dr hab. Dariusz Milewski, prof. ucz.

Katedra Historii Nowożytnej

Adres e-mail:
d.milewski@uksw.edu.pl

USOS

ORCID 0000-0002-3255-7685

→ POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Życiorys:

Urodzony 23 listopada 1974 roku w Mławie. W 1993 roku ukończył (matura) Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie; w latach 1993-1998 studiował na kierunku historia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie (specjalizacja: archiwistyka i edytorstwo); w latach 1998-2001 studiował na kierunku teologia na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej (od 1999 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie. W latach 2000-2007 asystent dokumentacji i informacji naukowej w Archiwum UKSW, pełniący jednocześnie obowiązki kierownika tejże jednostki. Od 2007 zatrudniony w Instytucie Nauk Historycznych (od 2019 Instytut Historii) na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW (od 2019 Wydział Nauk Historycznych) jako adiunkt i od 2019 profesor uczelni w katedrze historii nowożytnej. W latach 2008-2016 roku Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Historycznych UKSW. Od 2008 roku przedstawiciel Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Radzie Archiwalnej UKSW (wybór na kadencję 2016-2020: uchwała nr 230/2016 Rady WNHiS z dnia 26.09.2016). Od 2008 roku sekretarz „Zeszytów Naukowych Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Historia”. W latach 2012-2013 członek Wydziałowej komisji ds. dydaktyki i jakości kształcenia na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW (uchwała nr 378/2012 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z 24.09.2012). Od 2014 członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej Instytutu Nauk Historycznych (uchwała nr 31/2014 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z 20.02.2014).Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla Doktorantów na rok akademicki 2015/2016 (uchwała nr 47/2015 Senatu UKSW z 23.04.2015).Członek Rady Muzeum przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie na kadencję 2016-2020 (zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie powołania członków  Rady Muzeum przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, „Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, Warszawa, 15 stycznia 2016 r., poz. 2).Przewodniczący Instytutowej Komisji Wyborczej INH WNHiS UKSW w kadencji 2016-2020. Od 7 listopada 2016 r. przewodniczący Rady Archiwalnej UKSW (decyzja nr 1/2016 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Archiwum UKSW).Od 1 lutego 2018 r. członek redakcji „Mówią wieki”. Od 4 listopada 2019 r. zastępca przewodniczącego wydziałowej komisji wyborczej na Wydziale Nauk Historycznych UKSW w kadencji 2019-2020. Od 25 listopada 2019 r. członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej na Wydziale Nauk Historycznych UKSW. Od 27 stycznia 2020 przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej na Wydziale Nauk Historycznych UKSW w kadencji 2020-2024. Od 2 kwietnia 2020 członek Rady Muzeum przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie na kadencję 2020-2024 (zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 kwietnia 2020 w sprawie powołania członków  Rady Muzeum przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, „Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, Warszawa, 2 kwietnia 2020 r., poz. 19). Od 22 września 2020 członek Wydziałowej Komisji ds. Dydaktycznych „Historia” na Wydziale Nauk Historycznych UKSW na lata 2020-2024 (zarządzenie nr 8/2020 dziekana Wydziału Nauk Historycznych UKSW z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Dydaktycznych na lata 2020-2024). Od 20 października 2020 sekretarz komisji stypendialnej dla studentów studiów III stopnia (decyzja nr 6/2020 dziekana Wydziału Nauk Historycznych UKSW z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej dla studentów studiów III stopnia (doktoranckich)). Od 30 listopada 2020 r. członek Rady Archiwum UKSW na okres kadencji władz UKSW, tj. do 31 sierpnia 2024 r. (decyzja nr 41/2020 prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej UKSW [Marka Stokłosy, prof. UKSW] z dnia 30 listopada 2020 r.). Od 29 VI 2021 r. członek komisji ds. oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej UKSW w dyscyplinie historia (decyzja nr 4/2021 dyrektora Szkoły Doktorskiej UKSW (Elżbiety Karskiej, prof. UKSW) z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej UKSW w Warszawie). Od 7 listopada 2022 r. członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej Wydziału Nauk Historycznych UKSW, Podkomisja w dyscyplinie historia (opinia Rady Wydziału nr 48/2022 z 7 listopada 2022 r.).

