ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki

Kierownik Katedry Historii Nowożytnej

Adres e-mail:
w.zawadzki@uksw.edu.pl

USOS

ORCID 0000-0003-2040-8727

→ POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Życiorys:
Zatrudnienie w UKSW od 2011 r.
Dyrektor Instytutu Historii UKSW od 2020 r., kierownik Katedry Historii Nowożytnej.
Kierownik Studiów Doktoranckich w Instytucie Historii UKSW do 2022 r.
Kierownik ścieżki kształcenia na kierunku historia w Szkole Doktorskiej UKSW od 2019 r.
Dyrektor Archiwum Diecezji Elbląskiej w Elblągu od 1998 r.

Tytuł profesora nauk humanistycznych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego 28 lipca 2015 roku.
Habilitacja w UWM w Olsztynie 2010 r.
Doktorat w KUL 1995 r.

Ważniejsze referaty na konferencjach:
19-20 września 2000 Lublin. Sympozjum „Problemy archiwów parafialnych i domów zakonnych” organizowane przez Ośrodek Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL.
referat pt. „Troska archiwum diecezjalnego o archiwa parafialne na przykładzie diecezji elbląskiej”.
31 maja – 02 czerwca 2002 Münster/Niemcy. Wissenschaftliche Tagung zur ermländischen Familien- und Ortsgeschichte organizowane przez Historischer Verein für Ermland, Franz-Hitze-Haus, Münster, Niemcy.
referat pt. “Lebenswege ermländischer Priester 1821-1945. Bericht über ein biographisches Lexikon”.
23 czerwca 2005 Elbląg. Historisch-landeskundliche Vortragsveranstaltung organizowane przez Truso-Vereinigung EV Gemeinnütziger Zusammenschluß für Elbinger Kultur und Wisenschaft.
referat pt. „Geschichte des Franziskaner Bernardiner Klosters in Cadinen”.
17 października 2009 Münster/Niemcy. Wissenschaftliche Tagung des Historischen Vereins für Ermland, Haus der Katharinenschwestern, Ermlandweg 11, Münster, Niemcy.
referat pt. Das Offizialat Pomesanien.
6-9 sierpnia 2012 Wrocław. Institut für Ostdeutsche Kirchen- und Kulturgeschichte e.V.. 49. Arbeitstagung. „Zwischen kirchlicher Disziplin und gesellschaftlichen Ansprüchen. Der Seelsorgeklerus in den Auseinandersetzungen mit den Zeitströmungen des 19. Jahrhunderts – am Beispiel preußischer Diözesen”.
referat: Schicksale der Franciskaner-Patres in Westpreußen in der Zeit Aufhebung ihrer Klöster.
20-23 czerwca 2013 Berlin. Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk Berlin-Pankow i Historischer Verein für Ermland. Wissenschaftliche Konferenz „Marienfrömmigkeit als zentrales Verbindungsmoment zwischen Religiosität, Nation und Gesellschaft”
Kommentar zu Thema: Das Marienheiligtum in Łąki Bratiańskie im Löbauer Land
11–14 lipca 2013, Jarosław. Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu badawczego Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja. Konferencja naukowa pt. Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach jezuickich skasowanych na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz jego znaczenie dla powstania i działalności Komisji Edukacji Narodowej (w 240. rocznicę kasaty zakonu jezuitów i powstania KEN).
Referat: Dzieje malborskiej rezydencji Towarzystwa Jezusowego 1618–1780.
7-9 listopada 2013, Przysiek k. Torunia. Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu badawczego Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja. Konferencja naukowa pt. Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Prus Zachodnich i Wschodnich oraz Pomorza.
Referat: Księgozbiory klasztorów męskich w Prusach Zachodnich w okresie ich kasaty
19-20 listopada 2015 r., Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, Kongres Naukowy. Cor dioecesis 450 lat Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” (1565–2015).
Referat: Absolwenci gimnazjum jezuickiego w Braniewie w szeregach duchowieństwa zakonnego
