dr hab. Rafał Łatka, prof. ucz.

Katedra Historii XIX i XX wieku

Adres e-mail:
r.latka@uksw.edu.pl

USOS

ORCID 0000-0003-2650-4031

→ POLSKA BIBLIOPGRAFIA NAUKOWA

Życiorys:

Zatrudnienie w UKSW od 2022 r.

Pracownik naukowy w Biurze Badań Historycznych IPN od 2016 r.

Habilitacja: 2020, Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Doktorat: 2014, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński.

Magisterium: 2009, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński.

Koordynator Centralnego Projektu Badawczego IPN: „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944-1989” (od 2017 r.)

Członek redakcji czasopisma naukowego: „Seaculum Christianum” od 2023 r.

Członek redakcji czasopisma naukowego: ,,Glaukopis” od 2015 r.

Członek redakcji czasopisma naukowego: „Komunizm: system-ludzie-dokumentacja” od 2023 r.

Współpracownik Instytutu Historii PAN od 2020 r.

Współpracownik Zespołu Badawczego Historii Idei i Ruchów Politycznych Uniwersytetu Szczecińskiego od 2021 r.

Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji i Nauki od 2021 r.

Ekspert/recenzent Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki od 2022 r.

Zainteresowania naukowe:

historia Kościoła katolickiego w XX w.; komunizm, postawy inteligencji wobec komunizmu; aparat represji; polska myśl polityczna w XX w.

Publikacje (ostatnich 10 lat, wybór):

