PROF. DR HAB. JOLANTA. M. MARSZALSKA

Kierownik Katedry Historii Książki, Bibliotek i Archiwów

Adres e-mail:
j.marszalska@uksw.edu.pl

USOS

ORCID 0000-0002-5112-5984

→ POLSKA BIBLIOPGRAFIA NAUKOWA


Życiorys:

Zatrudnienie w UKSW od 2008 r.

Stopień: doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia 3 XII 2007 r. w Uniwersytecie  Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Tytuł profesora nauk humanistycznych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego  3 lipca 2011 r.

Członkostwo w radach i stowarzyszeniach naukowych

 1. Członek Zespołu do Badań nad Kulturą i Sztuką Cystersów w Polsce przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu – od 2000 roku
 2. Członek Komisji Historii i Architektury Sakralnej Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej rady Ochrony Zabytków przy UNESCO (ICOMOS) – od 2008 roku
 3. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział w Katowicach – od 2009 roku.
 4. Członek Polskiego Towarzystwa Edukacji i Wychowania. Oddział w Poznaniu – od 2020 r.
 5. Członek Zespołu Historycznego Instytutu de Republica przy KPRM – od 2021 r.
 6. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Saeculum Christianum” od 2018 r.
 7. Członek Międzynarodowej Rady Naukowej pisma The Person and the Challenges: The journal of theology, education, canon law and social studies inspired by Pope John Paul I I– od 2011 roku.

Zainteresowania badawcze:

 1. Historia książki i bibliotek w okresie późnego średniowiecza i okresie staropolskim w Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski i Mazowsza
 2. Dzieje bibliofilstwa, badania nad proweniencjami
 3. Kultura książki w zakonach w późnym średniowieczu i okresie staropolskim
 4. Księgozbiory magnackie (arystokratyczne) na terenie Galicji w XVIII i  XIX wieku
 5. Monastycyzm
 6. Prozopografia zakonna
 7. Dzieje kultury staropolskiej

Nagrody i odznaczenia:

1. Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP Lecha Wałęsę (1994)

2. Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego (1998)

3. Zasłużony Działacz Kultury nadany przez Ministra Kultury i Sztuki (1998)

4. Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich nadana uchwałą      Zarządu Głównego Bibliotekarzy Polskich (1998)

5. Medal Komisji Edukacji Narodowej (2015)

6. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – nadany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę (2022)

7. Nagroda Rektora UKSW za wybitne osiągnięcia naukowe (2022)

 

Książki (autorskie, współautorskie, redagowane)

2013 -2023

Waldemar Graczyk, Jolanta M. Marszalska, Klasztor karmelitów bosych w Czernej od pierwszej połowy XVII do końca XIX wieku. Dzieje – kultura – ludzie, Kraków 2014, ss. 526.

Życie zakonne w Królestwie Polskim w latach 1832-1864. Polityka caratu, kasaty, represje, red. W. Graczyk, Jolanta M. Marszalska, Kraków 2015.

Erazm Józef Filek, Katakumby XX wieku. Wileńszczyzna – Kazachstan – Wileńszczyzna. Przeżycia karmelity bosego i duszpasterza z lat 1939-1958, oprac. i  red. J.M. Marszalska, W. Graczyk, Kraków – Czerna 2016, ss. 341.

Kościół, kultura, polityka w państwie pierwszych Piastów, red. Waldemar Graczyk, Jolanta M. Marszalska, Wojciech Fałkowski, Leszek Zygner, Warszawa-Ciechanów 2016, ss. 272.

Mazowsze w retrospektywie badawczej. Dynastia, instytucje, społeczeństwo, red. Waldemar Graczyk, Jolanta M. Marszalska, Bartłomiej Dźwigała, Kraków 2016, ss. 152.

Jolanta M. Marszalska, Waldemar Graczyk, Zespoły proweniencyjne zasobu inkunabułów i starych druków Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Właściciele, użytkownicy, bibliofile, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017 (ss. 295+16 stron ilustracji)

Urząd prymasa w Polsce. Geneza, oddziaływanie, znaczenie, red. Waldemar Graczyk, Jolanta M. Marszalska, Leszek Zygner, Warszawa-Ciechanów 2018, ss. 174.

Jolanta M. Marszalska, Odnowa i trwanie. Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej w latach 1900-1945, Wydawnictwo DiG Warszawa 2020, ss. 236

Testamenty i układy majątkowe książąt Lubartowiczów-Sanguszków. Wybór tekstów źródłowych z lat 1750-1901. Editio nova,wstęp i opracowanie: Jolanta M. Marszalska, Waldemar Graczyk, Wydawnictwo Chronicon, Wrocław 2022 ss. 231.