23 listopada 2015 r., Malbork. Muzeum Zamkowe w Malborku. Konferencja naukowa pt. Rewitalizacja dziedzictwa sakralnego diecezji pomezańskiej na przykładzie zespołu kościoła NMP w Malborku.
Referat: Pochówki jezuickie w kaplicy św. Anny na Zamku Wysokim w Malborku
27 listopada 2015 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa. Konferencja naukowa pt. Postawy decydentów wspólnot politycznych i kościelnych wobec wolności obywatelskich oraz wyznaniowych mieszkańców we wczesnonowożytnej Europie. Różnice i podobieństwa doświadczeń I RP i innych krajów.
Referat: Proces marginalizacji katolików w protestanckim Elblągu na przełomie XVI i XVII wieku.
8 września 2016 r., Centrum św. Jakuba w Olsztynie. Konferencja zorganizowana przez Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz Parafię Archikatedralną Św. Jakuba w Olsztynie pt. Polska 966 – Prusy 1216. Drogi chrystianizacji.
Referat: Rola dominikanów w chrystianizacji Prus do połowy XIII wieku.
25-27 maja 2017 r. Malbork. Muzeum Zamkowe w Malborku. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Castrum Sanctae Mariae. Zamek – Rezydencja – Muzeum.
Referat: Stan badań nad malborskim dziedzictwem jezuickim.
29-30 września 2017 r. Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Historii PAN, Centrum Świętego Jana, Gdańsk. Konferencja naukowa pt. Reformacja w Prusach Królewskich, Książęcych i Inflantach. Historia – ludzie – sztuka – literatura.
Referat: Inspektorat i superintendentura Kościoła reformowanego w Elblągu w latach 1781-1817.
19 października 2017 r. Dom Polonii w Pułtusku. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Reformacja – Kontrreformacja – Reforma katolicka na Mazowszu.
Referat: Mazowszanie w protestanckim Elblągu w dobie nowożytnej.
19-21 października 2017 r. Wydział Nauk Historycznych UMK w Toruniu. Konferencja naukowa pt. Społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe skutki reformacji w państwie polsko-litewskim w XVI-XVIII wieku.
Referat: Kościół reformowany w Elblągu na przełomie XVIII i XIX wieku.
13-14 września 2018 r., Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Ełku. Organizatorzy – Komisja Nauk Humanistycznych Polskiej Akademii Nauk przy Oddziale w Olsztynie i w Białymstoku oraz Muzeum Historyczne w Ełku. Konferencja naukowa pt. Konteksty regionalności. Badania inter- i transdyscyplinarne.
Referat: Polskojęzyczne monografie biograficzne Warmii i Mazur po 1945 r. Próba analizy wstępnej.
25 października 2021 r. Uniwersytet Gdański, konferencja on-line, pt. Chłopi. Przemiany wsi w Prusach Zachodnich w latach 1772–1920.
Referat: Żuławianie malborscy wobec parafialnego systemu fiskalnego w XIX w.
19 listopada 2021 r. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej w Elblągu oraz Instytut Historii UKSW w Warszawie. Konferencja naukowa pt. Ekologia Prusach Królewskich.
Referat: Tępienie wilków na Mierzei Wiślanej w XVII-XVIII w.
24 listopada 2022 r. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej w Elblągu oraz Instytut Historii UKSW w Warszawie. Konferencja naukowa pt. Książka w Prusach Królewskich.
Referat: Biblioteka jezuitów grudziądzkich na kartach inwentarza z 1716 r. i dokumentów kasacyjnych

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:
Członek współpracownik Wydziału Teologicznego Towarzystwa Naukowego KUL od 21 XI 2007.
Członek Historischer Verein für Ermland od 18 X 2009.
Członek Rady Doradczej (Redaktionsbeirat) Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands od 18 X 2009.
Rada Naukowa Studium Res Gestae, Instytut Nauk Historycznych UKSW
Członek Instytutu Kaszubskiego 26 V 2015.
Członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego 24 XI 2015

Zainteresowania naukowe:

 1. Historia nowożytna i współczesna
 2. Dzieje Prus XVI-XIX w.
 3. Prezbiterologia
 4. Prozopografia pruska
 5. Monasteriologia pruska
 6. Archiwistyka

Publikacje (ostatnich 10 lat):
2012

 1. Sztumski męczennik o. Gottfried Fuchs, Prowincja 7 (2012), s. 125-133.
 2. Diecezja elbląska, w: Progrediamur oportet in spe. 20-lecie bulli Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae populus. Księga Jubileuszowa dedykowana Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi Prymasowi Polski z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa, red. A. Mazurek, Warszawa 2012, s. 347-352.
 3. Dwudziestolecie diecezji elbląskiej 1992-2012, w: Dwudziestolecie archidiecezji i metropolii warmińskiej. Wierność tradycji – służba współczesności, red. A. Kopiczko, Olsztyn 2012, s. 175-182.
 4. Archiwum parafii św. Katarzyny w Dzierzgoniu, Studia Elbląskie 13 (2012), s. 27-44.
 5. Elbląska Kaiserin Auguste Victoria-Schule w latach 1852-1945, Rocznik Elbląski 24 (2012), s. 201-221.
 6. Źródła archiwalne do dziejów parafii św. Mikołaja w Elblągu po 1945 roku, Rocznik Elbląski 24 (2012), s. 327-335.
 7. [rec.] R. Meiwes, Von Ostpreußen in die Welt. Die Geschichte der ermländischen Katharinenschwestern (1772-1914), Paderborn 2011, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2 (2012), s. 405-411.
 8. [rec.] B. Dygdała, Struktury parafialne diecezji chełmińskiej w XVII-XVIII wieku [Die Pfarrstrukturen der Diözese Kulm im 17. bis 18. Jahrhundert]. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2009. 394 S., graph. Darst., 1 Kt.-Beil. Zusammenfassung in deutscher Sprache. (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 93, 3), Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands 56 (2012), s. 131-133.
 9. Kruk Wojciech Gerard, w: Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, Suplement III, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2012, s. 128-129.

2013

 1. Zakony w Pomezanii w XVII-XIX wieku, Olsztyn-Elbląg 2013, ss. 383.
 2. Historia parafii Świerki, piórem ks. Alfonsa Zielińskiego spisana, red. W. Zawadzki, Elbląg 2013, ss. 118.
 3. Dzieje Jegłownika i okolic, red. A. Kilanowski, W. Zawadzki, Elbląg 2013, ss. 240.
 4. Księża Ślązacy w diecezji chełmińskiej i warmińskiej 1525-1945, w: Lux ex Silesia. Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Mandziukowi w 70. rocznicę urodzin, red. W. Gliński, Warszawa 2013, s. 773-787.
 5. Losy franciszkanów w Prusach Zachodnich w okresie kasaty ich klasztorów, Hereditas monasteriorum 2 (2013), s. 95-107.
 6. Religijne dzieje Jegłownika 1641-1840, w: Dzieje Jegłownika i okolic, red. A. Kilanowski, W. Zawadzki, Elbląg 2013, s. 89-102.
 7. Kapłani diecezji łuckiej w Elblągu po 1945 roku, Studia Elbląskie 14 (2013), s. 7-19.
 8. [rec.] W. Szramowski, Dzieje miasta Sztumu w latach 1416-1772, Toruń 2011, w: Zapiski Historyczne 78 (2013), z. 1, s. 172-174.