I. Książki, monografie, prace pod redakcją:

 1. Urząd ds. Wyznań: struktury, działalność, ludzie, tom 3: Struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności w latach 1950-1975, red. R. Łatka, Warszawa 2023, 480 ss.
 2. Prymas Stefan Wyszyński i Episkopat Polski, red. R. Łatka, D. Zamiatała, Warszawa 2023, 352 ss.
 3. Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego tom 5, red. R. Łatka, Warszawa 2023, Neriton, IDMN, 418 ss.
 4. Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego tom 4, red. R. Łatka, Warszawa 2022, Neriton, IDMN, 425 ss.
 5. Łatka R., Prymas Stefan Wyszyński w realiach PRL, Warszawa 2022, IDMN, Instytut De Republica, 352 ss.
 6. Studia z historii najnowszej Polski t. 4, red. R. Łatka, Warszawa 2022, IPN, 280 ss.
 7. R. Łatka, B. Mackiewicz, D. Zamiatała, Stefan Wyszyński. Életrajz, Budapest, 2022, Lengyel Intézet – Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 118 s.
 8. Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski „ludowej” tom 2, red. R. Łatka, Warszawa 2022, 536 ss.
 9. Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego tom 3, red. R. Łatka, Warszawa 2022, Neriton, IDMN, 458 ss.
 10. Wokół Kościoła i władzy. Studia dedykowane ks. prof. dr hab. Zygmuntowi Zielińskiemu w 90 rocznicę urodzin, red. R. Łatka, J. Wołczański, D. Zamiatała, Warszawa 2021, 552 ss.
 11. Urząd ds. Wyznań: struktury, działalność, ludzie. Tom 2: Struktury administracji wyznaniowej i pierwsze lata działalności Urzędu do spraw Wyznań w Polsce „ludowej” (1945-1956), red. R. Łatka, Warszawa 2021, IPN, 496 ss.
 12. Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego tom 2, red. R. Łatka, Warszawa 2021, IDMN, Neriton, 490 ss.
 13. Łatka R., Mackiewicz B., Zamiatała D., Kardinál Stefan Wyszyński. Nekorunovaný král Polska, Praha 2021, 167 ss.
 14. Łatka R., Mackiewicz B., Zamiatała D., Il Primate Stefan Wyszyński. Biografia, IPN, Soli Deo, Varsavia 2021, p. 125
 15. Łatka R., Mackiewicz B., Zamiatała D., Primate Stefan Wyszyński. A biography, Warsaw 2021, IPN, Soli Deo, 120 ss.
 16. Stefan Wyszyński, Kazania  Świętokrzyskie 1974-1976, red., wstęp i oprac. R. Łatka, B. Mackiewicz, D. Zamiatała, Warszawa 2021, IPN, Soli Deo, 200 ss.
 17. Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego tom 1, red. R. Łatka, Warszawa 2020, IDMN, Neriton, 524 ss.   
 18. „Dialog należy kontynuować…”. Rozmowy operacyjne Służby Bezpieczeństwa z ks. Henrykiem Gulbinowiczem 1969-1985. Studium przypadku, wybór, wstęp, oprac., R. Łatka, F. Musiał, Warszawa-Kraków 2020, Instytut Pamięci Narodowej, 264 ss.
 19. Kardynał Bolesław Kominek: biskup, dyplomata, wizjoner, red. W. Kucharski, R. Łatka, Warszawa-Wrocław 2020, Instytut Pamięci Narodowej, Centrum Zajezdnia, 415 ss.
 20. Księża dla władzy groźni. Duchowni współpracujący z opozycją (1976-1989) tom. II, red. R. Łatka, Warszawa 2020, Instytut Pamięci Narodowej, 328 ss.
 21. Prasa oficjalna w PRL, red. S. Ligarski, R. Łatka, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2020, 344 ss.
 22. R. Łatka, Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski „ludowej”. Studia i szkice, Warszawa 2020, Wydawnictwo Neriton i IDMN, 367 ss.
 23. Studia z historii najnowszej Polski tom II, R. Łatka, M. Przeperski, 192 ss., Warszawa 2020, Instytut Pamięci Narodowej
 24. Zygmunt Zieliński, Powroty minionego czasu. Zagnieżdżone w pamięci, wstęp i oprac. R. Łatka, 872 ss., Warszawa 2020, Instytut Pamięci Narodowej
 25. Łatka R., Mackiewicz B., Zamiatała D., Prymas Stefan Wyszyński. Biografia, 120 ss., Warszawa 2020, Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Soli Deo
 26. Urząd ds. Wyznań: struktury, działalność, ludzie. Tom 1: struktury wojewódzkie i wybrane aspekty działalności, 520 ss., red. Łatka R., Warszawa 2020, Instytut Pamięci Narodowej
 27. Polskie wizje i oceny komunizmu (1917-1989), red. M. Kornat, R. Łatka, 384 ss., Warszawa 2020, Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Historii PAN
 28. Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski „ludowej”, red. Łatka R., 448 ss., Warszawa 2020, Instytut Pamięci Narodowej
 29. Księża dla władzy groźni. Duchowni współpracujący z opozycją 1976-1989, red.Łatka R., 560 ss., Warszawa 2019, Instytut Pamięci Narodowej
 30. Prymas Stefan Wyszyński a Niepodległa. Naród-patriotyzm-państwo w myśli i nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, red. Czaczkowska E., Łatka R., 320 ss., Warszawa 2019, UKSW, Instytut Pamięci Narodowej
 31. Twórczość na zamówienie, red. Ligarski S., Łatka R., 512 ss., Warszawa 2019, Instytut Pamięci Narodowej
 32. Łatka R., Episkopat Polski wobec stosunków państwo-Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970-1989, Warszawa 2019, 848 ss., Instytut Pamięci Narodowej
 33. Stefan Wyszyński, Pro Memoria t.7: 1960, oprac. R. Łatka, 314 ss., Warszawa 2019, Instytut Pamięci Narodowej, UKSW
 34. Łatka R., Mackiewicz B., Zamiatała D., Kardynał Stefan Wyszyński 1901-1981, 568 ss., Warszawa 2019, Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Prymasowski
 35. Studia z historii najnowszej Polski, red. R. Łatka, M. Szumiło, 172 ss. Warszawa 2018, Instytut Pamięci Narodowej
 36. Literatura i polityka po 1989 r., red. Łatka R., Urbanowski M., 280 ss., Kraków 2017, Ośrodek Myśli Politycznej
 37. Łatka R., Marecki J., Kościół katolicki w Polsce pod rządami komunistów, Warszawa 2017, Instytut Pamięci Narodowej
 38. Białecki K., Łatka R., Reczek R., Wojcieszyk E., Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977, 488 ss., Poznań- Warszawa 2017, Instytut Pamięci Narodowej
 39. Łatka R., Komuniści i Kościół w Polsce ,,ludowej” w perspektywie centralnej i krakowskiej, 426 ss., Warszawa 2016, Wydawnictwo von borowiecky,
 40. Obchody Millenium na Uchodźstwie. W pięćdziesiątą rocznice (1966-2016), red. Łatka R., Żaryn J.,532 ss., Warszawa 2016, Senat RP, Instytut Pamięci Narodowej, UKSW,
 41. Łatka R., Polityka władz PRL wobec Kościoła katolickiego w województwie krakowskim w latach 1980- 1989, Kraków 2016, 560 ss., Instytut Pamięci Narodowej
 42. Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 r., red. Łatka. R., Szlachta B., 528 ss., Kraków 2015, Ośrodek Myśli Politycznej
 43. Stosunki państwo- Kościół w Polsce w latach 1944- 2010. Studia i materiały, red. Łatka R., 140 ss.,Kraków 2013, Księgarnia Akademicka- Instytut Pamięci Narodowej

Artykuły w czasopismach naukowych, rozdziały w pracach zbiorowych:

 1. Łatka R., Prymas Stefan Wyszyński jako przewodniczący Episkopatu Polski (1948-1981), próba całościowego spojrzenia, „Glaukopis” 2023 nr 40, s. 270-304
 2. Łatka R., Primate Stefan Wyszyński’s ‘Pro memoria’ Journal as a Historical Source, “Kwartalnik Historyczny” 2022, tom 129 nr 5, 127-161 pp.
 3. Łatka R., Episkopat jako inicjator, moderator i pośrednik w dialogu pomiędzy władzami PRL a opozycją w latach 1987–1989 [w:] Transformacja ustrojowa w Polsce. Nowe perspektywy, red. M. Przeperski, D. Wicenty, Gdańsk–Warszawa 2022, s. 110-130
 4. Łatka R., Wołczański J., „Postawa nasza musi być jasna i czytelna dla narodu”. Biskup Ignacy Tokarczuk jako członek Episkopatu Polski w okresie prymasostwa kard. Stefana Wyszyńskiego (1965-1981), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2022, t. 119, s. 207-256
 5. Łatka R., Prymas Stefan Wyszyński wobec rzeczywistości społeczno-politycznej PRL w 1968 r. „Seaculum Christianum” 2022 nr 1, s. 241-257
 6. Łatka R., Primate and General Contacts between Cardinal Wyszyński and Władysław Anders in the light of their correspondence – a contribution to the history of the Polish independence emigration, „The Exile History Review” 2022, vol. 1, p. 91-108
 7. Łatka R., The Catholic Church in Poland during the structural transformation period [in:] ‘Annus Mirabilis’ 1989 and Slovakia. From totlitarian regime to democracy, ed. B. Katrebová Blehová, Bratislava 2022, p. 303-335
 8. Łatka R., Prymas Stefan Wyszyński w okresie przełomu 1956-1957 [w:] Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski „ludowej” tom 2, red. R. Łatka, Warszawa 2022, s. 15-31
 9. Łatka R., Prymas Stefan Wyszyński wobec gry w „trójkącie”: Stolica Apostolska-władze PRL- Episkopat Polski 1971-1978 [w:] Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski „ludowej” tom 2, red. R. Łatka, Warszawa 2022, 71-110
 10. Łatka R., Relacje ks. Tadeusza Dajczera z SB. Przypadek współpracy agenturalnej z powodu szantażu paszportowego, „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej” 2021 nr 14, s. 285-316
 11. Łatka R., Skibiński P., Zapomniany wywiad kardynała Stefana Wyszyńskiego dla „Le Figaro Magazine” z 1980 r., „Pamięć i Sprawiedliwość” 2021 nr 37, s. 622-648
 12. Łatka R., Wyzwania związane z naukową biografią prymasa Stefana Wyszyńskiego [w:] Wokół Kościoła i władzy. Studia dedykowane ks. prof. dr hab. Zygmuntowi Zielińskiemu w 90 rocznicę urodzin, red. R. Łatka, J. Wołczański, D. Zamiatała, Warszawa 2021, s. 360-380
 13. Łatka R., Kościół katolicki a ,,Solidarność” w latach 1980- 1989 na przykładzie województwa krakowskiego. Próba syntetycznego spojrzenia, [w:] Od nadziei do niepodległości. NSSZ ,,Solidarność 1980- 1989/90, red. Ł. Sołtysik, G. Waligóra, Wrocław-Warszawa 2021, s. 409-434
 14. Łatka R., Kościół i komuniści w Polsce w latach 1944-1956 – zarys zagadnienia [w:] Urząd ds. Wyznań: struktury, działalność, ludzie, tom 2: Struktury administracji wyznaniowej i pierwsze lata działalności, Warszawa 2021, s. 13-33
 15. Łatka R., Biskupi Kościoła katolickiego w oczach SB. Notatka płk. Stanisława Morawskiego dyr. Dept. IV MSW z 1969 r. na temat działalności Episkopatu Polski, „Glaukopis” 2021 nr 38, s. 337-362
 16. Łatka R., Miłość Ojczyzny i troska o dobro wspólne w nauczaniu prymasa Stefana Wyszyńskiego, [w:] Pamięć i tożsamość. Świat wartości w nauczaniu papieża Jana Pawła II i prymasa Stefana Wyszyńskiego, red. G. Kaczorowski, L. Zygner, Płock 2021, s. 283-305
 17. Łatka R., Szumiło M., Kardinál Stefan Wyszyński – vodca Cirkvi v Poľsku a poľského národa, priateľ Slovákov [w:] Wyszyński StefanZápisky z väzenia, Bratislava 2021, s. 371-397
