dr Agnieszka Nalewajek

Katedra Historii Nowożytnej

Adres e-mail:
a.nalewajek@uksw.edu.pl

USOS

ORCID 0000-0001-5155-4511

→ POLSKA BIBLIOPGRAFIA NAUKOWA

Życiorys:

2000 magisterium, Katolicki Uniwersytet Lubelski

2005 doktorat, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, temat rozprawy doktorskiej Dokument w Rocznikach Jana Długosza, promotor s. prof. dr hab. Urszula Borkowska

2004-2008 asystent w Katedra Metodologii i Nauk Pomocniczych Historii, Instytut Historii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

2008 – 2018 adiunkt w Katedra Metodologii i Nauk Pomocniczych Historii, następnie Katedra Dziejów i Kultury Europy Jagiellońskiej, Instytut Historii Katolicki Uniwersytet Lubelskiego Jana Pawła II

2018 – adiunkt w Katedra Historii Nowożytnej, Instytut Historii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Granty:

2003-2005 Funkcje dokumentów w Rocznikach Jana Długosza, grant promotorski nr. rej. 2 H01G 115 25, kierownik s. prof. dr hab. Urszula Borkowska

Referaty na konferencjach:

Uczeni i myśliciele w służbie dworu koronnego w latach 1492-1506 – konferencja Nauka i ludzie nauki w Polsce nowożytnej. W 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 11-12 maja 2023

Stosunki Jana Olbrachta z hospodarem mołdawskim Stefanem do 1495 roku – międzynarodowy kongres Moldavian-Polish-Romanian Internațional Scientific Congress “Education, policies, society”, Kiszyniów 13-15 marca 2023 r.

Nazewnictwo geograficzne związane z wyprawą mołdawską w 1497 r. w aktach skarbowych z lat panowania Jana Olbrachta – międzynarodowe sympozjum pt. Relacje polsko-rumuńskie w historii i kulturze – wczoraj i dziś, Suczawa 25-26 sierpnia 2022

Militarne przygotowania dworu królewskiego Jana Olbrachta do wyprawy mołdawskiej w 1497 r. – międzynarodowa konferencja pt. Polska i Mołdawia – z dziejów wiekowego sąsiedztwa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 26 listopada 2021

Rachunki królewskie Jana Olbrachta na tle skarbowości polskiej u progu czasów nowożytnych – konferencja „Skarbowość polska i litewska w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności” Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 14-15 października 2019 r.

Tamquam verus christiane religionis zelator. Praktyki religijne króla Jana Olbrachta – konferencja pt. Polityka kościelna i praktyki religijne Jagiellonów,Oświęcim 18-20 października 2018 r.

Zainteresowania naukowe:

– nauki pomocnicze historii

– dynastia Jagiellonów

– dwór królewski w epoce nowożytnej

Publikacje:

Książki

Nalewajek A., Dokument w Rocznikach Jana Długosza, Lublin 2006.

Nalewajek A., Dwór królewski Jana Olbrachta w latach 1492-1501. Wykazy dworzan i familii dworskiej, Warszawa 2022.

W przygotowaniu:

Nalewajek A., Dwór królewski Jana Olbrachta w latach 1492-1501. Kształtowanie się składu personalnego

Nalewajek A., Itinerarium króla Jana Olbrachta (1492-1501)

Artykuły w czasopismach

Nalewajek A., Na królewskim dworze Jana Olbrachta, „Roczniki Humanistyczne” t. 58, 2011, z. 2, s. 63-81.

Nalewajek A., Ożarowscy herbu Rawicz – kariera na dworze Jagiellonów, „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”, t. 4, 2012, s. 33-54.

Nalewajek A., Inwentarz skarbca koronnego z 1515 roku, „Roczniki Humanistyczne” t. 61, 2013, z. 2, s. 63-81.

Nalewajek A., Żółkiewscy w służbie królewskiej na przełomie XV i XVI w., „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”, t. 5, 2013, s. 95-109.

Nalewajek A., Dworzanie królewicza Jana Olbrachta w latach 1487-1492. Przyczynek do badań nad karierami rodów szlacheckich w czasach jagiellońskich, „Średniowiecze Polskie i Powszechne” t. 10, 2018, s. 192-216.

Nalewajek A., Zawisza Róża z Borzyszowic (zm. 1497) – chorąży i podkomorzy królewski Jana Olbrachta, „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”, t. 8, 2016, s. 27 – 48.