Jolanta M. Marszalska, Waldemar Graczyk,  The Lost Collection of Incunabula of the Seminary Library in Płock, Wydawnictwo Biblioteki Narodowej, Warszawa 2023, ss. 351.

Artykuły (autorskie i współautorskie)

2013

Jolanta M. Marszalska, Piśmiennictwo szczyrzyckich cystersów na przestrzeni wieków, w: Lux ex Silesia. Księga Pamiątkowa dedykowana Ks. Prof. Józefowi Mandziukowi, red. W. Gliński, Warszawa 2013, ss. 461-472.

Jolanta M. Marszalska, Religious foundations of Princes Lubartowicz- Sanguszko of kowelski lineage in the turn of the 17th and 18th century in Wołyń, „The Person and the Challenges: The journal of theology, education, canon law and social studies inspired by Pope John Paul II”,volume 3 (2013), Number 1, pag. 267-280.

Jolanta M. Marszalska, Folwarki klasztoru cystersów w Szczyrzycu od XVII do XX wieku w świetle zachowanych  inwentarzy, (The Cistercian monastic granges in Szczyrzyc in the 17th to the 20 th centuries as presented in the original inventories), „Architectus”, 3/35/2013, s. 27-45.

Jolanta M. Marszalska, Spory i procesy graniczne w dobrach klasztoru szczyrzyckiego za rządów opata Piotra Borowskiego i Joachima Cieniawskiego w latach 1565-1607, „Saeculum Christianum”, 20/2013, s.75-84.

Jolanta M. Marszalska, Troska o zdrowie w świetle zachowanych zespołów starych druków wybranych księgozbiorów zakonnych w Polsce, w: Zdrowie i choroba. Wpływ jakości życia na kulturę Europy Środkowej, red. A. Barciak, Katowice-Zabrze 2013, s. 226-238.

Jolanta M. Marszalska, Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz oraz biskup poznański Paweł – uczestnicy i główni bohaterowie synodu albo zjazdu w Mstowie, w: Mstów, miasto, klasztor, parafia na przestrzeni wieków, red. K. Łatak, Łomianki 2013, s. 425-431.

Jolanta M. Marszalska, Starovolsciana w zbiorach starych druków Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, 44 (2013), s. 303-315.

Jolanta M. Marszalska,  Cysterskie szkoły w Szczyrzycu od 1780 roku do lat 30-tych XX wieku, „Biuletyn Historii Wychowania”, 30/2013, s. 7-23.

2014

Jolanta M. Marszalska, Próby odzyskania klasztoru cysterskiego w Wistyczach podejmowane przez opata szczyrzyckiego Teodora Magierę w latach 1927-1935, w: Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początku XX wieku, red. J. Gwioździk, R. Witkowski, A.M. Wyrwa, Poznań 2014, s.103-111.

 Jolanta M. Marszalska, Wolność ograniczona, czyli problem cenzury wewnętrznej, druków wydawanych przez braci polskich (arian) w Rzeczypospolitej w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, jako przejaw troski polskich odłamów protestantyzmu o czystość doktrynalną głoszonej nauki, w: Wolność i jej ograniczenia w kulturze Europy Środkowej, red.  A. Barciak, Katowice-Zabrze 2014, s. 144-158.

 Jolanta M. Marszalska, Francuska proweniencja najstarszego antyfonarza szczyrzyckiego De Tempore z przełomu XII i XIII wieku, w: Dziedzictwo kulturowe cystersów, red. E. Łużyniecka, A. Galar, Wrocław 2014, s. 111-118.

 Jolanta M. Marszalska, Historyczny księgozbiór dawnej biblioteki parafialnej w Pilźnie. Zarys dziejów i stan obecny, w: Dzieje miasta Pilzna, t. 2. Pilzno. Archeologia – kultura -społeczeństwo, red. B. Stanaszek, Pilzno 2014, s. 25-42.

Jolanta M. Marszalska,  Zapiski kronikarskie dotyczące szkód i klęsk elementarnych w źródłach archiwalnych klasztoru szczyrzyckiego w XVII i XVIII wieku,  „Saeculum Christianum”, 21/2014, s. 131-140.

2015

Jolanta M. Marszalska, Manuscript Codices in the Library Collection of the Cistercian Abbey in Szczyrzyc, „The Person and the Challenges: The journal of theology, education, canon law and social studies inspired by Pope John Paul II”, volume 5 (2015), Number 1, pag. 201-217.  