Przebieg kariery:

  1. Książka habilitacyjnaMołdawia między Polską a Turcją. Hospodar Miron Barnowski i jego polityka (1626-1629), Oświęcim 2014, ss. 370; ISBN: 978-83-7889-047-8; członkowie komisji: prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (przewodniczący), ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk (sekretarz), recenzenci: prof. dr hab. Jan Dzięgielewski, prof. dr hab. Mirosław Nagielski, dr hab. Tomasz Kempa, członkowie: prof. dr hab. Jolanta Marszalska, prof. dr hab. Andrzej Rachuba; wniosek komisji 13 I 2015 r., uchwała Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 9 II 2015 r.
  2. Praca doktorska (grudzień 2006) obroniona na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Temat pracy: „Rywalizacja polsko-kozacka o Mołdawię w dobie powstania Bohdana Chmielnickiego (1648-1653)” (promotor dr hab. Mirosław Nagielski, prof. UW, recenzenci: dr hab. Ilona Czamańska, prof. UAM, dr hab. Natalia Jakowenko (Наталя Миколаївна Яковенко), prof. Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie, dr hab. Dariusz Kołodziejczyk, prof. UW). Uzyskany stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie historii.
  3. Praca licencjacka (wrzesień 2001) obroniona na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Temat pracy: „Koronacja Augusta II Mocnego na króla Polski. Studium historyczno-liturgiczne” (promotor ks. dr hab. Jan Decyk, prof. UKSW). Uzyskany tytuł zawodowy: licencjat teologii.
  4. Praca magisterska (czerwiec 1998) obroniona na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie. Temat pracy: „Wyprawa płk. Jana Kondrackiego na Suczawę 16 VIII – 9 X 1653 r.” (promotor dr hab. Mirosław Nagielski, prof. UW, recenzent: prof. dr hab. Jarema Maciszewski). Uzyskany tytuł zawodowy: magister historii.

Zainteresowania naukowe:

Historia nowożytna: wojny i wojskowość staropolska, kontakty Rzeczypospolitej z Imperium Osmańskim i jego lennikami (Krym, Mołdawia, Wołoszczyzna, Siedmiogród), Kozaczyzna zaporoska.

Publikacje (ostatnich 10 lat):

2013

Milewski D., Geniusz wojenny Jana III Sobieskiego, w: Primus inter pares. Pierwszy wśród równych, czyli opowieść o królu Janie III, red. D. Walewander-Musz, Warszawa 2013, s. 74-81. ISBN: 978-83-63580-20-9

Jan III Sobieski. Kalendarium, zestawiła Marta Gołąbek, konsultacja Dariusz Milewski, w: Primus inter pares. Pierwszy wśród równych, czyli opowieść o królu Janie III, red. D. Walawender-Musz, Warszawa 2013, Primus inter pares, s. 9-15). ISBN: 978-83-63580-20-9

Milewski D., Siedmiogród i księstwa naddunajskie wobec sojuszu kozacko-moskiewskiego w 1654 r., w: Studia z dziejów stosunków Rzeczypospolitej z Państwem Moskiewskim w XVI-XVII wieku, red. Mirosław Nagielski, Konrad Bobiatyński, Przemysław Gawron, Zabrze – Tarnowskie Góry 2013, s. 200-228. ISBN: 978-83-64023-12-5

Milewski D., Mołdawia w orbicie wpływów polskich (1552-1572), w: Spotkania polsko-mołdawskie. Księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka, red. Marcin Kosienkowski, Lublin 2013, s. 43-56. ISBN: 978-83-62495-28-3

Milewski D., Polityka zagraniczna bez króla. Rzeczpospolita wobec problemu mołdawsko-tureckiego w okresie pierwszego bezkrólewia, w: Szlachta polska i jej dziedzictwo. Księga na 65 lat Prof. dr. hab. Jana Dzięgielewskiego, red. D. Kuźmina, Warszawa 2013, s. 155-167. ISBN: 978-83-7545-479-6

Milewski D., A Campaign of the Great Hetman Jan Zamoyski in Moldavia (1595). Part II. The Battle of Ţuţora and Aftermath, “Analele ştiinţifice de Istorie, Codrul Cosminului”, vol. XIX, no. 1, Iulie 2013, s. 57-76 [10 punktów]. ISSN: 1224-032X