 18. Łatka R., Kardynał Wyszyński i abp. Wojtyła w „grze” millenijnej władz PRL, „Dzieje Najnowsze” 2021 nr 1, s. 177-196
 19. Łatka R., Challenges of a scholarly biography of primate Stefan Wyszyński, „Polish Biographical Studies” 2020 nr 8, s. 55-81
 20. Łatka R., Prymas Stefan Wyszyński w okresie przełomu 1956-1957, „Seaculum Christianum” 2020 nr 2, s. 213-225.
 21. Łatka R., Działalność i nauczanie społeczne prymasa Stefana Wyszyńskiego (1948-1981, „Myśl Polityczna” 2020 nr 4, s. 33-56.
 22. Łatka R., Stefan Wyszyński a hra v „trojuholníku“: Svätá stolica – štátne orgány Poľskej ľudovej republiky – Episkopát Poľska druhá časť (1974 – 1978), „PAMÄŤ NÁRODA” 2020 nr 4, s. 3-21
 23. Łatka R., Stefan Wyszyński a hra v „trojuholníku“: Svätá stolica – štátne orgány Poľskej ľudovej republiky – Episkopát Poľska (1971 – 1974), „PAMÄŤ NÁRODA” 2020 nr 3, s. 3-19.
 24. Łatka R., Hierarchia Kościoła katolickiego wobec transformacji ustrojowej (1987-1989)- zarys zagadnienia [w:] Kościół katolicki i państwo w okresie przełomu. Od Jana Pawła II do Niepodległości. Materiały z VIII Ogólnopolskiego seminarium, Warszawa 2020, s. 36-44.
 25. Łatka R., Żaryn J., Czy Kościół katolicki był permanentną opozycja wobec rządów komunistów w Polsce „ludowej”?, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2020, nr 35, s. 31-69.
 26. Łatka R., „Sprawa wrocławska” czyli spór Kościoła z państwem o następcę kard. Bolesława Kominka (1974-1976) [w:] Kardynał Bolesław Kominek: biskup, dyplomata, wizjoner, red. W. Kucharski, R. Łatka, Warszawa-Wrocław 2020, s. 351-392.
 27. Łatka R., Niełatwe relacje kard. Franciszka Macharskiego z duchownymi współpracującymi z opozycją (13 XII 1981-1989) [w:] Księża dla władzy groźni. Duchowni współpracujący z opozycją (1976-1989) tom. II, red. R. Łatka, Warszawa 2020, s. 13-37.
 28. Łatka R., Rozmowy operacyjne funkcjonariuszy SB z kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem (1969-1985), „Glaukopis” 2020, nr 37, s. 140-198
 29. Łatka R., Duszpasterstwa akademickie i ich rola w integracji środowiska studenckiego 1970-1980, [w:] Środowisko studenckie w krajach Bloku Sowieckiego 1945-1989, red. K. Dworaczek, K. Łagojda, Wrocław-Warszawa 2020, s. 367-378
 30. Łatka R., Patriotyzm prymasa Stefana Wyszyńskiego- zarys zagadnienia [w:] Kościół wobec niepodległości Polski 1918-1989. Ludzie-miejsce-wydarzenia, red. K. Sychowicz, J. Wasilewski, Białystok-Warszawa 2020, s. 388-409
 31. Łatka R., Arcybiskup Antoni Baraniak jako członek Episkopatu Polski cz. II  (1967-1977), „Seminare” 2020 nr 1, s. 129-140
 32. Łatka R., Osoba numer 2 w polskim Kościele. Kardynał Franciszek Macharski wobec rzeczywistości politycznej w ostatniej dekadzie PRL, [w:] Biskupi w rzeczywistości politycznej Polski „Ludowej”, red. Łatka R., Warszawa 2020, s. 283-316
 33. Łatka R., Prymas Wyszyński a system komunistyczny w Polsce ,,ludowej” w latach 1956- 1981, [w:] Polskie wizje i oceny komunizmu cz. II, red. M. Kornat, R. Łatka, Warszawa 2020, s. 203-218
 34. Łatka R., Prymas Stefan Wyszyński wobec rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1974-1978, „Polish Biographical Studies” 2019, s. 131-178
 35. Łatka R., Prymas Wyszyński wobec pozornej normalizacji relacji państwo- Kościół pierwszych lat rządów Edwarda Gierka (1971-1974), ,,Politeja” 2019 nr 60, s. 349-371
 36. Łatka R., Episkopat Polski wobec rzeczywistości społeczno-politycznej PRL w latach 1979–1989, [w:] Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim tom 4: 1979-1989/1990, red. M. Siedziako, Z. Stanuch, G. Wejman, Szczecin 2019s. 47-109
 37. Łatka R., Czy Prymas Polski Stefan Wyszyński był antykomunistą? [w:] Antykomunizm Polaków w XX wieku, red. P. Kardela, K. Sacewicz, Białystok-Olsztyn-Warszawa 2019, s. 569-592