Jolanta M. Marszalska, Darowizny, legaty testamentowe i inne sposoby nabywania ksiąg do biblioteki cystersów w Szczyrzycu w okresie staropolskim. Donations, testamentary depositions and other ways of acquiring books for the Cistercian library in Szczyrzyc in the Old Polish period. „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 103/2015, s. 179-197.

Jolanta M. Marszalska, Waldemar Graczyk, Zakony na Mazowszu od XVI do końca XVIII wieku, w: Dzieje Mazowsza lata 1527-1794, red. J. Tyszkiewicz, Pułtusk 2015, s. 359-396.

Jolanta M. Marszalska, Rozwój zainteresowań naukowych środowiska katedralnego płockiego w świetle zasobu piętnastowieczne książki, w: Postęp i zacofanie w kulturze Europy Środkowej, red. Antoni Barciak, Katowice-Zabrze 2015, s. 52-64.

Jolanta M. Marszalska, Ostatnia wola marszałka wielkiego litewskiego Pawła Karola Sanguszki (zm. 1750) i jej wypełnienie, w: Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej, cykl II Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej, red. A. Jankowski, A. Klonder, Bydgoszcz 2015, s. 125-134.

Jolanta M. Marszalska, Księgi ze skasowanych w XIX wieku klasztorów Królestwie Polskim w obecnym zasobie starych druków Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, w: Życie zakonne w Królestwie Polskim w latach 1832-1864. Polityka caratu, kasaty, represje, red. W. Graczyk, Jolanta M. Marszalska, Kraków 2015, s. 37-84.

Jolanta M. Marszalska, Inwentarze ksiąg biblioteki opactwa cystersów w Szczyrzycu do końca XIX wieku, „Saeculum Christianum”, 22/2015, s. 184-193.

2016

Jolanta M. Marszalska, Liturgia chrzcielna w świetle Pontyfikału Płockiego z XII wieku, w: Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzcielny od starożytności chrześcijańskiej do soboru trydenckiego, red. Andrzej M. Wyrwa, Poznań-Dziekanowice 2016, s. 265-273.

Jolanta M. Marszalska, Mowa Bogusława Leszczyńskiego, generała wielkopolskiego o naruszenie prawa, wygłoszona podczas kolokwium obu izb sejmowych pod nieobecność króla, w: Systemy reprezentacji i parlamentaryzm w Europie Środkowej w rozwoju historycznym, red. Antoni Barciak, Katowice-Zabrze 2016, s. 321-328;

Jolanta M. Marszalska, Książka rękopiśmienna w państwie pierwszych Piastów do końca XII wieku, w: Kościół, kultura, polityka w państwie pierwszych Piastów, red. Waldemar Graczyk, Jolanta M. Marszalska, Wojciech Fałkowski, Leszek Zygner, Warszawa-Ciechanów 2016, s. 157-168.

 Jolanta M. Marszalska, Książka rękopiśmienna i drukowana w środowisku kościelnym płockim. Stan badań, w: Mazowsze w retrospektywie badawczej. Dynastia, instytucje, społeczeństwo, red. Waldemar Graczyk, Jolanta M. Marszalska, Bartłomiej Dźwigała, Kraków 2016, s. 109-122.

Nieznane listy Grzegorza Piramowicza do Barbary z Duninów Sanguszkowej z 1781 roku, „Saeculum Christianum”,  23/2016, s. 309-316.

2017

Jolanta M. Marszalska, Via in caelestium Cisterciense. Księgi, wieczność i czas w ujęciu charyzmatu zakonu cystersów, w: Niebo. tradycje, przekazy, inspiracje, red. S. Konarska-Zimnicka, P. Tambor, B. Wojciechowska, Kielce 2017, s. 85 – 94.

Jolanta M. Marszalska, Prepozyci cysterscy parafii ludźmierskiej do początków XIX wieku w świetle dokumentów z archiwum opactwa cystersów w Szczyrzycu, „Almanach Historyczny”, 19/2017, s. 39-48.

 Jolanta M. Marszalska,  Biblioteka Lubartowiczów-Sanguszków, w: Encyklopedia książki, t. 1, Eseje A-J, red. A. Żbikowska-Migoń, M. Skalska-Zlat, Wrocław 2017, s. 329-330.

 Jolanta M. Marszalska, Skryptoria klasztorne i średniowieczne ustawodawstwo cysterskie o książce. „Saeculum Christianum”,  23/2017, s. 68-74.

Jolanta M. Marszalska, „Nie kazał się za to chwalić, nie zapisywał swych zasług”. Hetman Jan Tarnowski – mecenat artystyczny, naukowy i gospodarczy, w:  Rola arystokracji w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, red. A. Barciak, Katowice-Zabrze 2017, s. 139-148.