Nalewajek A., Przedstawiciele szlachty mazowieckiej w składzie dworu królewskiego za panowania Jana Olbrachta (1492-1501), „Saeculum Christianum” t. 26, 2019, z. 2, s. 71-83.

Nalewajek A., Między dworem królewskim a senatem. Nominacje osób z kręgów dworskich na godności senackie za panowania króla Jana Olbrachta, „Saeculum Christianum” t. 27, 2020, wydanie specjalne, s. 5-16.

Nalewajek A., Praktyki religijne króla Jana Olbrachta w świetle rachunków nadwornych, „Saeculum Christianum” t. 27, 2020, z. 1, s. 83-95.

Nalewajek A., O liczebności dworu królewskiego Kazimierza Jagiellończyka w świetle spisów dworzan z 1470 i 1478 r., Res Historica” nr 52, 2021, s. 61-83.

Nalewajek A., Curienses w służbie wojskowej na Rusi za panowania króla Jana Olbrachta – zarys problematyki źródłowej, „Historia Slavorum Occidentis” 2022, nr 32, z. 1, s. 119–136.

Nalewajek A., Uzupełnienie do itinerarium króla Kazimierza Jagiellończyka w drugiej połowie 1470 r., „Saeculum Christianum” t. 29, 2022, z. 1, s. 76-85.

Nalewajek A., Przyczynek do biografii Wawrzyńca Kaszuby Krokowskiego (ok. 1450-1497), „Studia z Dziejów Średniowiecza” nr 26, 2023, s. 121-135.

Nalewajek A., Wizyta króla Jana Olbrachta w Elblągu w grudniu 1494 roku, „Zapiski Historyczne” t. 88, 2023, z. 3

Rozdziały w monografiach

Nalewajek A., Funkcje dokumentów w Rocznikach Jana Długosza, w: Piśmiennictwo Polski i Czech w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej, red. A. Barciak, W. Iwańczak, Katowice 2006, s. 34-47.

Nalewajek A., Czy dokument w warsztacie historycznym Roczników Jana Długosza był źródłem służącym poznawaniu przeszłości?, w: Ecclesia. Cultura. Potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga ofiarowana Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej, red. P. Kras, A. Januszek, A. Nalewajek, W. Polak, Kraków 2006, s. 689-695.

Nalewajek A., Dzwon Jana Ożarowskiego z 1512 roku w kościele parafialnym w Garbowie, w: Archiva temporum testes. Źródła historyczne jako podstawa pracy badacza dziejów. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Olczakowi, red. G. Bujak, P. Nowicki, P. Siwicki, , Lublin 2008, s. 352-361.

Nalewajek A., Szydłowieccy na dworze królewskim Jana Olbrachta, w: Servitium et amicitia. Studia z dziejów kultury i awansu w Polsce Jagiellonów, red. A. Januszek-Sieradzka, Sandomierz 2011, s. 11-37.

Nalewajek A., Kancelaria w Rocznikach Jana Długosza, w: Kultura pisma w średniowieczu: znane problemy, nowe metody, red. A. Adamska, P. Kras, Lublin 2013 (Colloquia Medieavalia Lubliniensia 2), s. 101-138.

Nalewajek A., Kult św. Leonarda w Garbowie, w: Scientia et Fidelitate. Księga pamiątkowa Ewy i Czesława Deptułów, profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. T. Panfil, Lublin 2013, s. 253-261.

Nalewajek A., Działalność religijna osób duchownych wywodzących się z okolic Jastkowa w XVI i XVII wieku, w: Społeczna, religijna i kulturalna aktywność mieszkańców Jastkowa i okolic, red. C. Taracha, Lublin 2019, s. 9-19.

Nalewajek A., Nazewnictwo geograficzne dotyczące wyprawy mołdawskiej z 1497 roku w aktach skarbowych Jana Olbrachta, w: Relacje polsko-rumuńskie w historii i kulturze, Suczawa 2023, s. 9-16.

Nalewajek A., Doświadczenie pedagogiczne proboszczów parafii w Garbowie okresu Oświecenia, w: Edukacja i szkolnictwo w gminie Jastków. Historia i współczesność, red. C. Taracha, Lublin 2023, s. 13-28.

Prace pod redakcją

Ecclesia. Cultura. Potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga ofiarowana Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej, red. P. Kras, A. Januszek, A. Nalewajek, W. Polak, Kraków 2006.

Skip to content