Milewski D., Listy Marcina Szyszkowskiego do Tomasza Zamoyskiego – źródła do spraw kozackich i tatarsko-tureckich (1623-1626),„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 100 (2013), s. 265-283 [6 punktów]. ISSN: 0518-3766

Milewski D., Polskie oczekiwania i polityka wobec obsady tronu mołdawskiego w okresie pochocimskim (1621-1624), „Saeculum Christianum”, 2013, R. 20, s. 99-108. ISSN: 1232-1575

Milewski D., (recenzja) Urszula Augustyniak, „Historia Polski 1572-1795”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, ss. 1006, „Saeculum Christianum”, 2013, R. 20, s. 279-281. ISSN: 1232-1575

2014

Milewski D., Hospodarowie, żołnierze i dyplomaci – związki mołdawsko-polskie u progu wojny z Turcją (1671-1672),  w: Marszałek i hetman koronny Jan Sobieski, red. D. Milewski, Warszawa 2014, s. 217-231. ISBN: 9-788363-580360

Milewski D., Nie tylko „mołdawskie awantury” – polityka Rzeczypospolitej wobec Mołdawii w epoce nowożytnej, w: Conferinţa ştiinţifică internaţională: „Tineretul şi globalizarea. Probleme şi oportunităţi”, red. Ştefan Levinţa, Valentin Constantinov,  Chişinău2014, s. 104-115. ISBN: 978-9975-76-125-3.

Milewski D., Przywilej Jana Jakuba Basilikosa Heraklidesa dla Olbrachta Łaskiego, „Saeculum Christianum”, 2014, R. 21, s. 291-295. ISSN: 1232-1575

Milewski D., Sprawozdanie z konferencji krajowej „Rumunia znana i nieznana. Stan badań i wyzwania naukowe w 25 lat po upadku komunizmu, „Saeculum Christianum”, 2014, R. 21, s. 306-308. ISSN: 1232-1575

2015

Milewski D., Listy dotyczące rywalizacji polsko-kozackiej o Mołdawię w dobie powstania Bohdana Chmielnickiego (1648-1653), w: Studia historyczno-wojskowe, t. 5, red. Mirosław Nagielski, Konrad Bobiatyński, Przemysław Gawron, Zabrze-Tarnowskie Góry 2015, s. 251-273. ISBN: 978-83-89943-53-8

Milewski D., Hetman wielki litewski Janusz Radziwiłł jako przeciwnik Kozaków w pamiętnikach z epoki, w: Studia historyczno-wojskowe, t. 6, red. Katarzyna Maksymiuk, Marek Wagner, Józef Piłatowicz, Marek Plewczyński, Wojciech Włodarkiewicz, Adam Lech Kubik, Siedlce 2015, s. 41-55. ISBN: 978-83-7051-787-8

Milewski D., Konstanty Ostrogski jako przeciwnik Moskwy w oczach XVI-wiecznych kronikarzy, „Biblioteka epoki nowożytnej”, 3/II/2015, s. 97-118. ISSN: 2392-0955

Milewski D., Dobre sąsiedztwo potwierdzone indygenatem – trzy przypadki hospodarów mołdawskich w XVII w., „Saeculum Christianum” 2015, R. XXII, s. 108-129. ISSN 1232-1575

Milewski D., Valentin Constantinov, Ţara Moldovei în cadrul relaţiilor internaţionale (1611-1634), Casa Editiorală Demiurg, Iaşi 2014, ss. 304 (recenzja), „Saeculum Christianum” 2015, R. XXII, s. 313-316. ISSN: 1232-1575

2016

Kampania żwaniecka 1653 roku. Diariusze i relacje wojenne (wstęp i opracowanie D. Milewski), wydawca: Napoleon V, Oświęcim 2016, ss. 156. ISBN: 978-83-946686-3-1

Milewski D., Wojenne interludium: stosunki polsko-mołdawskie w latach 1676-1683, w: Król Jan III Sobieski i Rzeczpospolita w latach 1674-1683, red. D. Milewski, Warszawa 2016,s. 227-254. ISBN: 9-788363-580704

Milewski D., Bohater czy zdrajca? Hetman litewski Janusz Radziwiłł i jego działalność w latach 1654-1655 w pamiętnikach z epoki, w: Memuarystyka w dawnej Polsce, red. Piotr Borek, Dariusz Chemperek, Anna Nowicka-Struska, Kraków 2016, s. 67-82. ISBN:  978-83-7624-129-6

