyczne wobec zakonów męskich na Środkowym Nadodrzu  w latach 1970-1980, w Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, t. 103(2015), s. 285-306.

Zamiatała D., Prymas Tysiąclecia wobec laikatu katolickiego skupionego wokół Koła Poselskiego „Znak” „Tygodnika Powszechnego” oraz „Więzi” w czasach rządów Gomułki, w: Super omnia Veritas. Księga dedykowana Księdzu Profesorowi Tadeuszowi Śliwie w 90. rocznicę urodzin i 50-lecie pracy naukowej, Lwów-Kraków 2015, s. 745-765.

Zamiatała D., J. Wiśniewska, Oświatowe komisje rehabilitacyjne w świetle akt Ministerstwa Oświaty z lat 1956-1958, w: Rozprawy z Dziejów Oświaty, t.52 (2015), s.109-128.

Zamiatała D., Duszpasterstwo polonijne w latach 1945-1989 w dokumentach Urzędu do Spraw Wyznań – rekonesans po zasobie archiwalnym Archiwum Akt Nowych w Warszawie, w: W Kręgu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym, red. S. Zych, B. Walicki, Lublin-Sokołów Małopolski 2015, s. 145-163.

Zamiatała D., Zakony męskie wobec problemów duszpasterskich Kościoła na Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej, w: Leksykon zakonów i instytutów życia konsekrowanego w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Koszalin 2016.

Zamiatała D., Udział zakonów i zgromadzeń zakonnych  w obchodach millenijnych, w: Obchody Millenium na uchodźstwie  w 50. rocznicę, red. R. Łatka, J. Żaryn, Warszawa 2016, s. 239-266.

Zamiatała D., Katolicy koncesjonowani wobec obchodów  Milenium, w: 1966. Milenium Chrztu Polski prymasa Stefana Wyszyńskiego. Perspektywa teologiczno-społeczna, red. E. Czaczkowska, Warszawa 2016, s. 85-113.

Zamiatała D., Zakony na Pomorzu Zachodnim w latach 1956-1972, w: Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, t. 2: 1956-1972, red. M. Siedziako, Z. Stanuch, ks. G. Wejman, Szczecin-Warszawa 2017, s. 217-246.

Zamiatała D., IL periodo del soggiorno a Varsavia di Achille Ratti nelle opinioni scelte della stampa e nei ricordi dell’élite della Polonia dell’epoca, w: Nunzio in una terra di frontiera Achille Rati, Poi Pio XI in Polonia (1918-1921), Città del Vaticano 2017, s. 119-152.

Zamiatała D., Kasata klasztoru Kanoników Regularnych w Kraśniku w 1864 roku, w: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 108(2017), s. 329-348.

Zamiatała D., Współpraca KGB z SB w walce z Kościołem katolickim w latach sześćdziesiątych XX w., w: Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990), t. 2. Red. M. Krzysztofiński, J. Wołczański, Rzeszów-Lwów 2017, s. 183-209.

Zamiatała D., Zniesienie dni wolnych w święta kościelne 6 stycznia i 15 sierpnia przez władza komunistyczne w listopadzie 1960 r., w: Christus vincit. Księga dedykowana Biskupowi Edwardowi Frankowskiemu w 80 rocznicę urodzin, red. M. Krzystofiński, J. Wołczański, Kraków-Rzeszów-Stalowa Wola-Toruń 2017, s.335-352.

Zamiatała D., Zakony męskie wobec obchodów milenijnych 1966 roku, w: Pół wieku milenium. Religijne, polityczne i społeczne aspekty obchodów tysiąclecia chrztu Polski (1956-1966/1967), red. B Noszczak, Warszawa 2017, s. 213-240.

Zamiatała D., Prymas Stefan Wyszyński wobec zmagań wsi z systemem komunistycznym w Polsce po 1945 roku, w: Stefan Wyszyński wobec oporu społecznego i opozycji 1945-1981, red. E. Czaczkowska, Warszawa 2018, s. 179-201.

Zamiatała D., Współpraca wydziałów wyznaniowych państw bloku wschodniego (wspólne narady), w: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 109(2018), s. 373-398.

Zamiatała D., Zrzeszenie Katolików „Caritas” na Pomorzu Zachodnim w latach siedemdziesiątych XX wieku, w: Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, t. 3, 1972-1978, red. M. Siedziako, Z. Stanuch, G. Wejman, Szczecin 2018, s. 303-327.

Zamiatała D., Robocze spotkania pionów wyznaniowych PRL i CSRS (zarys problemów), w: Pamięć i Sprawiedliwość, 32(2018), s. 259-289.

Zamiatała D., Primate Wyszyński towards Polish Western Lands after the Second World War, w: Studia Theologica Varsaviensia, 56 (2018), z.2, s. 197-209.

Zamiatała D., Osaczanie ordynariusza. Służba Bezpieczeństwa PRL wobec biskupa Ignacego Tokarczuka, w: Niezłomny. Pamięci księdza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w setną rocznicę urodzin, Warszawa 2019, s. 50-76.