 38. Łatka R., Episkopat Polski wobec współpracy duchowieństwa z opozycją solidarnościową 1980-1989 na tle relacji państwo-Kościół [w:] Księża dla władzy groźni. Duchowni współpracujący z opozycją 1976-1989, red.R. Łatka, Warszawa 2019, s. 15-57
 39. Łatka R., Arcybiskup Antoni Baraniak jako członek Episkopatu Polski cz. I  (1951-1967), „Seminare” 2019 nr 3, s. 185-200
 40. Łatka R., Prymas Józef Glemp wobec opozycji politycznej 1983-1984, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2019 nr 1, s. 120-139
 41. Łatka R., Kościół katolicki w latach przełomu (1987-1989), „Pamięć i Sprawiedliwość” 2019 nr 33, s. 13-40
 42. Łatka R., Marian Strużyński vel Reniak, wzorcowy resortowy autor, [w:] Twórczość na zamówienie, red. S. Ligarski, R. Łatka, Warszawa 2019, s. 82-107
 43. Łatka R., Idea dobra wspólnego i racja stanu w nauczaniu Prymasa Wyszyńskiego [w:] Prymas Stefan Wyszyński a Niepodległa. Naród-patriotyzm-państwo w myśli i nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, red. E. Czaczkowska, R. Łatka, Warszawa 2019, s. 55-76
 44. Łatka R., Ocena przebiegu i efektów dwóch pierwszych pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny dokonana przez prymasów Stefana Wyszyńskiego i Józefa Glempa- próba porównania, [w:] Papieskie pielgrzymki w PRL, red. W. Polak, J. Kufel, P. Ruchlewski, Gdańsk 2019, s. 267-286
 45. Łatka R., Dwie wizje roli Kościoła w realiach komunistycznej dyktatury- wymiana korespondencji pomiędzy bp. Ignacym Tokarczukiem ordynariuszem przemyskim a sekretarzem Episkopatu Polski bp. Bronisławem Dąbrowskim w 1979 r., „Dzieje Najnowsze” 2019 nr 1, s. 215-235
 46. Łatka R., The idea of the common good and the reason of state in the teaching of primate Wyszyński, „Studia Theologica Varsaviensia” 2018 nr 2, s.  65-82
 47. Łatka R., „Normalizacja” relacji państwo-Kościół w latach siedemdziesiątych XX wieku z perspektywy Prymasa Stefana Wyszyńskiego – nieznany dokument z Sekretariatu Prymasa Polski, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2018 nr 2, s. 531-546
 48. Łatka R., Episkopat wobec złudnej normalizacji relacji państwo-Kościół 1971-1978, [w:] Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim tom 3: 1972-1978, red. M. Siedziako, Z. Stanuch, G. Wejman, Szczecin 2018, s. 57-86
 49. Łatka R., Polityczne aspekty II pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, [w:] 40-lecie wyboru Karola Wojtyły na papieża. Czy pontyfikat Jana Pawła II zmienił świat?, red. P. Skibiński, Warszawa 2018, s. 205-238
 50. Łatka R., Prymas Józef Glemp wobec opozycji politycznej 1981-1982, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2018 nr 2, s. 28-45
 51. Łatka R., Relacje państwo- Kościół w pierwszych latach rządów Edwarda Gierka- czyli jak wyglądała polityka „normalizacji” w praktyce, [w:] Państwo-religia. Instytucje państwowe i obywatele wobec religii w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w., tom II, red. J. Durka, Kalisz 2018,s. 215-240.
 52. Łatka R., Wydział IV SB KW MO/WUSW w Krakowie (1962-1989)- w świetle aktualnego stanu badań, ,,Almanach Historyczny”, 2018 t.20, s. 261-296
 53. Łatka R., Prymas Stefan Wyszyński wobec zagrożenia interwencją sowiecką 1980-1981, ,,Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2018 nr 1 (53), s. 145-164
 54. Łatka R., Rywalizacja państwo-Kościół w czasie obchodów millenijnych na przykładzie województwa krakowskiego, [w:] Pół wieku millenium. Religijne, polityczne i społeczne aspekty obchodów tysiąclecia chrztu Polski, red. B. Noszczak, Warszawa 2018, s. 679-705.
 55. Łatka R., ,,Zbytnio nie ulegać tej pozornej zmianie atmosfery”. Relacje państwo- Kościół 1979-1980 z perspektywy Episkopatu Polski, ,,Pamięć i Sprawiedliwość” 2018 nr 31, s. 405-428