Milewski D., Tematyka rumuńska i mołdawska w pracach dyplomowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w: Conferinţa ştiinţifică internaţională: Dialectica necesităţii şi libertăţii în educaţie, red. Valentin Constantinov, Norbert Pikuła, Jakub Bartoszewski, Joanna M. Łukasik, Katarzyna Jagielska, Chişinău 2016, s. 197-206. ISBN: 978-9975-76-176-5

Milewski D., Wobec groźby wojny na dwa fronty – dyplomacja i dywersja w stosunkach polsko-osmańskich w latach 1627-1629, w: Pecunia nervus belli. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV-XVIII wieku, red. Mariusz Markiewicz, Ryszard Skowron, Filip Wolański, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr 3448, Katowice 2016, s. 130-145. ISBN: 978-83-8012-808-8; ISSN: 0208-6336

Milewski  D., Akta przewodów doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauk historycznych i społecznych Wydziału Teologicznego ATK, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 105 (2016), s. 211-233. ISSN: 0518-3766

Milewski D., Кръст и полумесец – из историята на полско-османското съперничество през XVII век, „Aз Буки”, 2016, vol. 24, nr 6, s. 616-632. ISSN 0861-3710

https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2016/11/azbuki.bg_dmdocuments_History_06_16_DariuszMilewski.pdf

Milewski D., Dokumentacja przewodów habilitacyjnych Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych ATK, „Saeculum Christianum”, 2016, R. XXIII, s. 332-343. ISSN: 1232-1575

Milewski D., Europe and the „Ottoman World”. Exchanges and Conflicts (sixteenth to seventeenth centuries), edited by Gábor Kárman and Radu G. Păun, The Isis Press, Istanbul 2013, ss. 262 (recenzja), „Saeculum Christianum” 2016, R. XXIII, s. 350-353. ISSN: 1232-1575

Milewski D., Joanna Kodzik, Ceremoniał polskiego dworu królewskiego w XVII wieku z perspektywy niemieckich uczonych, Wydawnictwo Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2015, ss. 263, (recenzja), „Saeculum Christianum” 2016, R. XXIII, s. 355-357. ISSN: 1232-1575

Milewski D., Sprawozdanie z konferencji naukowej: Jarzmo Ligi Świętej? – Jan III Sobieski i Rzeczpospolita w latach 1684-1696, „Saeculum Christianum” 2016, R. XXIII, s. 344-345. ISSN: 1232-1575

Milewski D., Roman Marcinek, Rex vinorum. Z dziejów węgrzyna w dawnej PolsceWydawnictwo Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2015, ss. 471,(recenzja)„Saeculum Christianum” 2016, R. XXIII, s. 354-355. ISSN: 1232-1575

2017

Milewski D., Wobec wojny na Ukrainie i Potopu – meandry polityki Jerzego II Rakoczego, w: Przemiany  polityczno-ustrojowe, gospodarczo-społeczne, kulturalno-religijne w prowincji małopolskiej w epoce nowożytnej. Polsko-ukraińskie sympozja epoki nowożytnej, red. Witalij Michałowski, Jarosław Stolicki, Kraków 2017, s. 29-30. ISBN: 978-83-65080-68-4

Milewski D., Druga wojna Jana III z Turkami (1684-1696) w oczach współczesnych pamiętnikarzy, w: Jarzmo Ligi Świętej? Jan III Sobieski i Rzeczpospolita w latach 1684-1696, red. Dariusz Milewski, Warszawa 2017, s. 233-263. ISBN: 9-788363-580889

Milewski D., Negotiations instead of war: Polish-Ottoman diplomatic contacts in 1627-1630, w: Türkiye – Polonya İlişkilerinde „Temas Alanları” 1414-2014 Uluslararsı Konferansı Bildiriler Kitabı, red. H. Topaktaş, Ankara 2017, s.  229-250. ISBN: 978-975-16-3383-5

Milewski D., Między Moskwą a Szwecją: Jan Leszczyński i Janusz Radziwiłł o stanie państwa i sposobach jego ratowania w latach 1654-1655, w: Radziwiłłowie w służbie Marsa, red. M. Nagielski, K. Żojdź, wyd. DiG, Warszawa 2017, s. 181-202. ISBN: 978-83-286-0004-1

