dr hab. Magdalena Satora, prof. ucz.

Katedra Historii Nowożytnej

Kierownik Studiów Podyplomowych „Genealogia. Teoria i praktyka”

Adres e-mail:
m.satora@uksw.edu.pl

USOS

ORCID 0000-0002-2393-5592

→ POLSKA BIBLIOPGRAFIA NAUKOWA

Życiorys:

 • 2022 r. – Doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • 2010 r. – Doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 2006 r. – Magister historii (w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 2006 r. – Magister stosunków międzynarodowych (w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Przebieg kariery:

 • Od VII 2022 r. Profesor uczelni w Katedrze Historii Nowożytnej na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Od X 2021 r. Adiunkt w Katedrze Historii Nowożytnej na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Od VII 2021 r. Kierownik Studiów Podyplomowych „Genealogia. Teoria i Praktyka”
 • 2011-2019 r.   Sekretarz Redakcji Czasopisma „Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych” wydawanego przez Instytut Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej i Stosunków Międzynarodowych UKSW
 • X 2011-IX 2021 r. Adiunkt w Katedrze Historii Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Realizowane projekty badawcze i stypendia:

 • Od I 2021 r. – NCN nr 2020/37/B/HS3/00329 Majątki templariuszy we Francji w okresie upadku zakonu (1307-1318) – kierownik projektu
 • 2015-2019 r. – NCN nr 2014/15/D/HS3/00524 Protokoły z paryskiego procesu przeciwko zakonowi templariuszy – edycja krytyczna – kierownik projektu
 • VI 2016 r. – Stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (Rzym)
 • 2008-2010 r. – MNiSW Nr N N108 057835 pt. Działalność dyplomatyczna dworów Europy Zachodniej wobec prawy templariuszy (1307-1312) – grant promotorski
 • X-XI 2008 – staż badawczy w Centre National de la Recherche Scientifique, Université Paris I – Panthéon Sorbonne w Paryżu w ramach stypendium Ambasady Francji

Otrzymane nagrody:

 • XII 2021 r. – Nagroda „Studiów Źródłoznawczych” im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego za książkę Processus contra Templarios in FranciaProcès-verbaux de la procedure menée par la commission pontificale à Paris (1309-1311), éd. Magdalena Satora, vol. 1-2, Leiden2020.
 • 2012 r. – Nagroda im. Nagrodę im. Aleksandra Gieysztora przyznawaną przez Fundację Naukową im. Aleksandra Gieysztora za monografię Sprawa Templariuszy w dyplomacji zachodnioeuropejskiej (1307-1312), Poznań 2011.

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:

 • Od 2020 r. członek Society or the Study of the Crusades and the Latin East
 • Od 2013 r. członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu

Publikacje:

Edycje źródłowe i redakcje naukowe:

 • Pierre Dubois, O odzyskaniu Ziemi Świętej. Traktat o krucjacie i pokoju, tłum., wstęp i komentarze M. Satora, Zabrze-Tarnowskie Góry 2017.
 • Ład wersalsko-ryski w Europie Środkowo-Wschodniej (1921-1939). Studia z polityki międzynarodowej, pod redakcją Marka Kornata i Magdaleny Satory, Kraków 2013.
 • Processus contra Templarios in Francia. Procès-verbaux de la procedure menée par la commission pontificale à Paris (1309-1311), éd. Magdalena Satora, vol. 1-2, Leiden: Brill,2020, ss. 1314+ XXVIII.

Artykuły:

 • Miejsce Europy Środkowo-Wschodniej w koncepcjach gospodarczej integracji europejskiej w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Ład wersalsko-ryski w Europie Środkowo-Wschodniej (1921-1939). Studia z polityki międzynarodowej, red. M. Kornat, M. Satora, Kraków 2013, s. 75-89.
 • Rozwój dyplomacji zachodnioeuropejskiej – od wzorów rzymskich do systemu nowożytnego, „Wiadomości Historyczne” 2013, nr 3, s. 37-42.
 • S. Jóźwiak, M. Satora, Templariusze, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XIX, Lublin 2013, kol. 607-610.
 • Édouard Herriot i idea zjednoczonej Europy, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 27: 2013, nr 4, s. 185-207.
 • Postępowanie przeciwko templariuszom jako proces inkwizycyjny – problemy badawcze, [w:] Fundamenty średniowiecznej Europy, red. R. Biskup, A. Radzimiński, Ż. Sztylc, D. Zagórski, Pelplin 2013, s. 169-183.
 • Obraz Polski w dziennikach kardynała Alfreda Baudrillarta, „Dzieje Najnowsze” 47: 2015, nr 2, s. 21-32.
 • O arbitrażu – fragment traktatu De recuperatione Terrae Sanctae Pierre’a DuboisTekst – tłumaczenie – komentarz, „Zeszyty Prawnicze” 15: 2015, nr 4, s. 231-238.
 • Obraz chrześcijańskiego świata w traktacie De recuperatione Terrae Sanctae Pierre’a Dubois, „Textus et Studia” 1: 2015, nr 1, s. 109-130.
 • Dyplomaci Filipa IV Pięknego (1285-1314) – mechanizmy wyboru, [w:] Między misją a profesją. Ewolucja roli dyplomaty w stosunkach międzynarodowych na przestrzeni wieków, red. R. Simiński, A. Szczepańska-Dudziak, Szczecin 2016, s. 19-34.
 • Polska i Stolica Apostolska w świetle raportów ambasadora francuskiego Jeana Doulceta (1923-1928), [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, K. Wiszowata-Walczak, Bialystok 2016, s. 283-301.
 • Critical Edition of the Proceedings against the Templars in Paris (1309-1311), “Questiones Medii Aevi Novae” 24: 2019, s. 407-421.
 • Polska dyplomacja w staraniach o pokój (1918-1939). Zbiór studiów, red. M. Kornat, M. Satora, Warszawa 2020.
 • Francuska opinia publiczna wobec polskiego projektu rozbrojenia moralnego (1931-1933), [w:] Polska dyplomacja w staraniach o pokój (1918-1939). Zbiór studiów, red. M. Kornat, M. Satora, Warszawa 2020, s. 37-57.
 • Mantle and beard as symbols of the Templars in the records of the Paris proceedings against the Order (1309‒1311), [in:] Studies on the Military Orders, Prussia, and Urban History: Essays in Honour of Roman Czaja on the Occasion of His Sixtieth Birthday, Eds. Jürgen Sarnowsky, Krzysztof Kwiatkowski, Hubert Houben, László Pósán, Attila Bárány, Debrecen 2020, s. 105-115.
 • Dyplomacja czasów słabości czy słabość dyplomacji? – uwagi o funkcjonowaniu kurii papieskiej w czasach pontyfikatu Klemensa V (1305-1314), [w:] Sztuka roztropności. Dyplomacja Stolicy Apostolskiej wobec Rzeczypospolitej, Europy i świata w epoce nowożytnej i XX wieku. Zbiór studiów, red. K. Ożóg, R. Skowron, Kraków 2020, s. 21-34.
 • Information flow between the Templar brothers during their trial in France (March–April 1310), „Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders” 25: 2020, s. 95-108.

 

 

Skip to content