2018

Jolanta M. Marszalska, Druckprivilegien für nichtkatholische Bücher und polemische Schriften im Königreich im 16. Und in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, w: Dysydenci czy decydenci? Protestanci w obu częściach Prus i Koronie w XVI-XVIII wieku, red. W. Zawadzki, Elbląg 2018, s. 49-61.  

W. Graczyk, J.M. Marszalska, Kościół katolicki w Łomży od XV do końca XVIII wieku, w: Łomża na przestrzeni dziejów. Monografia opracowana w 600-lecie nadania praw miejskich, red. K. Sychowicz, Łomża 2018, s. 63-88.

 Jolanta M. Marszalska, Prymasi: Jakub ze Sienna (1413-1480), Maciej Drzewicki (1467-1535) i Stanisław Karnkowski (1510-1603) – bibliofile, erudyci i pisarze, w: Urząd prymasa w Polsce. Geneza, oddziaływanie, znaczenie, red. Waldemar Graczyk, Jolanta M. Marszalska, Leszek Zygner, Warszawa-Ciechanów 2018, s. 143-154.

Jolanta M. Marszalska, „Jak się powinni sprawować w zgromadzeniu szpitalnym …”, czyli zasady regulujące funkcjonowanie szpitala parafialnego w Nawojowej w archidiakonacie sądeckim z 1739 roku, w: Wolność. Wieczne wyzwanie, red. Bartosz Rydliński, Sławomir Sowiński, Radosław Zenderowski, Wydawnictwo Naukowe UKSW 2018, s. 559-570.

Jolanta M. Marszalska, „iżby nikt privatim żadnych traktatów nie wydawał”. Cenzura druków w zborach ariańskich w Rzeczypospolitej w szesnastym i siedemnastym wieku, Ethos” 31(2018) nr 3(123), s. 129-142.

Der Krakauer Wojewode Teodor Gryfita (gest. nach 1237) und die Hl. Kunigunde von Polen aus der Árpáden-Dynastie (1234-1292) als Stifter der ältesten Klöster im Podhale Saeculum Christianum”, 25/2018, s. 85-94.  

2019

Jolanta M. Marszalska, Rok 1918 i 1920 w Berdyczowie w świetle relacji karmelity bosego o. Bertolda od Najświętszego Serca Jezusa (Jana Kozłowskiego),Niepodległość i Pamięć” nr 2/2019, s. 287-305.

Jolanta M. Marszalska, Historyczne księgozbiory polskie w latach 1795-1914. Kulturowa i wychowawcza rola książki w dziejach narodu,Niepodległość i Pamięć nr 3/2019, s. 15-35.

Jolanta M. Marszalska, Ubogie piękno.Idea ascezy i prostoty w kościołach cysterskich w świetle Apologii do opata Wilhelma św. Bernarda z Clairvaux. „Ethos” 32(2019) nr 3(127) 219-231.

 Jolanta M. Marszalska, Księgozbiór kanoników i wikariuszy kapituły kolegiackiej pw. Narodzenia NMP w Tarnowie (XV-XVIII w.) w zbiorach biblioteki tarnowskiego Seminarium Duchownego. „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 112 (2019), s. 219-235.   

Jolanta M. Marszalska, A polemical handwritten manuscript in the milieu of the Płock cathedral at the time of the Hussite disputes, „Saeculum Christianum”, 2/2019, s. 50-60.  

Jolanta M. Marszalska, Etyczne aspekty działań podejmowanych przez wojewodę krakowskiego  Jana Magnusa Tęczyńskiego około zatrzymania rodowej fortuny, w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019, s. 219-230.

Jolanta M. Marszalska, Formation of the historical book collection of the Higher Theological Seminary in Tarnów in the 19th century, “Polish Libraries”, vol. 7/2019, s. 60–94.

2020

Jolanta M. Marszalska, Księżne Sanguszkowe w środowisku kulturowym i społecznym Gdańska w drugiej połowie XVIII wieku, w: Kobiety w Prusach Królewskich, red. W. Zawadzki, Pelplin 2020, s. 269 -287.

Jolanta M. Marszalska, Polonica in the book collection of Piotr Dunin Wolski  (1531 – 1590) senator and Bishop of Płock,  “Saeculum Christianum”, nr 27/2020, s. 17 -29.

