dr Adam Buława

Katedra Historii XIX i XX wieku

Adres e-mail:
a.bulawa@uksw.edu.pl

USOS

ORCID 0000-0002-5546-908X

→ POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

 

Rozwój naukowy:

Urodzony 30.01.1971 w Warszawie. 06.1989 – absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Warszawie. 11.1995 – stopień magistra historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie pracy pt. „Ludwik Żychliński 1837-po1901”,  pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Skowronka. 06.04.2009 – stopień doktora nauk historycznych nadany przez Radę Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, na podstawie  dysertacji  doktorskiej pt. „Samodzielni dowódcy oddziałów zbrojnych powstania styczniowego 1863-1864. Próba portretu zbiorowego.”,  pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Wojtasika.

Kariera zawodowa:

od 2003  – Katedra Historii Wojskowości; Zakład Badań nad Wojskowością, Katedra Historii Wieku XIX i XX, Instytut Nauk Historycznych UKSW

2016 – 2019 –  dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

2001 – 2003 -studia niestacjonarne, Instytut Nauk Historycznych UKSW

2001 – 2003 -studia niestacjonarne, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

1998 – 2002 – Wojskowy Instytut Historyczny – Akademia Obrony Narodowej

1996 -1998  – Dział Nagrań, Archiwum Dokumentacji Mechanicznej (obecnie Narodowe Archiwum Cyfrowe)  w Warszawie

Działalność organizacyjna na UKSW

-Członek Rady WNHS

-Członek Rady Dyscypliny Naukowej Historia -Sekretarz

-Członek Wydziałowej Rady Biznesu -Sekretarz

-Członek Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli

-Przewodniczący Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów

-Senator UKSW w kadencji 2016-2020

-Prowadzący promocje publikacji książkowych pracowników Instytutu Historii UKSW

Aktywność poza UKSW

od 1998 r. – Radny Dzielnicy Żoliborz (m.in. Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego,  Przewodniczący Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego)

od 2007 r. – Członek  Komitetu  Głównego  Olimpiady  Tematycznej  i  Konkursu  dla  dzieci   i  młodzieży  „Losy  żołnierza polskiego i dzieje oręża polskiego” organizowanego przez WNHS UKSW, Centralną Bibliotekę Wojskową, Muzeum Józefa Piłsudskiego (m.in. Przewodniczący, Sekretarz)

2020 r. – członek Sądu Konkursowego M. St.  Warszawy na koncepcję pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 r.

2020 r. – członek Kapituły Honorowej konkursu architektonicznego na  koncepcję Cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte (organizowanego przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku)

2021-2022 – członek Jury Konkursowego w Konkursie o Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA, organizowanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

2021 -uczestnik Konkursu na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

Popularyzacja historii

– ekspert w filmach dokumentalnych: „Człowiek świętego imienia. Rzecz o Romualdzie Traugutcie” (2009), „Portret przeszłości 1920” (2020), „1920. Uratowana Europa” (2020, audiobook), „Złota obrączka. O Zygmuncie Sierakowskim” (2023), „Cudzoziemcy w powstaniu styczniowym. Żuawi śmierci, honwedzi, garibaldczycy” (2023)

– autor  publikacji  w prasie popularnej, m.in.: „Polityka – Pomocnik Historyczny”, „Do Rzeczy – Historia”, „W sieci – Historia”, „Mówią Wieki”.