2014

 1. Dzieje Niedźwiedzicy na Żuławach Wielkich do 1945 roku, Elbląg 2014, ss. 212.
 2. Siostry miłosierdzia św. Wincentego à Paulo w Malborku 1866-1922, w: Veritas Christi Liberat. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Jacka Jezierskiego w 65. rocznicę urodzin, 40. rocznicę kapłaństwa i 20. rocznicę biskupstwa, red. K. Parzych-Blakiewicz, P. Rabczyński, J. M. Wojtkowski, Olsztyn 2014, s. 545-566.
 3. Zakony w Pomezanii od średniowiecza do 1945 roku, w: Jezuici w Malborku a życie religijne na terytorium diecezji pomezańskiej w okresie nowożytnym, red. J. Hochleitner, Malbork 2014, s. 25-45.
 4. Księgozbiór klasztoru bernardyńskiego w Kadynach w zasobach Biblioteki Elbląskiej, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 102 (2014), s. 333-380.
 5. [rec.] Rocznik Elbląski, tom XXIV, Elbląg 2012, Studia Gdańskie 33 (2014), s. 269-273.
 6. [rec.] M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, Tom I. Synteza dziejów, Malbork 2012, ss. 404; Tom II. Źródła do dziejów XVII- wiecznej Pomezanii, Malbork 2013, ss. 501, w: Studia Elbląskie 15 (2014), s. 439-441.

2015

 1. Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Pomezanii do 1945 roku, w: Vivat Pomesania. Księga Pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Janowi Wiśniewskiemu Dziejopisowi Pomezanii w 40-lecie święceń kapłańskich i 65-lecie urodzin, red. S. Ewertowski, M. Karczewski, M. Żmudziński, Olsztyn 2015, s. 179-215.
 2. Absolwenci gimnazjum jezuickiego w Braniewie w szeregach duchowieństwa zakonnego, w: Cor dioecesis. 450 lat Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” (1565-2015), red. A. Kopiczko, P. Rabczyński, Olsztyn 2015, s. 157-194.
 3. Przeszłość Elbląga w katolickich księgach metrykalnych zapisana, Rocznik Elbląski 26 (2015), s. 19-30.
 4. Zasoby archiwum parafialnego w Żuławkach na Żuławach Malborskich, Rocznik Elbląski 26 (2015), s. 113-123.
 5. Schicksale der Franciskaner-Patres in Westpreußen in der Zeit Aufhebung ihrer Klöster, Archiv für schlesische Kirchengeschichte 73 (2015), s. 191-203.
 6. [rec.] V. Reinhardt, Pius II. Piccolomini. Der Papst, mit dem die Renaissance begann. Eine Biographie, München 2013, w: Studia Warmińskie 52 (2015), s. 375-377.
 7. [rec.] Akta procesu kanonizacyjnego Doroty z Mątów od 1394 do 1521, przeł. J. Wojtkowski, Olsztyn 2014, ss. 701, w: Forum Teologiczne 16 (2015), s. 247-250.
 8. [rec.] M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVIII wieku, Tom I. Synteza dziejów, Malbork 2015; Tom II. Źródła do dziejów XVIII- wiecznej Pomezanii, Malbork 2015, Studia Elbląskie 16 (2015), s. 441-443.
 9. [rec.] J. Wiśniewski, Uposażenie kościołów, duchowieństwa i służby kościelnej w diecezji pomezańskiej (XVI-XVIII w.), Olsztyn 2013, Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands 59 (2015), s. 119-122.

2016

 1. Kapituła Katedralna Elbląska. Statut – Historia – Kanonicy, opr. W. Zawadzki, Elbląg 2016, s. 142.
 2. Życie lokalnych społeczności w Prusach Królewskich wpisane w księgi metrykalne, red. W. Zawadzki, Elbląg 2016, ss. 205.
 3. Pochówki jezuickie w kaplicy św. Anny na Zamku Wysokim w Malborku, w: Kaplica św. Anny. Dzieje, wyposażenie i konserwacja, red. J. Hochleitner, M. Mierzwiński, Malbork 2016, s. 156-165.
 4. Dekrety Soboru Laterańskiego IV i Trydenckiego w perspektywie historyczno-teologicznej, w: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, Tom XV, red. J. Walkusz, Lublin 2016, s. 84-95.
 5. Ożenki katolickie jako element ruchu migracyjnego w nowożytnym Elblągu, w: Życie lokalnych społeczności w Prusach Królewskich wpisane w księgi metrykalne, red. W. Zawadzki, Elbląg 2016, s. 195-205.
 6. Sylwetka duchowa i społeczna Aleksandry Gabrysiak (1942-1993), Studia Elbląskie 17 (2016), s. 7-31.
 7. Historyczny i ideologiczny kontekst męczeństwa sióstr św. Katarzyny na Warmii w 1945 roku, Studia Warmińskie 53 (2016), s. 357-390.
 8. Udział dominikanów w chrystianizacji Prus do połowy XIII wieku, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2016, nr 3 (293), s. 499-510.
 9. [rec.] J. E. Beutler, Johannes Aeltermann. Sein Leben für den katholischen Glauben 1876-1939. Ein Glaubenszeuge, der zwei Völker verbindet, Köln 2014, Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands 60 (2016), s. 145-147.
 10. [rec.] P. Nowak, Friede mit der Kirche. Bernhard Poschmann (1878-1955) und seine dogmengeschichtlichen Forschungen zum Bußsakrament, Köln-Weimar-Wien 2013, Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands 60 (2016), s. 147-150.