Jolanta M. Marszalska,  Rok 1918 i 1920 w Berdyczowie w świetle relacji karmelity bosego o. Bertolda od Najświętszego Serca Jezusa (Jana Kozłowskiego), w: Kościół wobec niepodległości Polski 1918-1989. Ludzie – miejsca – wydarzenia, red. K. Sychowicz, J. Wasilewski, Białystok-Warszawa 2020, s. 79-95.

Waldemar Graczyk, Jolanta M. Marszalska,  Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej w świetle sprawy obiektowej „Wspólnota” (1954–1971), „Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 1/35/2020, s. 465-476.

2021

 Jolanta M. Marszalska,  “Pro Bibliotheca Monasterii Cisterciensis legavit”. Darowizny i legaty opatów szczyrzyckich na rzecz biblioteki klasztornej w epoce staropolskiej. w: Książki mają swoją historię. Studia ofiarowane Profesor Barbarze Bieńkowskiej, red. J. Puchalski przy współpracy E. Maruszak, Warszawa 2021, s. 556 -573.

Jolanta M. Marszalska, Władysław Łokietek a klasztor cystersów w Szczyrzycu, w: Władysław Łokietek – odnowiciel Królestwa Polskiego. Restaurator Regni Poloniae,  red. J. Grabowski, W. Graczyk, H. Wajs, Wydawca Archiwum Główne Akt Dawnych, UKSW Warszawa 2021, s. 167-178.

Jolanta M. Marszalska, Grenzstreiten der Zisterzienser von Zyrich (Szczyrzyc) mit kleinpolnischen Klöstern verschiedener Ordensobservanz (Chorherren vom Heiligen Geist, Dominikaner, Unbeschuhte Karmeliten) vom 15. bis zum Ende des 18. Jhs. „Saeculum Christianum“, 2/2021, s. 95-112.

2022

 Jolanta M. MarszalskaKsiążka rękopiśmienna w środowisku katedry płockiej XII – XV wieku, „Przegląd Historyczny”, t. 113, z. 2/2022, s. 199 – 214.

 Jolanta M. Marszalska, Der Streit um die Kolbuszower Transaktion im Lichte der polemischen Abhandlungen „Uwagi w sprawie ordynacji ostrogskiej” von Tomasz Dłuski aus dem Jahr 1754 und „Prawda objaśniona” von Piotr Hadziewicz aus dem Jahr 1756, „Saeculum Christianum“, 1/2022, s. 207-220.

 Jolanta M. Marszalska, „Ku wieczorowi jakby wielka chmura niebo zaćmiła, jako to wojsko wydawało się”. Klęski elementarne, grabieże i przemarsze wojsk na kartach kronik klasztornych w dawnych wiekach,w: Człowiek wobec problemów współczesności, red. M. Markocka, Z. Mikołajczyk, P. Walewski, wyd. Muzeum Niepodległości, Warszawa 2022, s. 347-370.

Jolanta M. Marszalska, Incunabula left by Reformed Friars Minor as Found in the Register of the Collection of the Płock Seminary Library, Compiled by Kazimierz Piekarski before 1939, “Polish Library”, 10/2022, s. 84-100.

 Jolanta M. Marszalska, Waldemar Graczyk, Testamenty i układy majątkowe książąt Lubartowiczów Sanguszków. Wybór tekstów źródłowych z lat 1750 -1901. Editio nova. Wstęp i opracowanie Jolanta M. Marszalska, Waldemar Graczyk, wyd. Chronicon, Wrocław 2022, ss. 231.

2023

Jolanta M. Marszalska, Zaginione piętnastowieczne księgi ze zbiorów sufragana płockiego Piotra Lubarta (ok. 1470 -1530), „ Res Historica”, 55/2023, s. 181 – 190.

Jolanta M. Marszalska, Tak, aby bez wiedzy i aprobaty burmistrza nic nie było drukowane”. Cenzura wobec ksiąg w miastach Prus Królewskich w XVII i XVIII wieku”. Zarys problematyki, w: Książka w Prusach Królewskich, red. W. Zawadzki, Pelplin 2023, s. 13 -29.

Jolanta M. Marszalska, Dominicans and Franciscans in Warka. The religious and social context of monastic foundations, „Saeculum Christianum“, 1/2023, s. 99-108.

Jolanta M. Marszalska, Dawne księgi pobernardyńskie w Tarnowie. Losy kasacyjne czy dzieło przypadku?, w: Mundus et Literae Studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Mrozowiczowi, Wrocław, Wydawnictwo Chronicon 2023, s. 457 – 467.

Referaty na konferencjach naukowych

Literacka pamięć o Powstaniu styczniowym tworzywem polskiego patriotyzmu w drugiej połowie XIX wieku. Referat wygłoszony podczas konferencji naukowej pt.Dziedzictwo społeczno-kulturowe i religijne Powstania styczniowego, zorganizowanej przez Instytut Nauk Historycznych UKSW oraz Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim dnia 13 kwietnia 2013 roku.

