ks. dr hab. Tomasz Skibiński, prof. ucz.

Życiorys:

Wykształcenie

Doktorat z zakresu Teologii i Nauk Patrystycznych (Istituto Patristico Augustininaum, Roma): 1996

Habilitacja historia (UKSW, Warszawa): 2018

Profesor ucz. (UKSW, Warszawa): od 2018

Zatrudnienie i pełnione funkcje

Zatrudnienie w UKSW: 1996-1999; od 2007

Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Historycznych: 2016-2019

Dyrektor Instytutu Historii: 2019-2020

Zainteresowania naukowe:

Późne Cesarstwo Rzymskie

Ludy barbarzyńskie, migracje barbarzyńskie, państwa barbarzyńskie

Integracja rzymsko-barbarzyńska

Ojcowie Kościoła

Wybrane publikacje (ostatnie 10 lat):

Teodor z Mopsuestii, Encyklopedia Katolicka, t. XIX, Lublin 2013, s. 624-626.

Dzieło charytatywne Kościoła w Galii w IV-VII w. w świetle prawodawstwa synodalnego. Zarys problematyki, „Vox Patrum” 35 (2015) t. 64, 379-391.

Inter perfectos Christi – inter praefectos Valentiniani. Służba publiczna i posługa biskupia Sydoniusza Apolinarego w świetle kolekcji listów, „Vox Patrum” 36 (2016) t. 65, s. 605-616.

Grzegorz Wielki a konwersja Longobardów, „E-Patrologos” 2/3 (2016), 63-74.

Gothorum Romanorumque consensus. Jedność Gotów i Rzymian w działalności politycznej Amalasunty, Vox Patrum 36 (2016) t. 66, s. 235-249.

Imperia Śródziemnomorza. Czynniki warunkujące powstanie, rozwój i upadek, red. K. Kochańczyk-Bonińska, L. Misiarczyk, T. Skibiński, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016, SACH 21, 10 arkuszy wyd.

Listy polecające Sydoniusza Apolinarego – dziedzictwo tradycji i wyzwanie przemian, „Saeculum Christianum” 23, 2016, 25-35 (=Letters of Recommendation of Sidonius Apollinaris – the Legacy of Tradition and the Challenge of Transformations, „Saeculum Christianum” 23, 2016, 23-34 (English edition))

The Thunderbolt as a Sign of God in Orosius’ Seven Books of History against the Pagans, “Saeculum Christianum” XXIV, 2017, s. 17-27.

Między praktyką św. Ambrożego z Mediolanu a prawodawstwem cesarza Honoriusza.  Przyczynek do historii wykupu jeńców w Zachodnim Cesarstwie Rzymskim,  w: Społeczeństwo, historia, sztuka. Księga na 30-lecie Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie, red. A. Czyż, Warszawa 2017, s. 237-247.

„Necator pauperum” i „necator egentium” w prawodawstwie synodów galijskich V-VII wieku, „Vox Patrum” t. 67, R. 2017, s. 543-554.

Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2018.

Ewangelia według św. Mateusza 14-28,  t. Ib, Wydanie polskie tomu przygotował ks. T. Skibiński, Apostolicum, Ząbki  2018, „Ojcowie Kościoła Komentują Biblię. Nowy Testament” Ib.

Eucheriusz z Lyonu, w: Nowy Słownik Wczesnochrześcijańskiego Piśmiennictwa, wydanie II, red. M. Starowieyski, W. Stawiszyński, Święty Wojciech, Poznań 2018, s. 316-318.

Leryn, w: Nowy Słownik Wczesnochrześcijańskiego Piśmiennictwa, wydanie II, red. M. Starowieyski, W. Stawiszyński, Święty Wojciech, Poznań 2018, s. 647-648.

Saloniusz z Genewy, w: Nowy Słownik Wczesnochrześcijańskiego Piśmiennictwa, wydanie II, red. M. Starowieyski, W. Stawiszyński, Święty Wojciech, Poznań 2018, s.857-858.

Barbarzyńcy w Vita Epifanii Ennodiusza z Pawii, „Vox Patrum” 72 (2019) 203-220.

T. Skibiński, M. Książyk, Postawa chrześcijan wobec „Zarazy Cypriana” w świetle źródeł epoki, „Vox Patrum” 78, 2021, s. 121-140

Conflict – Competition – Cooperation in Central Europe in the 20th and 21th Centuries. The Intricacies of the Polish-Czech Relations, ed. D. Janák, T. Skibiński, R. Zenderowski, Warszawa 2021 (=Konflikt – rywalizacja – współpraca w Europie Środkowej w XX-XXI wieku. Meandry stosunków polsko-czeskich, red. Dušan Janák, Tomasz Skibiński, Radosław Zenderowski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2021).

Kształtowanie się obrazu Gepidów w źródłach antycznych i wczesnośredniowiecznych (III-VII wieku), „Vox Patrum” 75 (2020) 453-472, DOI: 10.31743/vp.5727

Sant’Ambrogio di Milano e il riscatto dei prigionieri di guerra. Motivazioni, modi, influsso, w: Spes mea unica : miscellanea offerta a Sua Ecc. Mons. Andrzej W. Suski primo vescovo della diocesi di Toruń in occasione del Suo 80 genetliaco, red. M. Sodi, D. Brzeziński, Roma 2023, s. 307-317.

Skip to content