– ekspert od zagadnień  historycznych w mediach krajowych i lokalnych:  www.tvp.info.pl, TVP, TVP Info, TVP Historia,  TVP Polonia, Polskie Radio, Radio Maryja, RDC Radio dla Ciebie, Radio Wnet, TV Republika

– współpracownik merytoryczny Muzeum Historii Polski

Zainteresowania naukowe:

historia wojskowości Polski i powszechnej ostatnich 250 lat (od Rewolucji Francuskiej do wojny na Ukrainie/od  konfederacji barskiej do Żołnierzy Wyklętych) ze szczególnym uwzględnieniem walk narodowowyzwoleńczych 1768-1945; wielkie  powstania narodowe, biografistyka i prozopografia wojskowa, losy Polaków poza granicami kraju

Wykaz  publikacji (wybór):

Ludność  ukraińska    wobec    polskich   powstań  narodowych w  XIX  w.,  [w:]   Od Żółkiewskiego  i    Kosińskiego  do  Piłsudskiego   i   Petlury.  Z  dziejów  stosunków   polsko-ukraińskich   od  XVI   do   XX   wieku,   red.  J.  Wojtasik,   Akademia   Obrony  Narodowej – Wojskowy   Instytut   Historyczny,  Warszawa   2000, s. 115-141

Nie tylko Potiebnia i Sołowijówka. Ludność ukraińska wobec powstania styczniowego 1863-1864  [w:]   Stosunki  polsko-ukraińskie  w   XVI-XX w., red. M. Klimecki, Akademia  Podlaska, Siedlce 2000, s.41-79

Akcja niepodległościowa w Warszawie  i  na  Mazowszu podczas epoki paskiewiczowskiej (1831-1856) [w:] Warszawa i Mazowsze w walce o niepodległość kraju w latach 1794-1920, red. A. Kosecki, A. Stawarz, Warszawa 2001, s.97-122

Przywódcy oddziałów zbrojnych w „powstaniu prawdziwie narodowym” 1863-1864,  Powstanie styczniowe 1863-1864 jako improwizowana wojna partyzancka: studia i szkice, red. J. Wojtasik, Akademia Obrony Narodowej, Instytut Nauk Humanistycznych, Warszawa 2004

Działalność  Ludwika  Żychlińskiego  na   Podlasiu  podczas  powstania  styczniowego 1863-1864, „Zeszyt  Naukowy”, nr  17, Ośrodek Badań Historii Wojskowej Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok 2004, s.26-36

109   haseł   oraz   rewizja   tekstu [w:] Szlakiem oręża polskiego. Vademecum miejsc walk i budowli obronnych, t.1 –w granicach współczesnej Polski, t. 2 –poza granicami współczesnej Polski, red. W.J. Wysocki, Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, Warszawa 2003-2004

Tradycja  Unii  Trojga Narodów w dobie  powstania  1863-1864 r. [w:]   Rzeczpospolita   Obojga  Narodów    i   jej     tradycje     XV-XX   w.   Studia i  szkice, red. M. Wagner, J. Wojtasik, Instytut   Historii  Akademii   Podlaskiej,   Siedlce   2004, s. 211-230

Ludność   Wołynia,  Podola  i  Kijowszczyzny  wobec   powstania  listopadowego  1830-1831 roku [w:]  Czyn  zbrojny  w  dziejach   narodu  polskiego. Studia  ofiarowane   profesorowi Januszowi Wojtasikowi  w 70  rocznicę  urodzin,  red.  P.  Matusak,  M.  Plewczyński,  M. Wagner,   Instytut Historii  Akademii  Podlaskiej,  Siedlce 2004, s. 173-188

Konstanty Kalinowski [1838–1864]. Pogrobowiec „Wielkiego Xsięstwa”, w: Polskie powstania narodowe – w 85 rocznicę wybuchu III powstania Śląskiego. XVIII Tarnogórska Sesja Naukowa, red. Marek Wroński, Tarnowskie Góry 2006 („Zeszyty Tarnogórskie”; 56), s. 94–105

„Za naszą i waszą wolność” –chłopi w powstaniu styczniowym, [w:] „Żywią i bronią”. Wieś i chłopi w obronie ojczyzny, red. J. Gmitruk, P. Matusak, Warszawa 2009, s.67-82

Obecność kościuszkowskich wzorców i tradycji w dobie powstania styczniowego [w:] Z dziejów wojskowości polskiej. Epoka staropolska. Czasy zaborów. Czasy najnowsze, red. D. Milewski, Kraków 2011, s. 125-148