Śmierć ani młodego ani starego wieku, ani podłej kondycji, ani pańskiego urodzenia ludziom nie zwykła folgować. Ostatni zapis woli Pawła Karola Sanguszki, marszałka wielkiego litewskiego (zm. 1750) i jej wypełnienie na przykładzie mowy pogrzebowej wygłoszonej 25 maja 1750 roku w kościele oo. kapucynów w Lublinie. Referat wygłoszony 17 października 2013 roku podczas konferencji naukowej pt. Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej, zorganizowanej przez Katedrę Historii Kultury Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w dniach 17-18 X 2013 roku w ramach cyklu: Cywilizacja Prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej.

Wolność ograniczona, czyli problem cenzury wewnętrznej, druków wydawanych przez braci polskich (arian) w Rzeczypospolitej w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, jako przejaw troski polskich odłamów protestantyzmu o czystość doktrynalną głoszonej nauki. Referat wygłoszony 15 listopada 2013 roku podczas międzynarodowej konferencji naukowej pt. Wolność i jej ograniczenia w kulturze Europy Środkowej, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w Katowicach w dniach 14-15 XI 2013 roku.

Francuska proweniencja najstarszego antyfonarza szczyrzyckiego „De Tempore” z przełomu XII i XIII wieku. Referat wygłoszony 24 maja 2014 roku podczas międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w ramach III Forum Scientiae Cisterciense. Europejskie dziedzictwo kulturowe Cystersów, zorganizowanej przez Komisję Historii Architektury Sakralnej KPN ICOMOS, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Kongregację Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy i Gminę Trzebnica w dniach 23-25 maja 2014 roku.

Liturgia chrzcielna w świetle Pontyfikału Płockiego z XII wieku. Referat wygłoszony 6 czerwca 2014 roku podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w dniach 5-6 czerwca 2014 roku.

Księgi ze skasowanych w XIX wieku klasztorów w Królestwie Polskim w obecnym zasobie starych druków Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Referat wygłoszony 13 września 2014 roku podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Nauk Historycznych UKSW w Warszawie oraz WSD w Drohiczynie w dniach 12-13 września 2014 roku.

Historyczny księgozbiór dawnej biblioteki parafialnej w Pilźnie w świetle zachowanego zasobu starych druków. Referat wygłoszony 4 października 2014 roku podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej dnia 4 października 2014 roku z okazji 660 rocznicy lokacji miasta Pilzna. 

Instytucje parafialne i ich rola społeczno-religijna na przykładzie parafii w Winnicy w okresie staropolskim. Referat wygłoszony 18 października 2014 roku podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Nauk Historycznych UKSW i par. pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy.

Rozwój zainteresowań naukowych środowiska katedralnego płockiego w świetle zasobu XV- wiecznej książki. Referat wygłoszony 13 listopada 2014 roku podczas międzynarodowej konferencji naukowej pt. Postęp i zacofanie w kulturze Europy Środkowej, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w Katowicach w dniach 13-14 XI 2014 roku.

Via in caelestium Cisterciense. Księgi, wieczność i czas w ujęciu charyzmatu zakonu cystersów. Referat wygłoszony 19 maja 2015 roku podczas krajowej konferencji naukowej pt. Niebo w humanistyce, w przyrodoznawstwie, w teologii, zorganizowanej przez Instytut Historii UJK w Kielcach, Instytut Nauk Historycznych UKSW w Warszawie w dniach 18-20 maja 2015 roku.

Etyczne aspekty działań podejmowanych przez wojewodę krakowskiego Jana Magnusa Tęczyńskiego około zatrzymania rodowej fortuny. Referat wygłoszony 11 września 2015 roku podczas krajowej konferencji naukowej pt. Honestas et turpitudo. Magnateria w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, zorganizowanej przez Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku.

Książka rękopiśmienna w państwie pierwszych Piastów do końca XII wieku. Referat  wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Kościół, kultura, polityka w Państwie pierwszych Piastów, jaka odbyła się w dniach 22-23 X 2015 roku, w UKSW oraz PWSZ Ciechanów.

Mowa Bogusława Leszczyńskiego, generała wielkopolskiego o naruszenie prawa, wygłoszona podczas kolokwium obu izb sejmowych pod nieobecność króla. Referat wygłoszony 19 listopada 2015 roku podczas międzynarodowej konferencji naukowej w Zabrzu pt. Systemy reprezentacji i parlamentaryzm w Europie Środkowej w rozwoju historycznym, zorganizowanej przez PTH (oddział Katowice), PAN (oddział Katowice), Urząd Miasta w Zabrzu.