Milewski D., Materiały do dziejów stosunków gospodarczych polsko-mołdawskich w połowie XVII wieku, „Saeculum Christianum”, R. XXIV, 2017, s. 275-286. ISSN: 1232-1575

Milewski D., Power and Influence in South-Eastern Europe 16th – 19th century, (red.) Maria Baramova, Plamen Mitev, Ivan Parvev, Vania Racheva, LIT Verlag, Berlin 2013, ss. 451 (recenzja), „Saeculum Christianum”, R. XXIV, 2017, s. 302-304. ISSN: 1232-1575

Milewski D., Türkenkriege und Adelskultur in Ostmitteleuropa vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, red. Robert Born, Sabine Jagodzinski, Jan Thorbecke Verlag, Memmingen 2014, ss. 355 (recenzja), „Saeculum Christianum”, R. XXIV, 2017, s. 304-306. ISSN: 1232-1575

Milewski D., Mołdawia wobec zatargu polsko-tureckiego w latach 1633-1634, „Biblioteka Epoki Nowożytnej”, 5/II/2016: „Hortus bellicus. Studia z dziejów wojskowości nowożytnej. Prace ofiarowane Profesorowi Mirosławowi Nagielskiemu”, red. K. Bobiatyński, P. Gawron, K. Kossarzecki, P. Kroll, D. Milewski, wyd. Neriton, Warszawa 2017, s. 243-260. ISSN: 2392-0955

2018

Milewski D., Kontakty Janusza Radziwiłła z Prusami Książęcymi w świetle jego korespondencji z Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (1633-1655), w: Dialog intercultural polono-moldovenesc. Culegere de studii, vol. II, nr 2, red. Valentin Constantionv, Norbert Pikuła, Ioana Łukasik, Katarzyna Jagielska, Chişinău 2018, s. 119-131. ISBN: 978-9975-76-263-2

Milewski D., Władza i religia – z dziejów patronatu mołdawskiego nad prawosławnymi we Lwowie, w: Państwo i Kościół wobec wolności obywatelskich oraz wyznaniowych we wczesnonowożytnej Europie, red. Z. Hundert, D. Milewski, Napoleon V, Oświęcim 2018, s. 73-79. ISBN: 978-83-7889-645-6

Milewski D., W cieniu wojny tureckiej – pogranicze polsko-pruskie w 1621 r., w: Dysydenci czy decydenci? Protestanci w obu częściach Prus i Koronie w XVI-XVIII wieku, red. W. Zawadzki, Elbląg 2018, s. 207-217. ISBN: 978-83-62872-39-8

Milewski D., Military Contacts of the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Duchy of Prussia in the First Years of the Livonian War (1600-1602), „Codrul Cosminului” vol. XXIV, no. 2, December 2018, s. 323-340 [10 punktów]. ISSN: 1224-032X

Milewski D., Eurasian Slavery, Ransom and Abolition in World History 1200-1860, red. Christoph Witzenrath, Ashgate Publishing Company, Dorchester 2015, ss. 377. (recenzja),  „Saeculum Christianum”, R. XXV, 2018, s. 419-421. ISSN: 1232-1575

Milewski D., Stanisław Jaśkowski, Dariusz Kołodziejczyk, Piruz Mnatsakanyan, Stosunki dawnej Rzeczypospolitej z Persją Safawidów i katolikosatem w Eczmiadzynie w świetle źródeł archiwalnych, Archiwum Główne Akt Dawnych, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017, ss. 400. (recenzja), „Saeculum Christianum”, R. XXV, 2018, s. 421-422. ISSN: 1232-1575

2019

Korespondencja wojskowa hetmana Janusza Radziwiłła w latach 1646-1655 Część 1 Diariusz kancelaryjny 1649-1653 (opracowanie M. Nagielski, K. Bobiatyński, P. Gawron, K. Kossarzecki, P. Kroll, A.A. Majewski, D. Milewski), wydawca: Neriton, Warszawa 2019, ss. 890. ISBN: 978-83-66018-43-3

Bohun T., Milewski D., Wojny polsko-kozackie, Oficyna Wydawnicza „Mówią wieki”, Warszawa 2019, ss. 159. ISBN: 978-8-386156-50-4

Beczek H., Milewski D., Sejmiki koronne wobec najazdów tatarskich 1575 r., w: Dialog intercultural polono-moldovenesc. Culegere de studii, red. V. Constantinov, N. Pikuła, Chişinău 2019, t. 3, nr 1, s. 297-304, t. 3, nr 2, s. 247-255. ISBN: 978-9975-76-207-6

