„Wojna, społeczeństwo i kultura. Cywilizacyjne konteksty wojen na przestrzeni dziejów”, red. Bartłomiej Dźwigała i Adam Wilczak

Wojna, społeczeństwo i kultura. Cywilizacyjne konteksty wojen na przestrzeni dziejów, red. B. Dźwigała i A. Wilczak, Warszawa 2022

 

Wojna, społeczeństwo i kultura. Cywilizacyjne konteksty wojen na przestrzeni dziejów to monografia zbiorowa będąca pierwszym tomem serii wydawniczej Studia Historica Mazoviensia powołanej w 2021 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z założenia seria ta ma stanowić forum wymiany wniosków z badań naukowych prowadzonych nad kulturą i dziejami Mazowsza, widzianymi w szerokim kontekście europejskim, a także miejscem dociekań historycznych w innych obszarach bez ograniczeń geograficznych i chronologicznych. Działania militarne prowadzone przez siły zbrojne organizmów politycznych, należących do rywalizujących cywilizacji, wiązały się z wytworami kultury powstającymi celem upamiętnienia, legitymizacji czy propagowania lub dezawuowania pewnych idei i światopoglądów. Wojna zawsze oznacza tragedię niosącą ze sobą ofiary oraz skutkującą stratami materialnymi, jednak wielokrotnie jej następstwem stał się impuls kulturotwórczy prowadzący do wybitnych osiągnięć. Przygotowania wojenne również często wiązały się z kreacją różnego rodzaju treści na potrzeby uzasadnień ideowych i propagandy, a samym działaniom militarnym towarzyszyły określone rytuały i celebracje. Tak zarysowanej tematyce poświęcono niniejszą książkę.

Skip to content