Piśmiennictwo wczesnośredniowieczne w państwie pierwszych Piastów. Wykład w Fundacji im. Macieja Rataja wygłoszony 21 IV 2015 roku.

Skąd czerpano wiedzę o świecie w średniowiecznej Polsce czyli rzecz o klasztornych skryptoriach. Wykład wygłoszony podczas konferencji naukowej, zorganizowanej przez V LO im. Ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach dnia 21IV 2016 roku.

Książka w przestrzeni życia klasztornego na przykładzie biblioteki klasztoru cystersów w Szczyrzycu. Wykład wygłoszony w Instytucie Historii PAN w Zakładzie Źródłoznawstwa, dnia 19 maja 2016 roku.

Książka rękopiśmienna i drukowana w środowisku kościelnym w Płocku. Stan badań. Referat wygłoszony 25 X 2016 r. podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Mazowsze w retrospektywie badawczej. Dynastia, instytucje, społeczeństwo, zorganizowanej przez Katedrę Historii Średniowiecznej UKSW.

Nie kazał się za to chwalić, nie zapisywał swoich zasług”. Hetman Jan Tarnowski jako mecenas nauki, kultury i przedsiębiorczości. Referat wygłoszony 18 listopada 2016 roku podczas międzynarodowej konferencji naukowej w Zabrzu pt.  Kultura Europy Środkowej. Rola arystokracji w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska, zorganizowanej przez PTH(oddział Katowice), PAN (oddział Katowice), Urząd Miasta w Zabrzu.

W kręgu przyjaciół o. Rafała Kalinowskiego (o. Wacław Nowakowski, ks. Wincenty Smoczyński). Referat wygłoszony 3 grudnia 2016 roku podczas konferencji naukowej w Czernej pt. Przez służbę Ojczyźnie i Kościołowi do świętości. Konferencja naukowa z okazji 25 rocznicy kanonizacji o. Rafała Kalinowskiego

Prymasi Jakub ze Sienna (1413 -1480) i Maciej Drzewicki (1467 -1535). Humaniści i bibliofile. Referat wygłoszony 30 maja 2017 roku podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej w UKSW w Warszawie pt. Urząd  Prymasa  w  Kościele  Polskim  (od XV  do  XVIII wieku). Geneza – Oddziaływanie – Znaczenie, zorganizowanej przez Instytut Nauk Historycznych UKSW, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie 

Wojewoda krakowski Teodor Gryfita i św. Kinga z dynastii Arpadów fundatorami najstarszych klasztorów na Podhalu. Referat wygłoszony 10 października 2017 roku podczas międzynarodowej konferencji naukowej w UKSW w Warszawie pt. Śladami św. Władysława. Współpraca środkowo-europejska: od pierwszej wyprawy krzyżowej po Grupę Wyszehradzką, zorganizowanej przez Instytut Nauk Historycznych UKSW oraz Instytut Historii Uniwersytetu katolickiego w Budapeszcie.

Książka rękopiśmienna na Mazowszu Płockim w dobie sporów husyckich. Referat został wygłoszony 19 października 2017 roku podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej w Pułtusku pt. Reformacja – kontrreformacja – reforma katolicka, zorganizowanej przez Instytut Nauk Historycznych UKSW, Państwową Wyższą Szkołę Zawodowa w Ciechanowie oraz Wydział Historyczny Akademii Humanistycznej w Pułtusku.

Przywileje na druk książek innowierczych i polemicznych w Koronie w XVI wieku i w pierwszej połowie XVII wieku. Referat wygłoszony 1 grudnia 2017 roku w Elblągu podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Dysydenci czy decydenci? Protestanci w Prusach Królewskich i w Koronie w XVI do XVIII wieku, zorganizowanej przez Instytut Nauk Historycznych UKSW oraz Diecezję Elbląską.

Zespoły proweniencyjne zasobu inkunabułów i starych druków Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Właściciele, użytkownicy, bibliofile. Referat wygłoszony dnia 11 stycznia 2018 roku w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk

W poszukiwaniu ocalenia. Działalność religijna, kulturowa i patriotyczna zakonów męskich na przełomie XIX i XX wieku. Referat wygłoszony podczas konferencji naukowej pt. 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości – udział Kościołów w zachowaniu polskości i budowaniu państwa, zorganizowanej przez Wyższe Seminarium Duchowne diecezji warszawsko-praskiej oraz Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, dnia 15 stycznia 2018 roku.