Romantyczna legenda rodziny Różyckich: Bohaterowie antycarskich zrywów zbrojnych na Ukrainie. Dowódcy jazdy wołyńskiej, Karol (1831) i Edmund (1863) [w:] Ukraina i Polsza. Istoriczne susidstwo. Matieriały miżnarodnoi naukowoi konferencii.17-18 trawnia 2012 g., Winnica 2012, s. 212-233

„Teraz stanąłem u mych życzeń celu. Mogę się zemścić na nieprzyjacielu”. Droga do powstania styczniowego oficerów polskiego pochodzenia w carskim mundurze, [w:] Między irrendentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego w latach niewoli — „W obcym mundurze”, red. L. Michalska- Bracha, M. Korybut-Marciniak, Warszawa 2013, s.57-85

Biografistyka kadry dowódczej powstania styczniowego (1863-1864) [w:]  Powstanie styczniowe. Odniesienia, interpretacje, pamięć, red.T. Kargol, Kraków 2013, s.253-270

Ludwik Żychliński, dowódca oddziału „Dzieci Warszawskie”. Naczelnik wojskowy powiatów warszawskiego i rawskiego podczas powstania styczniowego. Postać historyczna w świetle źródeł  [w:] Dziedzictwo powstania styczniowego. Pamięć. Historiografia. Myśl polityczna, red. A. Kulecka, Warszawa 2013, s.191-209

Kawkazskije weterany iz czisła bywszych oficerow carskoj armii kak priedwoditieli powstanczeskich otriadow wo wriemja polsko-russkoj partizanskoj wojny 1863-1864 gg., [w:] Wojennaja istorija Rossii XIX-XX wiekow. Matieriały VI Mieżdunarodnoj wojenno-istoriczeskoj konfierencii, red. A.W. Aranowicz, Sankt-Peterburg 2013, s. 148-155.

 Byli oficerowie armii austriackiej jako dowódcy powstańczych oddziałów zbrojnych (1863-1864), [w:] Gloria Victis 1863 r. Studia i szkice z dziejów powstania styczniowego, red. T. Matuszak, Warszawa-Piotrków Trybunalski 2014, s.40-60

Dowódcy obcego pochodzenia na czele oddziałów zbrojnych polskiej wojny partyzanckiej (1863-1864) [w:] Militaria w edukacji historycznej, t.II, Przeszłości nie można zrekonstruować.., red. A. Drzewiecki, Ł. Różycki, Gdynia 2014, s.341-353

Dekonstrukcja/demitologizacja tradycyjnych wątków narracji dotyczących epoki powstania styczniowego (1860-1864) w polskiej historiografii, [w:] Mity i legendy w polskiej historii wojskowości (Materiały XI Ogólnopolskiego Forum Historyków Wojskowości), t. I, Kielce, 29-30 czerwca 2012, red. W. Caban, J. Smoliński, Kielce 2014, s.171-181

Kadra dowódcza oddziałów zbrojnych w powstańczym województwie kaliskim, [w:] Powstanie styczniowe w regionie częstochowskim i województwie kaliskim (1863-1864), red. M. Trąbski, N. Morawiec, R.W. Szwed, Częstochowa 2014, s.43-68

Pejzaże konspiracji. Kod powstańczy [w:] <<Pomocnik historyczny „Polityki”>> : Powstanie styczniowe. Klęska i chwała, Warszawa, 1/2013, s.37-45 [tekst popularny]

 Spuścizna powstania listopadowego 1830-1831 w dobie powstania styczniowego (1859-1864). Tradycje, odniesienia, powiązania [w:] Powstanie listopadowe 1830-1831. Dzieje-historiografia-pamięć, red. T. Skoczek, Warszawa 2015, s.280-303

Weterani powstania listopadowego dowódcami partii zbrojnych wojny partyzanckiej 1863-1864 [w:] Drogi Polaków do niepodległości, red. W. Caban, L. Michalska-Bracha, W. Śliwowska, Warszawa 2015, 253-280