 56. Łatka R., ,,Bronić Solidarność przed wkraczaniem na tereny polityczne”. Prymas Stefan Wyszyński wobec Solidarności, [w:] Stefan Wyszyński wobec opozycji i oporu społecznego 1945-1981, red. E. Czaczkowska, Warszawa 2018, s. 77-104
 57. Łatka R., Rada Główna Episkopatu Polski a pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, „Dzieje Najnowsze” 2018 nr 1, s. 229-262
 58. Łatka R., ,,Był człowiekiem dla PRL bardzo niebezpiecznym”. Ordynariusz przemyski abp. Ignacy Tokarczuk w świetle wspomnień i relacji, ,,Glaukopis” 2018 nr 35, s. 305-326
 59. Łatka R., Prymas Wyszyński wobec rzeczywistości politycznej doby Władysława Gomułki, [w:] Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim Tom 2: 1956-1972, red. M. Siedziako, Z. Stanuch, G. Wejman, Szczecin 2018, s. 47-65
 60. Łatka R., Koniec odwilży w relacjach państwo- Kościół (1957-1958) z perspektywy Prymasa Stefana Wyszyńskiego, [w:] Christus vincit. Księga dedykowana Biskupowi Edwardowi Frankowskiemu w 80. rocznicę urodzin, red. M. Krzysztofiński, J. Wołczański, Rzeszów 2017, s. 313-334
 61. Łatka R., Najważniejsze procesy polityczne duchownych w okresie Polski ,,ludowej”. Próba syntetycznego spojrzenia, [w:] Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy– Sacrum i profanum. Prace ofiarowane Księdzu prof. dr hab. Józefowi Mareckiemu, red. Andrzej Giza, Lucyna Rotter, Kraków 2017, s. 658-674
 62. Łatka R., Przebieg negocjacji związanych z II pielgrzymką Jana Pawła II do Ojczyzny- próba syntetycznego spojrzenia, ,,Komunizm: system-ludzie- dokumentacja” 2017 nr 6, s. 112-134
 63. Łatka R., Stanisław Wałach ubek o ambicjach literackich, [w:] Nadzorcy. Ludzie i struktury władzy odpowiedzialni za działania wobec środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich, red. S. Ligarski, G. Majchrzak, Szczecin-Warszawa 2017, s. 305-323
 64. Łatka R., PZPR wobec Kościoła katolickiego w latach osiemdziesiątych na przykładzie województwa krakowskiego, [w:] Więcej niż partia PZPR a polityka, gospodarka, i społeczeństwo 1948-1990, red. A. Dziuba, B. Tracz, Katowice 2017, s. 537-555
 65. Łatka R., The role of the Roman Catholic Church in the Transformations in 1989, [w:] 1989. Rok zmeny. 1989. Year of change, ed. P. Jasek, Bratysława 2017, s. 422-428
 66. Łatka R., Gustaw Herling-Grudziński a polityka po 1989, [w:] Literatura i polityka po 1989 r., red. R. Łatka R., M. Urbanowski, Kraków 2017, s. 89-112
 67. Łatka R., Rada Główna Episkopatu Polski wobec przedsierpniowej opozycji (1976-1981), ,,Pamięć i Sprawiedliwość” 2017 nr 1, s. 110-136
 68. Łatka R., „Współdziałanie” z Kościołem jako metoda walki z kryzysem legitymizacji społecznej władz PRL w latach 80-tych XX wieku i ocena jej efektów, [w:] Europa XX–XXI wieku. Społeczno-polityczne konsekwencje kryzysów, red. M. Gruszczyk, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek, Katowice 2017, s. 171-190
 69. Łatka R., Polityka władz PRL wobec Kościoła katolickiego w województwie krakowskim w latach 1975-1980, [w:] PRL na pochylni 1975- 1980, red. M. Bukała, D. Iwaneczko, Rzeszów 2017, s. 691-722
 70. Łatka R., Rada Główna Episkopatu Polski a stan wojenny, ,,Glaukopis” 2017 nr 34, s. 159-186
 71. Łatka R., Gustaw Herling- Grudziński, a PRL- perspektywa realisty z Neapolu, ,,Pamięć i Sprawiedliwość” 2016 nr 2, s. 485-512
 72. Łatka R., Krakowski etap I Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny z perspektywy władz PRL. Próba syntetycznego spojrzenia, ,,Res Historica” 2016, nr 42, s. 301-328
 73. Łatka R., Płaszczyzny wpływu Kościoła na Solidarność (1980-1981), ,,Komunizm: system-ludzie- dokumentacja” 2016 nr 5, s. 129-147