Rok 1918 w Berdyczowie w świetle relacji karmelity bosego o. Bertolda od Najświętszego Serca Jezusa (Jana Kozłowskiego). Referat wygłoszony 22 maja 2018 roku podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Kościół rzymskokatolicki wobec Niepodległej Polski (1918-1939), zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej (IPN) Oddział Białystok. Wigry 22-23 maja 2018.

Spór o transakcję kolbuszowską w świetle traktatów polemicznych: „Uwagi w sprawie ordynacji Ostrogskiej” Tomasza Dłuskiego (1754) i „Prawdy objaśnionej” Piotra Hadziewicza (1756). Referat wygłoszony 28 września 2018 roku podczas międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Państwowy Uniwersytet w Ostrogu (Ukraina) w dniach 28-29 września 2018 r. Łącznie wygłoszono 11 referatów (6 w języku ukraińskim i 5 w języku polskim).

Historyczne księgozbiory polskie w latach 1795-1914. Kulturowa i wychowawcza rola książki w dziejach narodu. Referat wygłoszony 19  października 2018 roku podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Tarnowie oraz Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną.

Źródła pozametrykalne w badaniach genealogicznych na przykładzie książki. O potrzebie kształcenia współczesnych genealogów. Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej konferencji genealogicznej na zamku Piastów Śląskich w Brzegu 20-22 IX 2019 roku.

Księżne Sanguszkowe w środowisku kulturowym i społecznym Gdańska w drugiej połowie XVIII wieku. Referat wygłoszony na konferencji naukowej w Elblągu:” Kobiety w Prusach Królewskich” w dniu 29 XI 2019 roku, zorganizowanej przez Instytut Nauk Historycznych UKSW oraz Diecezję Elbląską.

Dominikanie i franciszkanie w Warce. Kontekst religijno społeczny fundacji klasztornych. Referat wygłoszony na konferencji w Warce:” Siedem wieków Warki” 19 – 20 XI 2021 roku, zorganizowanej przez Instytut Nauk Historycznych UKSW oraz Muzeum Regionalne w Warce.

Pisma wszelakie ostrożnie do druku podawane być mają”. Zagadnienie cenzury ksiąg podejmowanej na sejmikach ziemskich w  XVI i XVII wieku. Zarys problematyki.  Referat wygłoszony na konferencji w Ciechanowcu 24 – 28 V 2022 roku, zorganizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku

Dla wygody i pożytku ludzi wszelakiego stanu”. Działalność typografii jezuickich w Rzeczypospolitej w świetle przywilejów drukarskich Augusta II i Augusta III Wettynów. Referat wygłoszony na konferencji w Serocku 6 – 8 VII 2022 roku, zorganizowanej przez  Instytut de Republika oraz Instytut Historii UKSW

Pobudki religijne czy motywy kolonizacyjne? Trzynastowieczna fundacja klasztoru cystersów w Ludźmierzu – Szczyrzycu Teodora z rodu Gryfitów. Referat wygłoszony na VII Kongresie Mediewistów Polskich w Katowicach, 22 IX 2022, Sekcja 16, „ Kościół i wierni”.

Tak, by bez wiedzy i aprobaty burmistrza nic nie było drukowane”. Cenzura wobec ksiąg w miastach Prus Królewskich. Referat wygłoszony na konferencji naukowej w Elblągu pt. „Książka w Prusach Królewskich”, zorganizowanej przez Instytut Historii UKSW oraz Diecezję Elbląską w dniach 23-24 XI 2022 r.

Proweniencje zakonne zaginionego zespołu inkunabułów Biblioteki Seminaryjnej w Płocku. Referat wygłoszony na konferencji naukowej w Warszawie, 23 XI 2022 r. zorganizowanej przez Bibliotekę Narodowa oraz Stowarzyszenie FIDES

Supresja klasztorów po Powstaniu Styczniowym w Królestwie Polskim.Referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej pt. Powstanie 1863. Represje i pamięć, 18-19 I 2023 r., w Warszawie, zorganizowanej przez Instytut Historii UKSW oraz Instytut de Republica, upamiętniającej 160 rocznicę wybuchu powstania styczniowego.

Myśl Erazma z Rotterdamu i znajomość jego dzieł w krakowskim środowisku naukowym w czasach Kopernika. Referat wygłoszony na konferencji naukowej pt. Nauka i ludzie nauki w Polsce nowożytnej. W 550 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, 11 maja 2023 r., zorganizowanej przez Instytut Historii UKSW.

Skip to content