2017

 1. Beata Dorothea Montoviensis, Prusiae Patrona. 40 rocznica zatwierdzenia kultu bł. Doroty z Mątów Wielkich, red. W. Zawadzki, Kwidzyn 2017, ss. 178.
 2. Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety na Warmii do 1945 roku, w: W służbie Bogu bogatemu w miłosierdzie w archidiecezji i metropolii warmińskiej. Księga Jubileuszowa Księdza Arcybiskupa dra Wojciecha Ziemby Metropolity Warmińskiego i Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologii UWM z okazji 50-lecia święceń prezbiteratu i 35-lecia sakry biskupiej, red. K. Parzych-Blakiewicz, J. Pawlik, P. Rabczyński, M. Żmudziński, Olsztyn 2017, s. 477-491.
 3. Charakterystyka i synteza bibliografii o bł. Dorocie z Mątów Wielkich, w: Beata Dorothea Montoviensis, Prusiae Patrona. 40 rocznica zatwierdzenia kultu bł. Doroty z Mątów Wielkich, red. W. Zawadzki, Kwidzyn 2017, s. 129-152.
 4. Znaczenie drugiego pokoju toruńskiego dla Elbląga, w: Polska i ziemie pruskie po pokoju toruńskim (1466 r.). Skutki i znaczenie dla ziem pruskich, red. D. Makiłła, Warszawa 2017, s. 43-50.
 5. Sztumskie duchowieństwo katolickie w latach 1525-1945, w: 600 lat Sztumu, red. A. Starczewski, R. Biskup, Pelplin 2017, s. 121-136.
 6. Relacje katolicko-luterańskie w Malborku w XVI-XVII wieku, w: Społeczeństwo, historia, sztuka. Księga na 30-lecie Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie, red. A.S. Czyż, Warszawa 2017, s. 295-311.
 7. Moralne aspekty chrystianizacji Prus w pierwszej połowie XIII wieku, w: Veritatem Revelare. Księga Pamiątkowa dedykowana ks. dr. hab. Stefanowi Ewertowskiemu, prof. UWM w 40-lecie święceń kapłańskich i 65-lecie urodzin, red. M. Karczewski, S. Mikołajczak, J. Ruciński, Olsztyn 2017, s. 263-269.
 8. [rec.] R. Meiwes, Klosterleben in bewegten Zeiten. Die Geschichte der ermlӓndischen Katharinenschwestern (1914-1962), Paderborn 2016, Studia Warmińskie 54 (2017), s. 399-402.
 9. [rec.] Parafie w średniowiecznych Prusach w czasach Zakonu niemieckiego od XIII do XVI w., red. R. Biskup, A. Radzimiński, Toruń, 2015, ss. 370, Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands 61 (2017), s. 114-117.