Kadra dowódcza powstańczych oddziałów zbrojnych na Ukrainie w 1863 r. [w:] Wokół kresów, granic i pograniczy w historii wojskowej, (Materiały z XII Forum Historyków Wojskowości, Rzeszów 24-27 czerwca 2014 r.),   red. A. Olejko, P. Korzeniowski, Warszawa 2015, s.41-54

Wietierany Krymskoj wojny (1853-1856 gg) –komandiry woorużennych otriadow Janwarskogo wosstanija (1863-1864 gg.) [w:] Wojennaja istorija Rossii XIX-XX wiekow. Matieriały VII Mieżdunarodnoj wojenno-istoriczeskoj konfierencii, red. A.W. Aranowicz, Sankt-Peterburg 2014, s. 132-140.

Weterani Legii Cudzoziemskiej dowódcami partii partyzanckich Powstania Styczniowego (1863-1864), „Saeculum Christianum” r. XXI (2014), s. 193-210

Teoria i praktyka: weryfikacja umiejętności dowódczych absolwentów Polskiej Szkoły Wojskowej w Genui i Cuneo (1861-1862) podczas powstania styczniowego (1863-1864), „Saeculum Christianum”, r. XXII (2015), s. 206-221

Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych, „Niepodległość i Pamięć”, r. XXIII, 2016, nr 1(53), s. 79-116

Indywidualne konsekwencje zaangażowania dowódców oddziałów powstańczych w zryw narodowowyzwoleńczy 1863-1864 r., [w:] O powinnościach żołnierskich, t. II. O tych, co polskość zachowali i o nią walczyli, Materiały z XIII Forum Historyków Wojskowości, red. M. Kardas, Gdynia 2016, s.10-34

Węgierski ślad” : z Wiosny Ludów (1848-1849) na obszarze korony św. Stefana do polskiego powstania (1863-1864), cz. I; „Saeculum Christianum”, r. XXIII (2016), s. 191-207

Generał Józef Haller jako Generalny Inspektor Armii Ochotniczej i dowódca Frontu Północno-Wschodniego (Północnego) w Bitwie Warszawskiej, [w:] „Błękitna Armia” i jej dowódca, gen. Józef Haller, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2017, s. 106-121

Sztuka dowódcza gen. Józefa Hallera podczas I wojny światowej (1914-1918) , [w:] Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej, nr 2 (9) 2018, s. 113-136

Polscy weterani Rewolucji Węgierskiej (1848-1849) dowódcami Powstania Styczniowego (1863-1864), Saeculum Christianum, t.  nr XXVII (2020), s. 158-168

The Polish-Czechoslovak Relation before 1945, [in:] Conflict. Competition. Cooperation in Central Europe in the 20th Centuries. The Intracies of the Polish-Czech Relations, ed. by D. Janak, T. Skibiński, R. Zenderowski, Warszawa 2020, s. 97-111

Gra na dwa fronty, czyli rozważania o lojalności. Tomasz Łubieński w okresie powstania listopadowego i Zygmunt Sierakowski na drodze do powstania styczniowego, „Studia Historica Gedaniensia”, t. XII (2021), s.253-273

Hrabia Narcyz Olizar podczas powstania listopadowego (1830−1831). Z insurekcji wołyńskiej do rewolucyjnego parlamentu, „Kwartalnik Kresowy”, 2021, nr 4 (12), s. 9-27

 Dowódcy partyzanckich oddziałów zbrojnych w powstańczym województwie płockim (1863-1864), [w:] Powstanie Styczniowe. Kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie narodowej, red. B. Michalec, T. Skoczek, Warszawa 2022

Mińsk i okolice w powstaniach narodowych (1830-1831, 1863-1864) [w:] VI wieków Mińska Mazowieckiego, t. IV: Mińsk Mazowiecki w dobie zaborów, red. W. Gliński, Mińsk Mazowiecki – Warszawa 2022, s. 143-190

Skip to content