Milewski D., Między prośbą a groźbą – korespondencja oficerów polskich z władzami Prus Książęcych w 1. połowie XVII w., w: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. 8: Literatura, historia, język, red. Piotr Borek, Marceli Olma, Marcin Piątek, Collegium Columbinum, Kraków 2019, s. 299-312. ISBN: 978-83-7624-194-4

Milewski D., Materiały do dziejów wojskowości polskiej lat 1600-1609 w zasobach Ostpreußische Folianten, w: Wojna – wojsko – historia wojskowości. Problemy i kierunki badań historyczno-wojskowych. Księga Jubileuszowa na 50-lecie Zakładu Historii Wojskowości Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, red. Maciej Franz, Zbigniew Pilarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2019, s. 45-51. ISBN: 978-83-66355-13-2

Milewski D., Jan Sobieski w oczach cudzoziemskich pamiętnikarzy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 2019, t. 146, z. 2, s. 433-448. ISSN: 0083-4351 [doi: 10.4467/20844069PH.19.022.9918] [40 punktów]

Milewski D., Konstanty Ostrogski as an oponent of the Tatars in the eyes of Polish historians of the 16th century, „Codrul Cosminului” vol. XXV, no. 1, July 2019, s. 127-142. ISSN: 1224-032X [doi: 10.4316/CC.2019.01.007] [20 punktów]

Milewski D., Misja Piotra Parczewicza do Kozaków w 1657 r., „Saeculum Christianum”, R. XXVI, 1/2019, s. 60-81. ISSN: 1232-1575 [40 punktów]

Milewski D., Wydatki hetmanów koronnych na początku lat 50. XVII wieku na podstawie akt skarbowo-wojskowych z AGAD w Warszawie, „Echa Przeszłości” 2019, t. XX/1, s. 175-194. ISSN: 1509-9873 [doi: 10.31648/ep.4835][20 punktów]

Milewski D.,Abdurrahman Atçıl, Scholars and Sultans in the Early Modern Ottoman Empire, Cambridge University Press 2017, ss. 259. (recenzja), „Saeculum Christianum”, R. XXVI, 1/2019, s. 246-247. ISSN: 1232-1575

Milewski D., Dariusz Kupisz, Wyprawy żołnierza łanowego w Koronie w czasach Jana Kazimierza, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018, ss. 306 (recenzja), „Saeculum Christianum”, R. XXVI, 1/2019, s. 247-249. ISSN: 1232-1575

Milewski D., List Fryderyka Wilhelma do Janusza Radziwiłła w sprawie małżeństwa z hospodarówną mołdawską, „Saeculum Christianum”, R. XXVI, 2/2019, s. 184-186. ISSN: 1232-1575

Milewski D., Aleksandra Barwicka-Makula, Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587-1592, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 366 (recenzja), „Saeculum Christianum”, R. XXVI, 2/2019, s. 190-191. ISSN: 1232-1575

2020

Korespondencja wojskowa hetmana Janusza Radziwiłła w latach 1646-1655 Część 2 Listy (opracowanie M. Nagielski, K. Bobiatyński, P. Gawron, K. Kossarzecki, P. Kroll, A.A. Majewski, D. Milewski), wydawca: Neriton, Warszawa 2020, ss. 301. ISBN: 978-83-66018-70-9

Milewski D., From Świerczowski to Wallachian Expedition of Jan Zamoyski: Rise of the Cossack Factor in Polish-Ottoman Relations (1574-1600), w: From Pax Mongolica to Pax Ottomanica: War, Religion and Trade in the Northwestern Black Sea Region (14th – 16th Centuries), red. Ovidiu Cristea, Liviu Pilat, Brill, Leiden-Boston 2020, s. 215-227. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004422445_011

Milewski D., Listy senatorów koronnych do margrabiego Jerzego Fryderyka i nadradców pruskich w okresie trzeciego bezkrólewia (1586-1587), „Studia Źródłoznawcze. Commentationes”, t. 58/2020, s. 253-268. ISSN: 0081-7147. doi: 10.12775/SZ.2020.14

Milewski D., Donatywa od wojska kwarcianego dla franciszkanów reformatów warszawskich w 1654 r., „Saeculum Christianum”, R. XXVII/2020, wydanie specjalne, s. 182-193. ISSN: 1232-1575