 74. Łatka R., Obchody Millenium Chrztu Polski na uchodźstwie w dokumentacji partyjnej i wyznaniowej PRL, [w:] Obchody Millenium na Uchodźstwie. W pięćdziesiątą rocznice (1966-2016), red. Łatka R., Żaryn J.,Warszawa 2016, s. 123-152
 75. Łatka R., Prymas Wyszyński w Stoczku- wizja literacka Pawła Zuchniewicza a rzeczywistość, [w:] ,,Bić takiego wroga jak kler”. Osoby duchowne i zakonne w miejscach odosobnienia za żelazną kurtyną, red. M. Grądzka, J. Marecki, Kraków 2016, s. 79-94
 76. Łatka R., Duszpasterstwa akademickie w polityce władz PRL w latach 1970-1989 na przykładzie województwa krakowskiego, [w:] To idzie młodość. Młodzież w ideologii i praktyce komunizmu, red. D. Magier, Radzyń Podlaski 2016, s. 297-324
 77. Łatka R., Problemy metodologiczne w prowadzeniu badań na temat historii Kościoła katolickiego w Polsce ,,ludowej”. Przegląd badań, postulaty badawcze, ,,Dzieje Najnowsze”, 2016, nr 1, s. 221-233
 78. Łatka R., Rola pisarza w czasach komunizmu w dzienniku Jana Józefa Szczepańskiego, [w:] Doświadczenie komunizmu- pamięć, język, red. P. Zemszał, R. Halili, M. Głuszkowski, Toruń 2016, s. 227-248
 79. Łatka R., Priorytety polityki wyznaniowej władz PRL w latach 80, [w:] Priorytety polityki wyznaniowej władz Polski ,,ludowej”, red. Łatka. R., ,,Glaukopis” 2016 nr 33, s. 307-332
 80. Łatka R., Droga do ustawowego uregulowania osobowości prawnej Kościoła katolickiego w Polsce ,,ludowej”, ,,Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych’ 2015 nr 4, s. 99-126
 81. Łatka R., Zmienna amplituda stosunków państwo- Kościół katolicki w PRL w latach 80 XX w., ,,Res Historica” 2015 nr 39, s. 225-256
 82. Łatka R., Stosunek elit partyjnych PZPR do Kościoła katolickiego w okresie transformacji ustrojowej na przykładzie województwa krakowskiego, ,,Miscellanea Posttotitalitariana Wractislaviensia” 2015 nr 3, Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, red. A. Żygadło- Czopnik (tytuł tomu), s. 79-94
 83. Łatka R., Najważniejsi funkcjonariusze SB w czasie wizyt papieskich w Krakowie, [w:] Elity komunistyczne w Polsce, red. M. Szumiło, M. Żukowski, Warszawa-Lublin 2015, s. 621-642
 84. Łatka R., Komunizm w dzienniku pisanym nocą Gustawa Herlinga- Grudzińskiego, [w:] Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 r., red. Łatka. R., Szlachta B., Kraków 2015, s. 455-482
 85. Łatka R., Oceny zaangażowania polskich pisarzy w komunizm. Zróżnicowane perspektywy, ,,Glaukopis” 2015 nr 32, s. 86-111
 86. Łatka R., Kościół wobec ,,Solidarności”, czyli wsparcie idei niezależnych związków zawodowych, [w:] Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, red. W. Uruszczak, K. Krzysztofek, M. Mikuła, Kraków 2014, s. 345- 355
 87. Łatka R., SB wobec III pielgrzymki Jana Pawła II do PRL na przykładzie Krakowa, ,,Glaukopis”, 2014, nr 31, s. 349- 368
 88. Łatka R., Polityka władz Polski ,,ludowej” wobec Kościoła katolickiego w latach 1944–1979 (przypadek krakowski), ,,Zeszyty Historyczne WiN- u”, 2014 nr 39, s. 169- 188
 89. Łatka R., Czy prymasa Wyszyńskiego można określać mianem realisty politycznego [w:] Realizm polityczny, red. R. Łatka, ,,Politeja” nr 25, Kraków 2013, s. 201- 212
 90. Łatka R., Obraz Kościoła katolickiego w latach osiemdziesiątych w ,,Dziennikach politycznych” Mieczysława Rakowskiego, [w:] ,,Zeszyty Historyczne WiN- u”, 2013 nr 38, s. 121- 158
 91. Łatka R., Propaganda władz PRL wobec II wizyty Jana Pawła II na przykładzie Gazety Krakowskiej, ,,Komunizm. System- ludzie- dokumentacja”, 2013 nr 2, s. 95- 107
 92. Łatka R., Ks. Antoni Pietrzyk- przypadek tajnego współpracownika o pseudonimach ,,Antoni”, ,,Deszcz”,  ,,Pawlica”, [w:] Osobowe środki pracy operacyjnej- zagadnienia źródłoznawcze, red. F. Musiał, Instytut Pamięci Narodowej, Kraków 2013, s. 7-30