2018

 1. Srebrny jubileusz diecezji elbląskiej. Tradycja. Struktury. Ludzie, red. W. Zawadzki, Elbląg 2018, ss. 396.
 2. Proces marginalizacji katolików w protestanckim Elblągu na przełomie XVI i XVII wieku, w: Państwo i Kościół wobec wolności obywatelskich oraz wyznaniowych we wczesnonowożytnej Europie, red. Z. Hundert, D. Milewski, Oświęcim 2018, s. 63-72.
 3. Sieć dekanalna i parafialna diecezji elbląskiej w latach 1992-2017, w: Srebrny jubileusz diecezji elbląskiej. Tradycja. Struktury. Ludzie, red. W. Zawadzki, Elbląg 2018, s. 163-171.
 4. Kościół ewangelicko-reformowany w Elblągu na przełomie XVIII i XIX wieku, Czasy Nowożytne 31 (2018), s. 211-226.
 5. Dysydenci czy decydenci? Protestanci w obu częściach Prus i Koronie w XVI-XVIII wieku, red. W. Zawadzki, Elbląg 2018, ss. 220.
 6. Luterańska hegemonia wyznaniowa w nowożytnym Elblągu, w: Dysydenci czy decydenci? Protestanci w obu częściach Prus i Koronie w XVI-XVIII wieku, red. W. Zawadzki, Elbląg 2018, s. 171-180.
 7. [rec.] M. Kowalczyk, Bł. Dorota z Mątów, Wydawnictwo Flos Carmeli, Poznań 2018, ss. 299 (seria wydawnicza Matki Kościoła), Studia Elbląskie 19 (2018), s. 609-611.
 8. Ćwierćwiecze Kapituły Katedralnej Elbląskiej na tle dziejów kapituł w regionie, Studia Elbląskie 19 (2018), s. 29-42.
 9. [rec.] T. Oracki, Studenci z Prus Krzyżackich, Książęcych i Warmii na Uniwersytecie Krakowskim od XIV do XVIII wieku (Diecezje: pomezańska, sambijska i warmińska), Gdańsk 2018, ss. 295 (seria wydawnicza Scientia et Veritas nr 6), Studia Elbląskie 19 (2018), s. 605-607.
 10. Duszpasterstwo ewangelickie w więzieniu elbląskim w drugiej połowie XIX wieku, Zapiski Historyczne 83 (2018), z. 2, s. 85-106.
 11. Polish biographical monographs of Warmia and Masuria after 1945. Preliminary analysis attempt, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 4 (2018), s. 764-783.
 12. [rec.] S. Samerski, Konfessionalisierung durch Deutschordensrezeption. Die Jesuiten auf der Marienburg; in: Von Preußenland nach Italien. Beiträge zur kultur- und bildungsgeschichtlichen Vernetzung europäischer Regionen, hrsg. von Mark Mersiowsky und Arno Mentzel-Reuters (Innsbrucker historische Studien, 30), Innsbruck 2015, S. 149-164, Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands 62 (2018), s. 105-108.

2019

 1. Literaturbericht über das Marienburger Jesuiten-Erbe, w: Castrum sanctae Mariae. Die Marienburg als Burg, Residenz und Museum, hrsg. A. Mentzel-Reuters, S. Samerski, Göttingen 2019, s. 399-412.
 2. Wizytacje kanoniczne biskupa Juliana Wojtkowskiego w Elblągu (1974-1988), w: Veni Domine. Księga pamiątkowa w 50. Rocznicę święceń biskupich Księdza Biskupa prof. dr. hab. Juliana Wojtkowskiego, red. A. Kopiczko, Pelplin 2019, s. 527-540.
 3. Mazowszanie w protestanckim Elblągu w dobie nowożytnej, Saeculum Christianum 26 (2019), t. 1, s. 102-114.
 4. Polskojęzyczne monografie biograficzne Warmii i Mazur po 1945 roku. Próba analizy wstępnej, w: Konteksty regionalności. Badania inter- i transdyscyplinarne, red. A. Kopiczko i in., Olsztyn 2019, s. 234-255.
 5. Polacy w Prusach Wschodnich i Zachodnich w latach 1918-1920, red. W. Zawadzki, Pelplin 2019, ss. 360.
 6. Proces wytyczania granicy między Rzecząpospolitą Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem w latach 1919-1921, w: Polacy w Prusach Wschodnich i Zachodnich w latach 1918-1920, red. W. Zawadzki, Pelplin 2019, s. 104-131.
 7. Pseudonuncjusza papieskiego księcia Karola Aleksandra Altieriego wojaże po diecezjach katolickich w Prusach w 1850 r., Studia Elbląskie 20 (2019), s. 73-83.
 8. Księgozbiory klasztorów franciszkańskich w Prusach Zachodnich w okresie ich kasaty, Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne 112 (2019), s. 465-479.
 9. Kościół ewangelicko reformowany w Inspektoracie Górnopruskim i Zachodniopruskim (Elbląska Superintendentura Reformowana) w latach 1781-1817, Gdański Rocznik Ewangelicki 13 (2019), s. 57-96.
 10. Dzieje malborskiej rezydencji Towarzystwa Jezusowego 1618-1780, Echa Przeszłości XX/2, 2019, s. 85-98.