Milewski D., Natalia Królikowska-Jedlińska, Law and Division of Power in the Crimean Khanate (1532-1774): With Special Reference to the Reign of Murad Giray (1678-1683)Brill, Leiden-Boston 2019, ss. 287 (recenzja), „Saeculum Christianum”, R. XXVII/2020, wydanie specjalne, s. 220-222. ISSN: 1232-1575

Milewski D., Agnieszka Pawłowska-Kubik, Rokosz sandomierski 1606-1609. Rzeczpospolita na politycznym rozdrożu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, ss. 522 (recenzja), „Saeculum Christianum”, R. XXVII, 1/2020, s. 264-266. ISSN: 1232-1575

Milewski D., The Battle for Central Europe. The Siege of Szigetvár and the Death of Süleyman the Magnificent and Nicholas Zrínyi (1566), red. Pál Fodor, Brill, Leiden-Boston 2019, ss. 569 (recenzja), „Saeculum Christianum”, R. XXVII, 2/2020, s. 236-239. ISSN: 1232-1575

2021

Milewski D., Pruskie źródła do dziejów Mazowsza XVI-XVII wieku, w: Materialne i niematerialne dziedzictwo Mazowsza. Aspekty ochrony i promocji, red. Radosław Lolo, Krzysztof Wiśniewski, Pułtusk 2021, s. 78-86. ISBN: 978-83-956774-5-8

Milewski D., Sobiescy w Rzeczypospolitej, Rzeczpospolita w Europie (oddane do druku: w: Jan III Sobieski. Historia. Dziedzictwo. Pamięć, red. Bogusław Dybaś, Anna Ziemlewska, Muzeum Pałacu Króla Jana III W Wilanowie, Warszawa 2021, s.  ISBN 978-83-66104-79-2[DM1]

Milewski D., Rachunki wojskowe hetmanów koronnych z lat 1651-1654, „Saeculum Christianum”, R. XXVIII, 2/2021, s. 266-273, ISSN 1232-1575 https://www.czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sc/article/view/9289/8291

Milewski D., Marcin Paszkowski i jego „Dzieje tureckie i utarczki kozackie z Tatary…” (1615), wstęp i opracowanie Ewa Siemieniec-Gołaś, Agata Pawlina, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018, ss. 324 (rec.), „Saeculum Christianum”, R. XXVIII, 2/2021, s. 280-282. ISSN 1232-1575

Milewski D., Zabiegi Zygmunta III o pomoc zagraniczną na wojnę z Turkami w 1590 r., „Balcanica Posnaniensia. Acta et studia”, 2021, t. 28/2, s. 41-56. ISSN: 0239-4278 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bp/article/view/29923/27344

2022

Milewski D., Polsko-mołdawskie stosunki polityczno-wojskowe w latach 1538-1595, Napoleon V, Oświęcim 2022, ss. 232. ISBN: 978-83-8178-894-6

Milewski D., Ochrona południowo-wschodniego pogranicza Korony w pierwszym okresie rządów Zygmunta III (1587-1598), w: W Rzeczypospolitej Wazów, red. Andrzej Korytko, Barbara Krysztopa-Czupryńska, Białystok 2022, s. 117-132. ISBN: 978-83-963556-9-0

Milewski D., Wydatki skarbu koronnego na poselstwo tatarskie w 1654 r. Część 1, „Saeculum Christianum”, 2022, R. 29, t. 1, s. 278-288. ISSN 1232-1575, [doi: https://doi.org/10.21697/sc.2022.29.1.22];  https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sc/article/view/10282

Nagielski M., Milewski D., Wydatki skarbu koronnego na poselstwo tatarskie w 1654 r. Część 2, „Saeculum Christianum”, 2022, R. 29, t. 2, s. 286-300. ISSN 1232-1575 [doi: https://doi.org/10.21697/sc.2022.29.2.21]; https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sc/article/view/10662/9795

Milewski D., „Necessitas frangit legem”. Finansowanie wojsk polskich i litewskich przez Prusy Książęce w okresie wojny moskiewskiej 1609-1618, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 2022, t. 83 (specjalny), s. 223-241) DOI: 10.12775/RDSG.2022.SI.09 link do tekstu: https://apcz.umk.pl/RDSG/article/view/41254/33978

Skip to content