III. Artykuły recenzyjne, recenzje, polemiki:

 1. Łatka R., Panoramiczne spojrzenie na podejście Kościoła do dwudziestowiecznych totalitaryzmów. Rozważania na tle książki Pawła Skibińskiego, Kościół wobec totalitaryzmów (1917-1989). Światowy katolicyzm i doświadczenie Polaków, Warszawa 2022, Instytut Pileckiego, „Myśl Polityczna” 2022 nr 4, s.189-203
 2. Łatka R., Tischner – Zieja – Blachnicki. Trzech kapłanów, trzy drogi życia, trzy biografie. Rozważania o trzech książkach, „Myśl Polityczna” 2022 nr 2, s. 211-222
 3. Łatka R., Prymas, Papież i muzeum im poświęcone… Refleksje wokół katalogu wystawy stałej Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2022 nr 40, s. 596-610
 4. Łatka R., Recenzja, Listy na czas przełomu. Jan Paweł II – kard. Stefan Wyszyński, oprac. P. Skibiński, R. Kowalczyk, Wydawnictwo WAM, Warszawa 2021, 248 ss., „Komunizm: system-ludzie-dokumentacja” 2021 nr 10, s. 345-350.
 5. Łatka R., Musiał F., O myśleniu życzeniowym w badaniach historycznych… Replika na recenzję Pytania, które nie zostały zadane…, „Dzieje Najnowsze” 2021 nr 4, s. 105-121
 6. Łatka R., Co nam zostanie po beatyfikacji? Przegląd publikacji dotyczących prymasa Stefana Wyszyńskiego wydanych w latach 2020-2021, „Myśl Polityczna” 2021 nr 3, s. 193-212.
 7. Łatka R., Recenzja: B. Noszczak, Antymielnium. Konflikt państwa z Kościołem na tle obchodów tysiąclecia chrztu Polski (1956-1966/1967), Warszawa 2020, Instytut Pamięci Narodowej, 504 ss., „Glaukopis” 2021 nr 38, s. 390-396
 8. Łatka R., Recenzja: Instrukcje, wytyczne, pisma Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z lat 1962-1989. Wybór dokumentów, redakcja i oprac. A. Dziurok, F. Musiał, Kraków-Katowice 2019, „Glaukopis” 2020 nr 37, s. 415-426
 9. Łatka R., Naukowa porażka: czyli próba uczynienia z kard. Stefana Wyszyńskiego patrioty PRL. Na marginesie książki Lecha Mażewskiego o Prymasie Tysiąclecia, „Myśl Polityczna” 2020 nr 4, s. 141-172.
 10. Łatka R., Recenzja: Portrety imienne i bezimienne. Polscy dominikanie a bezpieka 1945-1989, Kraków 2017, „Glaukopis” 2018 nr 35, s. 441-445
 11. Łatka R., Recenzja: Andrzej Sznajder, Budownictwo kościołów w diecezji częstochowskiej w latach 1945–1989, Katowice 2016, ,,Pamięć i Sprawiedliwość” 2017 nr 30, s. 500-504
 12. Łatka R., Recenzja: D. Gucewicz, Próba sił. Rok 1966 w Gdańsku. Millenium kontra Tysiąclecie, Gdańsk 2014, ,,Dzieje Najnowsze” 2017 nr 1, s. 297-301
 13. Łatka R., Recenzja: S. Siwek, Prymasowska Rada Społeczna Ks. Kard. Józefa Glempa Prymasa Polski. Przebieg Prac, dokumenty z lat 1981-1990, Warszawa- Ząbki 2016, ,,Glaukopis” 2017 nr 34, s. 386-389
 14. Łatka R., Recenzja: Duszpasterstwa środowiskowe w latach 1945- 1989, red. C. Kuta, J. Marecki, ,,Almanach Historyczny”, 2016, t.18, s. 273-275
 15. Łatka R., Recenzja: Kościół na łamach paryskiej ,,Kultury” w latach 1946-2000, wybór, opracowanie i posłowie, T. Dostatni, Paryż- Warszawa 2015, ,,Zeszyty Historyczne WiN-u 2016 nr 43, s. 283-286
 16. Łatka R., Recenzja: Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno- źródłoznawcze, red. F. Musiał, wyd. 2, Kraków 2015; Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970-1989), wyd. 2, Kraków 2015, ,,Zeszyty Historyczne WiN-u 2016 nr 43, s. 287-294
 17. Łatka R., Recenzja: Komunistyczny aparat represji wobec Polskiej Prowincji Dominikanów, red. M. Mławicki, M. Wenklar, Kraków 2015, ,,Pamięć i Sprawiedliwość” 2016 nr 27, s. 441-448
 18. Łatka R., Recenzja: Represje wobec osób duchownych i zakonnych na terenie woj. krakowskiego 1944-1975. Leksykon biograficzny t. 1, red. J. Marecki, Kraków 2014, ,,Glaukopis” 2015 nr 32, s. 343-345
 19. Łatka R., Recenzja: Pielgrzymka nadziei. II wizyta Jana Pawła II w Ojczyźnie, red. W. Kozłowski, Warszawa 2014, ,,Dzieje Najnowsze” 2015 nr 4, s. 212-217
 20. Łatka R., Recenzja: M. Madej, SB uprzejmie donosi… Służba Bezpieczeństwa jako filtr zasileń informacyjnych systemu politycznego PRL w latach 1956-1970. Przykład województwa wrocławskiego, Wrocław 2015, ,,Komunizm: system- ludzie- dokumentacja”, 2015 nr 4, s. 339-342
 21. Łatka R., Recenzja: Komunistyczny aparat represji wobec Jezuitów Prowincji Polski Południowej, ,,Kościół w okowach” t.5, red. A. P. Bieś, F. Musiał, Kraków
 22. Łatka R., Recenzja: L. Fiejdasz, Stosowanie prawa przez Wydział do Spraw Wyznań w Rzeszowie wobec duchownych Kościoła rzymskokatolickiego w latach 1950- 1973, Lublin 2012, ,,Komunizm: system- ludzie- dokumentacja”, 2014 nr 3, s. 239- 245
 23. Łatka R., Recenzja: Brama do wolności. Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, red. Z. Struzik, P. Skibiński, Warszawa 2012, ,,Horyzonty Polityki” 2014 vol 5 n.11, s. 183- 188
Skip to content