2020

 1. Luteranki malborskie w drugiej połowie XVII w. w świetle mów pogrzebowych, w: Kobiety w Prusach Królewskich, red. W. Zawadzki, Pelplin 2020, s. 313-358.
 2. Kobiety w Prusach Królewskich, red. W. Zawadzki, Pelplin 2020, ss. 397.
 3. Ermländische und pomesanische Klöster der Elisabethschwestern bis 1945, Saeculum Christianum t. XXVII, 2/2020, s. 200-212.
 4. Model kapłana pomezańskiego w XV w. w świetle ustawodawstwa synodalnego, w: Studia z dziejów diecezji pomezańskiej w 775. rocznicę jej utworzenia, red. J. Liguz, Pelplin 2020, s. 137-146.
 5. Zasoby archiwalne parafii w Lasowicach Wielkich, Rocznik Elbląski 30 (2020), s. 159-181.
 6. Spuścizna archiwalna po ks. infułacie dr. Mieczysławie Józefczyku (1928-2019), Studia Elbląskie 21 (2020), s. 467-479.
 7. [rec.] T. Oracki, Studenci z Prus Krzyżackich, Książęcych i Warmii na Uniwersytecie Krakowskim od XIV do XVIII wieku (Diecezje: pomezańska, sambijska i warmińska), Gdańsk 2018, ss. 295 (seria wydawnicza Scientia et Veritas nr 6), Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands 64 (2020), s. 124-126.

2021

 1. Dzieje kościoła Bożego Ciała w Elblągu do 1945 r., Studia Elbląskie 22 (2021), s. 21-32.
 2. [rec.] Rainer Zacharias, Evangelische Kirchengeschichte für die Stadt Marienburg und ihre beiden Werdergebiete an Nogat und Weichsel 1526 bis 1945. Entwicklungsstufen einer Glaubenslandschaft, Münster 2019, ss. 736, Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands 65 (2021), s. 109-112.
 3. Żuławy Malborskie i Elbląskie 1772-1945. Perspektywa społeczno-religijna, Pelplin 2021, ss. 671.

2022

 1. Tępienie wilków na Mierzei Wiślanej na przełomie XVII i XVIII w., w: Ekologia Prus Królewskich, red. W. Zawadzki, Pelplin 2022, s. 165-178.
 2. Ekologia Prus Królewskich, red. W. Zawadzki, Pelplin 2022, ss. 296.
 3. Sytuacja katolików w powojennym Elblągu do wizyty prymasa Wyszyńskiego w 1958 r., Studia Elbląskie 23 (2022), s. 123-132.
 4. Wdrażanie zachodniopruskiego ustawodawstwa funeralnego w superintendenturze malborskiej na przełomie XVIII i XIX w., w: Pomerania – Prussia – Polonia. Rozprawy ofiarowane prof. Wiesławowi Długokęckiemu z okazji 65. urodzin, red. R. Kubicki, Gdańsk 2022, s. 495-503.
 5. Die Mennoniten im Weichseldelta auf dem Gebiet der Diözese
  Ermland 1821-1925, Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands
 6. Działalność opiekuńczo-wychowawcza sióstr św. Katarzyny w elbląskiej Kolonii Pangritza w latach 1887–1946, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 3 (2022), s. 379-389.
Skip to content