Zamiatała D., Biskup Ignacy Tokarczuk w działaniach operacyjnych Służby Bezpieczeństwa PRL, w: Seminare. Poszukiwania naukowe, 40 (2019) nr 3, s.201-212

Zamiatała D., Krótki rekonesans po zasobach archiwów kościelnych  w kwestii materiałów źródłowych w czasach przełomu ustrojowego w Polsce, w: Rola opozycji niepodległościowej w kształtowaniu polskiej sceny politycznej w źródłach okresu przełomu i współczesnej narracji. Materiały z VI ogólnopolskiego seminarium, Warszawa 2019,  s. 147-153.

Zamiatała D., Organizacja męskiego życia zakonnego na Ziemiach Zachodnich w pierwszych latach po II wojnie światowej na przykładzie Administratury Apostolskiej Dolnego Śląska – zarys problemu, w: Organizowanie polskich struktur Kościoła katolickiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1951, red. K. Jaworska, Wrocław 2019, s. 165-175.

Zamiatała D., Prymas Wyszyński wobec Ziem Zachodnich, w: Prymas Wyszyński a niepodległa. Naród – patriotyzm – państwo w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, red. E. Czaczkowskiej, R. Łatka, Warszawa 2019, s. 251-271.

Zamiatała D., Współpraca zakonników z opozycją 1976-1989, w: Księża dla władzy groźni. Duchowni współpracujący z opozycją (1976-1989), red. R. Łatka, Warszawa 2019, s. 95-120.

Zamiatała D., Relacje państwo-Kościół w Polsce lat osiemdziesiątych XX wieku, w:  Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, t. 4:1979-1989/1990, red. M. Siedziako, Z. Stanuch, G. Wejman,  Szczecin-Warszawa 2019, s.11-45.

Zamiatała D., Głos w dyskusji nad referatem prof. Jana Żaryna „Biskupi polscy doby PRL jako przedstawiciele polskich elit”, w: Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski „Ludowej”, red. R. Łatka, Warszawa 2020, s. 48-49.

Zamiatała D., Parafia salezjańska przy Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie w optyce organów wyznaniowych i bezpieczeństwa PRL, w: Stulecie parafii Najświętszego Serca Jezusowego, Warszawa 2020, s. 181-204.

Zamiatała D., Kardynał Bolesław Kominek jako rządca archidiecezji wrocławskiej, w: Kardynał Bolesław Kominek – biskup, dyplomata, wizjoner, red. W. Kucharski, R. Łatka, Wrocław 2020, s. 37-87. Kucharski

Zamiatała D., Edmund Wojciech Stanisław Bojanowski, w: Słownik Biograficzny Polskiego Katolicyzmu Społecznego, t.1, red. R. Łatka, Warszawa 2020, s. 26-32.

Zamiatała D.,Prymas Stefan Wyszyński wobec księży współpracujących z komunistyczną władzą – „księży patriotów” i księży „Caritas”, w: Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas, Mąż Stanu, Błogosławiony, red. T. Ceynowa, Radom-Koszalin 2021, s. 65-81.    

Zamiatała D.,Zrzeszenie Katolików „Caritas” w optyce polityki władz komunistycznych w Polsce w latach 1950-1970, „Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 1 (37) 2021, s. 227-252

Zamiatała D.,Kontakty robocze organów wyznaniowych Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w: Wokół Kościoła i władzy. Studia dedykowane ks. prof. dr hab. Zygmuntowi Zielińskiemu w 90 rocznicę urodzin, red. R. Łatka, J. Wołczański, D. Zamiatała, Warszawa 2021 r., s. 420-443.

Zamiatała D., Relacje hierarchii kościelnej z zakonami i zgromadzeniami zakonnymi w czasach PRL, w: Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski „Ludowej”, t.2, red.R. Łatka, Warszawa 2022, s. 389-414.

Zamiatała D., Prymas Józef Glemp w opinii władz komunistycznych PRL, w: Caritas Christi urget nos. Księga Jubileuszowa dedykowana Ojcu Profesorowi Piotrowi Liszce CMF, red. J. Froniewski, Wrocław 2022, s. 463-475.  

Zamiatała D, Relacje prymasa Stefana Wyszyńskiego z ordynariuszami wrocławskimi w latach 1949–1974, w: Prymas Stefan Wyszyński i episkopat Polskired. nauk. R. Łatka, D. Zamiatała, Warszawa 2023, s. 125-144.

Zamiatała D., Wydział Wyznania Rzymskokatolickiego Urzędu do spraw Wyznań w latach 1956‒1975, w: Urząd do spraw Wyznań. Struktury – działalność – ludzie, tom 3: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności w latach 1950-1975, red. R. Łatka, Warszawa 2023, s.344-380.

Zamiatała D. Józef Majka, w: Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego, t. 5. red. R. Łatka, Warszawa 2023. S. 198-208.

Skip to content